Enen kadi en mawninay ɗemngal Arabu ngal?

Sakiraaɓe tedduɓe, Ñalnde 18 Deesaambur / Bowte 2017– wano woowiri non e hitaande kala- winndere nden fof mawninno ñalngu ɗemngal aarabu ngal e yamaruyee Unesco, suɓiiɓe nden feere mawningol ɗemngal aarabu ngal Jokkito »

Kawral am e yumma Salamatu Soh, ka jaaɓi-haaɗtirde Mohammed V, Rabat 2017-09-27

Yumma Salamatu Soh, anndiraaɓe Salamatou Sow, wiɗtotooɗo ka jaaɓi-haaɗtirde Ñamee (NIGER), ɗemɗiyaŋke humpitiiɗo fii Fulfulde e Pulaaku, nodditano tawtoreede e bensondiral mawngal waɗngal ka laamateeri Marok, e nder Saare mawnde nden Rabat Jokkito »

Gonal Fulfulde ndeer gannde kese

Fulfulde e gannde kese, ko tiitoonde winndannde nde wiɗtooɓe ɗiɗo (2) misranaaɓe hawtiti winndi, ɓen ngoni : Dr. Aadel Usmaan Imam Ayat, jannginoowo ɗemɗe afrik, to Duɗal Ɗemɗe e Eggo (faculté de Jokkito »

Ciimtol FPU & FPUNA nder Washington: 7, 8 & 9 lewru Morso (July), 2017

Taariika Fulɓe Progressive Union (FPU) ko mojobere daraniinde fiyaakuuji renndo e pinal. Ko e hitaande 1966 nde sincaa e nder Sarlon. Innde mayre aranere nden fewndo nde sincaa ko Fullah Youth Organization Jokkito »

Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

 

Waɗde gaaci men ɗin ka jaaynirɗe fulɓe : miijooji mawɓe men

Janngooɓe Misiide tedduɓe, e balɗe yawtude, wano woowiri non ka dinngiral « Jamaa média » nde Tabital Pulaaku Winnddere, Ceerno men Ceerno Tijjaani Mbaalo rokkuno kadi miijo labaangu ka wallata e ɓamtal pulaaku ngal, ɗum woni wasyagol jaayndiyankooɓe « Fulɓe haalooɓe he kaalire njiitam maa haalirde nanɗe » nde ɓe waɗtora gaaci fulɓe ɗin hakkunde jeewte maɓɓe, ɓe maaki :

« Ina haani nde jaayndiyankooɓe men Fulɓe, haalooɓe he kaalire njiitam maa haalirde nanɗe, nde njilliindirta gaaci « Music » Fulɓe, ɗi ɓe mbaɗta he hakkunde jeewte maɓɓe, ɗe ɓe kuccitinta he kuuɓndi ɓiɗɓe Fulɓe he winndere ndee, ngam ɗuum wallat en no feewi he juljultoondiral ngaddinaaji men, kadi ina hebbina heɗotooɓe e noddooɓe, ngam hannde yonta mbo ngonɗen oo karalle ina taaɓii no feewi, ngam eɗen mbaawi heɓde gaaci Fulɓe he yeyre maa lowre « cite) ganndal yuutuub « youtube ».

Sakiraaɓe tedduɓe, enen njetta jaayndiyankooɓe Fulɓe, dariiɓe jemma e ñalooma he anndinde en jolooji renndo men e ɗi kuuɓndi winndere ».

Nde ngoo miijo saakitanoo e dinngiral ngal, mokobaaɓe men goo ɓeydituno yewtere labaande e miijo ngon, ɓen kadi holliri nii :

« Jam weeti Ceerno Tijjaane Mbaalo e kala pullo e kaalooɗo pulaar he aduna hee, Miijooji maa ɗii ko gootiɗinooɗi fulɓe winndere, etee ɗi kaɗataa udditaare he yimɓe aduna ɓee;
Gaaci ɗii (ɓoggi ) kala ɗi tawaa he mawningol naalankooɓe men; naalankooɓe ɓe ngannduɗaa ngaddii geɗal mu’en he renndo fulɓe, heddoo ko enen kala mbaɗten koo.

Kono sakkiraaɓe am mino teskii wonde jaayndiyankooɓe heewɓe fulɓe ɗi jokkoondiri e kaalire njiitam (teleeji) maa kaalire nanɗe (rajooji) kono woɗɓe e maɓɓe coftanaani (ngaamtiraani) okkirde kabaruuji he ɗemngal pulaar sabu waasde janngude/huɓindaade walla bom ɗigginde ɗemngal pulaar; etee ɓe ngokkirat kabaruuji he ɗemɗe goɗɗe.

Ceerno Tijjaane Mbaalo fulɓe mbiyoo ko haala addata haala, ko ayiiba wuurtata coodgu
Mino weltanii fuutankooɓe jaayndiyankooɓe rajo senegaal kañ e won e kaalire renndo (radios communautaires) sabu golle maɓɓe maantiniiɗe; mi yejjittaa ɗowooɓe jeewte e kala sahaa he ɗiin rajooji he ɗemmngal pulaar ».

 

One Response to Waɗde gaaci men ɗin ka jaaynirɗe fulɓe : miijooji mawɓe men

  1. […] ngam eɗen mbaawi heɓde gaaci Fulɓe he yeyre maa lowre « cite) ganndal yuutuub « youtube » (Janngiree ɗoo). Hiɗen yelii nden ngon eeraango battinta e renndo […]

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :