Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

Miijo: Yahugol njananiri fii ɗaɓɓere e nguu jamaanu hannde!

Fulɓe wi’i: « Mo haylaaki o haylay hoore ». Ndee tiitoonde yahugol njananiri fii ɗaɓɓere e nguu jamaanu hannde no hitti fota fota, teeŋtinii wonande sukaaɓe wontirɓe hiirnaange Afrika (west Africa), sabu yaltugol fii Jokkito »

Fulɓe e Luumol nder Najeeriya

Joomirawo waddii jamanu ko halli to Fulɓe Najeeriya: Na’i amen keeñi. Iyaalu ɗuuɗi. Ko ɗuuɗi nder sukaaɓe amen accii durngol ngam na’i keppaama – ɓe ngalaa ilmu, ɓe ngalaa sanaa’a, faa woɓɓe Jokkito »

Tawtee e foolotiro tafugol « Meme » ngol ka Ɗemɗe Neeniije

Musiɗɓe tedduɓe, juurotooɓe Misiide, Men hewtidii hannde kadi e kumpital mawngal, kumpital ɓamtaare Fulfulde, e jurol gannde kese. Wano woowiri non, tuma kala, men humpitay on ka ɗemngal men ngal naatiri e Jokkito »

UNESCO humpitii tiitoonde ñalaande winndere ɗemɗe neeniije ɗen 21 Fabraa’iru 2017!

Fii mawningol ñalaande Hakkunde-leyɗeere wonande Ɗemɗe Muynaaɗe Ɗen ñalnde 21 Fabraa’iru 2017, UNESCO, fedde kippunde nden fii ɗuuɗal pine e ɗemɗe.. ka aduna, okkuɓe kadi ñalaande 21 Fabraa’iru nden e hitaande kala, Jokkito »

 

Pinal : Umaar Demba Ba, wallifike deftere fii Baaba Maal

ko ñalnde 12/05/2016 woni ko kumpital ngal yalti ka lowre sudonline.sn e kuɗol Maryam jigo, fii ndee deftere tiitoraande «BAABA MAAL : LE MESSAGE EN CHANTANT, REFLEXIONS SUR L’HOMME ET SON ŒUVRE», ko gaseten firirde :  » BAABA MAAL : YIMA YOTTINORA, MIIJITAARE HOORE NEƊƊO ON E GOLLE MAKKO ƊEN ». Defetere Moodi Umaar Demba BA.
E nder ndee deftere, Umaar Demba BA yiltitike e golle hooreejo Daande Leñol ngol Baaba Maal. O fuɗɗirii maandingol iwdi makko ndin, o hikki ɗon leñol makko ngol, gaaci makko ɗin e mecce makko ɗen.

Deftere nden ko nde ɗeri / kelle 214, fasluuji / keeri 8, weeɓitannde Harmattan, pirtol (préface) Flewiin Saar, yewtunde fii ngurndam Baaba Maal e humondiral makko e finaa-tawaaji leñol makko ngol. Mawningol yaltugol ndee deftere waɗuno e alarba ñalnde 11 maayuhu 2016.

Tippude e ballifo on, Baaba Maal ko daraniiɗo e saakitoowo daartol /

ŋaro deftere nden

ŋaro deftere nden

taariika leñol makko ngol e nder winndere nden fof, ɗum non tawa ko wallitorgol mawneendi leñol ngol. E konngol makko, ndee deftere ko ngam « wallitagol no mawninira oo naalankoojo lolluɗo e winndere nden fof « .

Tawanoo e ardiiɓe nden jonnde mawningol deftere nden, mawɗo jaagorɗo on (le Premier ministre) Bun Abdallah Joon. O holli e yewtere makko wonde « hoodere winndereyanko nden (Baaba Maal) waawii huutorde fannu on fii humindirgol jamaaji ɗin « .

Baaba Maal ko daraniiɗo e saakitoowo daartol / taariika leñol makko ngol e nder winndere nden fof, ɗum non tawa ko wallitorgol mawneendi leñol ngol.

Baaba Maal kan, o holluno wonde ballifo on waawii tiimude rewindoo ko o faalanoo wi’ude e ko o waawaali wi’ude kon ka nder gaaci / galli makko. O holli kadi, ndee deftere wallitoto firtude gimɗi makko ɗin no yuɓɓanɗe makko ɗen ɓurta faamorde.

« hoodere winndereyanko nden (Baaba Maal) waawii huutorde fannu on fii humindirgol jamaaji ɗin « .

E miijo makko, Umaar Demba BA, ka deftere mun, o yondinoraaki tun fillagol, ko woni tun, o saakitii Pulaaku ngun. O wi’i:  » wonaa deftere Baaba Maal, ko deftere fii pinal afrik tentinii non pinal fulɓe ngal « .

 

2 Responses to Pinal : Umaar Demba Ba, wallifike deftere fii Baaba Maal

  1. Aissata faye75@yahoo dit :

    Pulaar ina welli sanne

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :