Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

Miijo: Yahugol njananiri fii ɗaɓɓere e nguu jamaanu hannde!

Fulɓe wi’i: « Mo haylaaki o haylay hoore ». Ndee tiitoonde yahugol njananiri fii ɗaɓɓere e nguu jamaanu hannde no hitti fota fota, teeŋtinii wonande sukaaɓe wontirɓe hiirnaange Afrika (west Africa), sabu yaltugol fii Jokkito »

Fulɓe e Luumol nder Najeeriya

Joomirawo waddii jamanu ko halli to Fulɓe Najeeriya: Na’i amen keeñi. Iyaalu ɗuuɗi. Ko ɗuuɗi nder sukaaɓe amen accii durngol ngam na’i keppaama – ɓe ngalaa ilmu, ɓe ngalaa sanaa’a, faa woɓɓe Jokkito »

Tawtee e foolotiro tafugol « Meme » ngol ka Ɗemɗe Neeniije

Musiɗɓe tedduɓe, juurotooɓe Misiide, Men hewtidii hannde kadi e kumpital mawngal, kumpital ɓamtaare Fulfulde, e jurol gannde kese. Wano woowiri non, tuma kala, men humpitay on ka ɗemngal men ngal naatiri e Jokkito »

UNESCO humpitii tiitoonde ñalaande winndere ɗemɗe neeniije ɗen 21 Fabraa’iru 2017!

Fii mawningol ñalaande Hakkunde-leyɗeere wonande Ɗemɗe Muynaaɗe Ɗen ñalnde 21 Fabraa’iru 2017, UNESCO, fedde kippunde nden fii ɗuuɗal pine e ɗemɗe.. ka aduna, okkuɓe kadi ñalaande 21 Fabraa’iru nden e hitaande kala, Jokkito »

 

Toɓɓe Tawhiid (2)

Yaa ayyuhan’naasu
Ko onon yo yimɓe

Antumul fuqaraa’u
Ko onon woni waasuɓe

Ilal’Allaahi
Faade ka Allaahu

Wal’Allaahu
Kanko Allaahu

Huwal khaniiyu
ko Kanko Galo (Alɗuɗo) Yondiniiɗo

Alhamiidu
Yetteteeɗo

Wal wahadaaniyyatu
Gootimbaaku Makko

Law kaana
si tawno laatino

Fii himaa
no e nder kammuli maa ka nder leyƊe

Aalihatan
Reweteeɗo

Il’Allaaha
Ko wanaa Allaahu

Lafasadataa
Ɗi bonayno ɗi ɗiɗi kala

Wal quduratu
Bawgal

Innal’Allaaha
Kanko Allaahu

Alaa kulli say’in
E kala huunde

Qadiirun
Ko O hattinɗo waawude.
 

————————————————-

Waaju Hajja Mariama Keso Bah

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :