Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

Miijo: Yahugol njananiri fii ɗaɓɓere e nguu jamaanu hannde!

Fulɓe wi’i: « Mo haylaaki o haylay hoore ». Ndee tiitoonde yahugol njananiri fii ɗaɓɓere e nguu jamaanu hannde no hitti fota fota, teeŋtinii wonande sukaaɓe wontirɓe hiirnaange Afrika (west Africa), sabu yaltugol fii Jokkito »

Fulɓe e Luumol nder Najeeriya

Joomirawo waddii jamanu ko halli to Fulɓe Najeeriya: Na’i amen keeñi. Iyaalu ɗuuɗi. Ko ɗuuɗi nder sukaaɓe amen accii durngol ngam na’i keppaama – ɓe ngalaa ilmu, ɓe ngalaa sanaa’a, faa woɓɓe Jokkito »

Tawtee e foolotiro tafugol « Meme » ngol ka Ɗemɗe Neeniije

Musiɗɓe tedduɓe, juurotooɓe Misiide, Men hewtidii hannde kadi e kumpital mawngal, kumpital ɓamtaare Fulfulde, e jurol gannde kese. Wano woowiri non, tuma kala, men humpitay on ka ɗemngal men ngal naatiri e Jokkito »

UNESCO humpitii tiitoonde ñalaande winndere ɗemɗe neeniije ɗen 21 Fabraa’iru 2017!

Fii mawningol ñalaande Hakkunde-leyɗeere wonande Ɗemɗe Muynaaɗe Ɗen ñalnde 21 Fabraa’iru 2017, UNESCO, fedde kippunde nden fii ɗuuɗal pine e ɗemɗe.. ka aduna, okkuɓe kadi ñalaande 21 Fabraa’iru nden e hitaande kala, Jokkito »

 

Hollital: Rajoo pulaar heɓike e innde « Janngu Diine maa »

Caggal yettude joomi men e juulde e Cubaaɗo ɓurdo winndere, koriiji kala do mbaawi wonnde e nduunde baaba ADAMA ene calminee, ene tintinee pokkitgol habrirde (RAJO) diine wiyeteengo «Janngu diine maa», ñiibirde Magog woni ko to leydi Amrik (USA), ngo saaktata noon ko e «genèse njabala winndere»
ko banndiraaɓe hatanteeɓe hiranooɓe diine Alla o dillooɓe to boowal leydi ndarningo, yoo Alla wallu feewna.

Maa ngo fuddo saaktude ñalawma alarba garoowo o ne hawra e 12 lewru suyeen so yehii haa waqtu 21 to ndakaaru (16) to niwyorko.

Onon kala oɗon kirjinee e daraade e wallude e semmbinde to heɗaade e jokkondirde, teentii noon e almuɓɓe e annduɓe.

Jokkondirɗe ene newoo e gootel e ɗee ɗoo jokke:
1) {http://jangudinema.com/}
Walla:
2) {http://jangudinema.net/}

Yoo Joomi men won ballo!

On njaaraama e saaktude ngoo eerango.
Haalooɓe pulaar/fululde ene mbiya: « Wulaango jamma daldetaake e gooto« .

Yoo Joomi men won ballo newna barkina ngol puɗol malangol haa waya no Qurraana wiyata nii: «Ɓeen waɗooɓe jawɗeele mum en (ko noon ne: ganndal, doole, karallaagal…) e laawol ALLA way ko no abbere fuɗni butaali jeedidi, kala wutaandu ene waɗi teemedere abbere». (Simoore AL baqarah [nagge], aaye: 261).

Kuɗol: Accee Lamiin

Immorde Kataar

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :