Enen kadi en mawninay ɗemngal Arabu ngal?

Sakiraaɓe tedduɓe, Ñalnde 18 Deesaambur / Bowte 2017– wano woowiri non e hitaande kala- winndere nden fof mawninno ñalngu ɗemngal aarabu ngal e yamaruyee Unesco, suɓiiɓe nden feere mawningol ɗemngal aarabu ngal Jokkito »

Kawral am e yumma Salamatu Soh, ka jaaɓi-haaɗtirde Mohammed V, Rabat 2017-09-27

Yumma Salamatu Soh, anndiraaɓe Salamatou Sow, wiɗtotooɗo ka jaaɓi-haaɗtirde Ñamee (NIGER), ɗemɗiyaŋke humpitiiɗo fii Fulfulde e Pulaaku, nodditano tawtoreede e bensondiral mawngal waɗngal ka laamateeri Marok, e nder Saare mawnde nden Rabat Jokkito »

Gonal Fulfulde ndeer gannde kese

Fulfulde e gannde kese, ko tiitoonde winndannde nde wiɗtooɓe ɗiɗo (2) misranaaɓe hawtiti winndi, ɓen ngoni : Dr. Aadel Usmaan Imam Ayat, jannginoowo ɗemɗe afrik, to Duɗal Ɗemɗe e Eggo (faculté de Jokkito »

Ciimtol FPU & FPUNA nder Washington: 7, 8 & 9 lewru Morso (July), 2017

Taariika Fulɓe Progressive Union (FPU) ko mojobere daraniinde fiyaakuuji renndo e pinal. Ko e hitaande 1966 nde sincaa e nder Sarlon. Innde mayre aranere nden fewndo nde sincaa ko Fullah Youth Organization Jokkito »

Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

 

Sifoɗen seeɗa e dawrugol leydi Muritani

Leydi Muritani ko leydi mbaɗndi leƴƴi keewi, hono leyɗe Afrik ɗee fof, sabu wuuri e nder mayri ko leƴƴi nayi, ɗiin ngoni: Safalɓe (Aarabeeɓe), Fulɓe, Sooniŋkooɓe, Jolfuɓe e wambaraŋkooɓe (kono wambaraŋkooɓe limetaake nder leƴƴi leydi ndi).

Ko safalɓe mbiyatee ɓuri heewde (ɗuuɗude), ngam ɓe peccii ko pecce ɗiɗi: Woɗeeɓe (raneeɓe) e ɓaleeɓe (hardaneeɓe/ maa maccuɓe). Kono so en ndaarii leydi ndii baŋnge guri ɓalli, tawaten ko ɓaleeɓe ɓee ɓuri heewde e safalɓe ɓen, so hardaneeɓe njantii e mum en. Sabu hardaneeɓe ɓee ko e leƴƴi ɓaleeɓe goɗɗi ɗii ɓe ngimmii /iwi, ko maccungaangu safalɓe tan waɗtiɓe safalɓe to baŋnge ɗemngal e pinal, kono ɓe iwi ko e fulɓe, sooniŋkooɓe, jolfuɓe e wambaraŋkooɓe.

Gila leydi Muritani heɓi jeytaare mum noon 1960 haa jooni, ko safalɓe woɗeeɓe tan njooɗii e laamu, njiimi e ngalu leydi fof, adan heɓe ndenndanoo seeɗa, kono hannde kam hay gooto ɓe ndenndaani.

Laamu ko kamɓe, Konu (arme) ko kamɓe,  polis kadi ko kamɓe, kala heen to ɓaleejo waɗaa, tawata ko ligge muusɗe ngoni ɗoon. Hay diplomaasi  e jaŋngingol jaŋde toownde fof ɓe keɓtii, sabu ko kamɓe tan mballatee newnanee jokkude jaŋde toownde moƴƴere.

Ko ɗuum waɗi alaa e sago ɓaleeɓe ɓe ngoppa mawnikinaare gona gootum, so wonaa ɗuum ɓe mboomee, leydi maɓɓe ndemetenoondi heɓtee rokkee Sa’udiyanaaɓe heɓe ndaara, tawa hay fus ɓe mbaawaa heen…

Ɓaleeɓe Muritani hina (n)jogii pelle keewɗe, e lanndaaji (partiiji plotik) keewɗi; kono alaa ko nafi, nde wonnoo gooto kala ko nafoore mum heeriinde e yiilaade innde tan yahata, wonaa nafoore leydi ndii.

Pelle ɓaleeɓe – ɓe ngonaa hardaneeɓe- ɗe e heewde; alaa heen immaninoonde waɗude lappol, ngam findinde e faamnude jom en leyɗeele demateeɗe yoo calo /salo laamu yeeya leyɗeele maɓɓe, ko fedde wiyateende IRA, fedde hardaneeɓe haɓatoonde maccungaagal tan immaninoo ɗuum, e (g)ardagol jaambaaro mawɗo BIRAAMA WULD ABOYDI, keɓɗo njeenaari UN ndi jojjannde neɗɗo e cukko mum, yantude e JIBI SOW hooreejo KAWTAL NGAM ƳELLITARE.

Ko ɗuum addi laamu Muritani naŋngiɓe, ñaawiɓe ñaawoore fenaande, ñaawoore tooñaŋnge, fawi dow maɓɓe duuɓi ɗiɗi KASO. Kono nde wonnoo laamu ngu yiɗaa kala ko addata ɓadondiral hakkunde hardaneeɓe ɓe e ɓaleeɓe woɗɓe ɓee, ɓe newni jaltugol JIBI SOW ngam safroyaade Almaañ, ɓe ngoppi toon BIRAAMA yeyaaɗo e fotɓe rokkeede njeenaari NOBEL jam hikka, tawii kañumne sellaani, ɗum fof noon ko yiɗde yo JIBI SOW waas artude hay so sellii, ngam hulde ngootaagu ɓaleeɓe ɓe. Tawee maa JIBI SOW janfo yahdiiɓe mum waasa artude? Ko fayi yeeso daɗaani gite….

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :