Kawral am e yumma Salamatu Soh, ka jaaɓi-haaɗtirde Mohammed V, Rabat 2017-09-27

Yumma Salamatu Soh, anndiraaɓe Salamatou Sow, wiɗtotooɗo ka jaaɓi-haaɗtirde Ñamee (NIGER), ɗemɗiyaŋke humpitiiɗo fii Fulfulde e Pulaaku, nodditano tawtoreede e bensondiral mawngal waɗngal ka laamateeri Marok, e nder Saare mawnde nden Rabat Jokkito »

Gonal Fulfulde ndeer gannde kese

Fulfulde e gannde kese, ko tiitoonde winndannde nde wiɗtooɓe ɗiɗo (2) misranaaɓe hawtiti winndi, ɓen ngoni : Dr. Aadel Usmaan Imam Ayat, jannginoowo ɗemɗe afrik, to Duɗal Ɗemɗe e Eggo (faculté de Jokkito »

Ciimtol FPU & FPUNA nder Washington: 7, 8 & 9 lewru Morso (July), 2017

Taariika Fulɓe Progressive Union (FPU) ko mojobere daraniinde fiyaakuuji renndo e pinal. Ko e hitaande 1966 nde sincaa e nder Sarlon. Innde mayre aranere nden fewndo nde sincaa ko Fullah Youth Organization Jokkito »

Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

Miijo: Yahugol njananiri fii ɗaɓɓere e nguu jamaanu hannde!

Fulɓe wi’i: « Mo haylaaki o haylay hoore ». Ndee tiitoonde yahugol njananiri fii ɗaɓɓere e nguu jamaanu hannde no hitti fota fota, teeŋtinii wonande sukaaɓe wontirɓe hiirnaange Afrika (west Africa), sabu yaltugol fii Jokkito »

 

Yoga e golleeji juma

Musiɓɓe tedduɓe,

juma_mubarak-normal

No gelorɗon non wonde ko juma woni ñalaande ɓurnde mawnude nden ka Allah, ko non kadi reɗiiniraa duumagol e ko moƴƴi tan e ndee ñalaande fi heɓugol yarluyee Alla on (Yo Geno yeɗu en ɗun). Haray non Misiide Multimédia hino senndoda e mon ɗoo yoga e golleeji yiɗaaɗi e ndee ñalaande juma, belajoo mo duumike e majji, o daña yurmeende Alla.

Hino jeyaa e ɗin golleeji rerɗinaɗi e ndee jumaare, ɗii leyɗoo (les ɗoo):

1. Lootanagol Juma on urnitoo suɓoo ɓurɗi laaɓude labaa ɗin waɗtoo si fokkita ka juulirde…

2. Etagol tawee kutuba on (Ɗum non ko ko waɗɗii duhiiɓe ɓen), yaha law ka juma fii heɓugol baraaji adagol ngol

3. Ɗuɗɗinorgol du’aa; tawde non saa’a mo du’aa jaaboto hino ngal ñallal.

4. Hebbinorgol juulude e nulaaɗo Muhammadu (Jom kisiyee).

5. Janngugol simoore Kahfi yero aayeeje sappo walla simoore nden fow no newri woo.

6. E ko hinaa ɗiiɗoo tawayɗi hino rerɗinanaa julɗo on tuma kala.

En juulay e jam

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :