Enen kadi en mawninay ɗemngal Arabu ngal?

Sakiraaɓe tedduɓe, Ñalnde 18 Deesaambur / Bowte 2017– wano woowiri non e hitaande kala- winndere nden fof mawninno ñalngu ɗemngal aarabu ngal e yamaruyee Unesco, suɓiiɓe nden feere mawningol ɗemngal aarabu ngal Jokkito »

Kawral am e yumma Salamatu Soh, ka jaaɓi-haaɗtirde Mohammed V, Rabat 2017-09-27

Yumma Salamatu Soh, anndiraaɓe Salamatou Sow, wiɗtotooɗo ka jaaɓi-haaɗtirde Ñamee (NIGER), ɗemɗiyaŋke humpitiiɗo fii Fulfulde e Pulaaku, nodditano tawtoreede e bensondiral mawngal waɗngal ka laamateeri Marok, e nder Saare mawnde nden Rabat Jokkito »

Gonal Fulfulde ndeer gannde kese

Fulfulde e gannde kese, ko tiitoonde winndannde nde wiɗtooɓe ɗiɗo (2) misranaaɓe hawtiti winndi, ɓen ngoni : Dr. Aadel Usmaan Imam Ayat, jannginoowo ɗemɗe afrik, to Duɗal Ɗemɗe e Eggo (faculté de Jokkito »

Ciimtol FPU & FPUNA nder Washington: 7, 8 & 9 lewru Morso (July), 2017

Taariika Fulɓe Progressive Union (FPU) ko mojobere daraniinde fiyaakuuji renndo e pinal. Ko e hitaande 1966 nde sincaa e nder Sarlon. Innde mayre aranere nden fewndo nde sincaa ko Fullah Youth Organization Jokkito »

Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

 

Koorka : Si suumayee on timmii, ko muudo on hikkata

En fuɗɗorii Innde Alla Jom moƴƴere huuɓunde Jom yurmeende heeriinde.
Musiɓɓe julɓe tedduɓe, jaŋgooɓe Misiide Network, fii Fulfule, Pulaagu e Diina.
Hiɗon anndi si wonii koora (suumayee) on no woɗɗaade, julɓe ɓen fof hebilanto tottude muudo on. Heewii non lamndotooɓe ñaawooje on jakkaa, fii anndugol no ɗum ittirtee, e no sennditirtee, e ko nanndi.

Ɗum waɗi si Misiide men nden eɓɓi yowude ndee winndande ɗoo, ngam yewtude seeɗa e ko yowondiri e ñaawooje muudo.

Oo Jakka inniraama « Zakaatul Fitri » ka ɗemngal Arabu, sabu tawde ko fewndo ka fitri (hunntaari, timmoode koorka) o yaltintee. Himo jogitii non inɗe ɗuuɗuɗe, tawaa e majje :
• Sadaqatul Fitri صدقة الفطر
• Zakaatul Fitri زكاة الفطر
• Zakaatus Sawm زكاة الصوم (Sadaqa koorka).
• Sadaqat Ramadaan صدقة رمضان (Sadaqa Lamraana). E ko nanndi.

Taariika Farleede makko :
Zakka Muudo farlaama ka hitaande ɗimmere fergu Nulaaɗo (Yo O his).

Ñaawoore makko nden :
Tottugol mo itta yaltina, ko ko waɗɗii e kala julɗo, gorka e debbo, paykum e mawɗo. Tippude e ka Alla daali : « Gomɗii malaama on yaltinɗo Jakka, o janntii innde joomi makko nden o juuli ». La’lee : Aaya : 14.

Faandaaje farleede nden :
1. Laɓɓinde woŋkii kin e tuuɗe makki, immorde e nguddam, e ko nanndi.
2. Timminir-ɗum mbarjaari koorka kan.
3. Danndugol waasuɓe ɓen yaltugol toroo, alɗinira ɓe yaajeende.
4. Feññinirgol weltanaade Alla e battane neema koorka kan.
5. Saakitugol giggol e yurmeende hakkunde julɓe ɓen.

Ko e homɓe muudo on waɗɗii?
Neɗɗo on yaltinanay muudo on hoore mun, e sonna mun (hay si on no jogii feere), e fayɓe makko ɓen, e mawɓe makko ɓen, e jiwoun kun resaaka kun. Ɓee ɗoo fof ko si tawii himo fawtii ɓe. O ittantaa ɓiɗɗo makko yaajiraaɗo on, walla jom ɓeynguure marɗo feere on. Ko wano non kadi jiwo makko resaaɗo on.

Alla hilno Ceerno Mo Mombeyaa, ɓe maaki:
Suddiiɗo resaaɗo walaw si woniii
joom-jawdi, ko zawju fawaa etugol.

Hino sella ka muudo on ittanee boobo wonɗo on ka reedu yumma mun, sabu ko tabitii e sennaa Usmaana (Yo Alla wele mo).

Ko ittetee kon ka muudo, e yeru mun on:
Hadiiseeje Nulaaɗo Alla ɗen no holli yoga e ñaameteeji gasayɗi itteede fii muudo, mo ittii ɗin no hawra. Hino sella non ka ontigi itta ñaametee lolluɗo on ka leydi ndi o tabitii e mun ndin.

Ceerno en maaki:
E ko jaalli nguure, walaw si wonii
ɗaɗi leɗɗe e haako e maaku Xalil.

Ɗum ittiree yeru saa’uure, ko nden nay (4) hawrata Muddu walla wi’en muudo. Muudduure non ko yero jungo tef nenndi.

Waqtu yaltinngol muudo on:
Yaltinngol oo muudo on, ko gila ɓalɗe ɗiɗi (2) ado ñalaande julde nden haa ado iidi ndin juuleede. Sabu tabitii e sahaaba en wonde hiɓe tottiraynoo non kañum muudo on.
Ko haɗaa kon ko tottude mo ɓaawo julde iidi nden. Ɗon haray ko sadaka wanaa muudo.

Timmii.
Yo Alla juulu e Nulaaɗo Muhammadu (Jom kisiyee).

Kuɗol: Tafsir BALDE
Mo Misiide Network
Fii Fulfulde, Pulaagu e Diina.

www.misiide.net e www.misiide.com

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :