Enen kadi en mawninay ɗemngal Arabu ngal?

Sakiraaɓe tedduɓe, Ñalnde 18 Deesaambur / Bowte 2017– wano woowiri non e hitaande kala- winndere nden fof mawninno ñalngu ɗemngal aarabu ngal e yamaruyee Unesco, suɓiiɓe nden feere mawningol ɗemngal aarabu ngal Jokkito »

Kawral am e yumma Salamatu Soh, ka jaaɓi-haaɗtirde Mohammed V, Rabat 2017-09-27

Yumma Salamatu Soh, anndiraaɓe Salamatou Sow, wiɗtotooɗo ka jaaɓi-haaɗtirde Ñamee (NIGER), ɗemɗiyaŋke humpitiiɗo fii Fulfulde e Pulaaku, nodditano tawtoreede e bensondiral mawngal waɗngal ka laamateeri Marok, e nder Saare mawnde nden Rabat Jokkito »

Gonal Fulfulde ndeer gannde kese

Fulfulde e gannde kese, ko tiitoonde winndannde nde wiɗtooɓe ɗiɗo (2) misranaaɓe hawtiti winndi, ɓen ngoni : Dr. Aadel Usmaan Imam Ayat, jannginoowo ɗemɗe afrik, to Duɗal Ɗemɗe e Eggo (faculté de Jokkito »

Ciimtol FPU & FPUNA nder Washington: 7, 8 & 9 lewru Morso (July), 2017

Taariika Fulɓe Progressive Union (FPU) ko mojobere daraniinde fiyaakuuji renndo e pinal. Ko e hitaande 1966 nde sincaa e nder Sarlon. Innde mayre aranere nden fewndo nde sincaa ko Fullah Youth Organization Jokkito »

Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

 

Ballafuyee: Laawol peeal, ko kisal…

1. Ɗatal kisal
ko ngal peewal
ngal woɗɗungal
ngal muusungal
ngal sattungal.
 

2. Mo rewii ka daɓɓal
ngal tanñorgal
ngal weeɓungal.
O hawray e bullal
maa e kullal.
o hewtoytaa ka kisal
ko fii o jokki majjungal.
 

3. Ɗaɓɓu ganndal
jokkaa peewal
yaadaa e muñal
aru ma ka daɗaa e kural.
 

4. Wonugol ɓiɗɗo halal
ɗum yonii dokkal.
wonugol ɓii julɗo
kadi yonii keɓal.
 

5. Wuuru halal
wata wonu jigawal
wanaa kadi men dutal .
ñaamayngal jiibewal .
 

6. Selu oo bandiraawo
mo fijirtaa inna
ko jiwal murtungal.
 

7. Ndaaru yonuɗo ma
humane ɗon dewgal.
tabitaa e dewal.
dewal non, ko muñal.
heɓaa kadi teddungal.
 

8. Yooɓo ɗaa needi
hara a wa’aali wa ñansalal .
 

9. Ɓeeyngu maa, wota innu mo
Jiidara wal fussaaqi wal.
 

10. Ɓiɗɗo ma, wota innu mo
diru takko am, yo bilakoro wal.
 

11. Goree Baaba ma, wota innu ɓe
Kiikala wal kannaasi wal.
 

12. Goree yumma ma, wota innu ɓe
Yummira wal ñanne wal.
 

13. Minñirawo maa, wota innu mo
dubawal komo wal.
 

14. Heɗito mbaaju mawɓe duɗal
Si a heɓaano feere janngugol,
Fiinoo finndita, ka alluwal.
 

15. Si wonay kufune jango
hande jaɓu wonde paɗal
 

16. Wakkilano gorol maa
si a laataaki wonde laral
eto ɗaa wonaa tugalal.
 

17. Ɓeynguure maa nden,
wonanɓe ɓargal e jaggal
ɓe waɗe tinntorgal.
 

18. Si moƴƴuɓe no werneede
eto jooɗo ɗaa ka gatal.
 

19. Ka cuural seytaane wal
eto ta ɓe yi’e e ngal ɗatal.
 

20. Wota ɓatto ngal dambugal
sakko naatiraa e maggal
udditaa ngal paakalawal.
 

21. Wota hoolo doole maa
haa piyaa innuɗo ma
haray a yaaɓii kewal.
 

22. Wota yotto ɓurtinaa
Innaa ko o ɓii yaakewal .
 

23. Innno wo ma looto
alaa ko yiɗammaa
si wonaa tun laaɓal.
 

24. Awa jokku laawol peewal
ɓay a anndaa ko hennde ;
woni ko hawrataa e lajal.
 

Timmii.

Kuuɗol: Mahfouz Yaman Balde

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :