Enen kadi en mawninay ɗemngal Arabu ngal?

Sakiraaɓe tedduɓe, Ñalnde 18 Deesaambur / Bowte 2017– wano woowiri non e hitaande kala- winndere nden fof mawninno ñalngu ɗemngal aarabu ngal e yamaruyee Unesco, suɓiiɓe nden feere mawningol ɗemngal aarabu ngal Jokkito »

Kawral am e yumma Salamatu Soh, ka jaaɓi-haaɗtirde Mohammed V, Rabat 2017-09-27

Yumma Salamatu Soh, anndiraaɓe Salamatou Sow, wiɗtotooɗo ka jaaɓi-haaɗtirde Ñamee (NIGER), ɗemɗiyaŋke humpitiiɗo fii Fulfulde e Pulaaku, nodditano tawtoreede e bensondiral mawngal waɗngal ka laamateeri Marok, e nder Saare mawnde nden Rabat Jokkito »

Gonal Fulfulde ndeer gannde kese

Fulfulde e gannde kese, ko tiitoonde winndannde nde wiɗtooɓe ɗiɗo (2) misranaaɓe hawtiti winndi, ɓen ngoni : Dr. Aadel Usmaan Imam Ayat, jannginoowo ɗemɗe afrik, to Duɗal Ɗemɗe e Eggo (faculté de Jokkito »

Ciimtol FPU & FPUNA nder Washington: 7, 8 & 9 lewru Morso (July), 2017

Taariika Fulɓe Progressive Union (FPU) ko mojobere daraniinde fiyaakuuji renndo e pinal. Ko e hitaande 1966 nde sincaa e nder Sarlon. Innde mayre aranere nden fewndo nde sincaa ko Fullah Youth Organization Jokkito »

Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

 

Hollital: Rajoo pulaar heɓike e innde « Janngu Diine maa »

Caggal yettude joomi men e juulde e Cubaaɗo ɓurdo winndere, koriiji kala do mbaawi wonnde e nduunde baaba ADAMA ene calminee, ene tintinee pokkitgol habrirde (RAJO) diine wiyeteengo «Janngu diine maa», ñiibirde Magog woni ko to leydi Amrik (USA), ngo saaktata noon ko e «genèse njabala winndere»
ko banndiraaɓe hatanteeɓe hiranooɓe diine Alla o dillooɓe to boowal leydi ndarningo, yoo Alla wallu feewna.

Maa ngo fuddo saaktude ñalawma alarba garoowo o ne hawra e 12 lewru suyeen so yehii haa waqtu 21 to ndakaaru (16) to niwyorko.

Onon kala oɗon kirjinee e daraade e wallude e semmbinde to heɗaade e jokkondirde, teentii noon e almuɓɓe e annduɓe.

Jokkondirɗe ene newoo e gootel e ɗee ɗoo jokke:
1) {http://jangudinema.com/}
Walla:
2) {http://jangudinema.net/}

Yoo Joomi men won ballo!

On njaaraama e saaktude ngoo eerango.
Haalooɓe pulaar/fululde ene mbiya: « Wulaango jamma daldetaake e gooto« .

Yoo Joomi men won ballo newna barkina ngol puɗol malangol haa waya no Qurraana wiyata nii: «Ɓeen waɗooɓe jawɗeele mum en (ko noon ne: ganndal, doole, karallaagal…) e laawol ALLA way ko no abbere fuɗni butaali jeedidi, kala wutaandu ene waɗi teemedere abbere». (Simoore AL baqarah [nagge], aaye: 261).

Kuɗol: Accee Lamiin

Immorde Kataar

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :