Enen kadi en mawninay ɗemngal Arabu ngal?

Sakiraaɓe tedduɓe, Ñalnde 18 Deesaambur / Bowte 2017– wano woowiri non e hitaande kala- winndere nden fof mawninno ñalngu ɗemngal aarabu ngal e yamaruyee Unesco, suɓiiɓe nden feere mawningol ɗemngal aarabu ngal Jokkito »

Kawral am e yumma Salamatu Soh, ka jaaɓi-haaɗtirde Mohammed V, Rabat 2017-09-27

Yumma Salamatu Soh, anndiraaɓe Salamatou Sow, wiɗtotooɗo ka jaaɓi-haaɗtirde Ñamee (NIGER), ɗemɗiyaŋke humpitiiɗo fii Fulfulde e Pulaaku, nodditano tawtoreede e bensondiral mawngal waɗngal ka laamateeri Marok, e nder Saare mawnde nden Rabat Jokkito »

Gonal Fulfulde ndeer gannde kese

Fulfulde e gannde kese, ko tiitoonde winndannde nde wiɗtooɓe ɗiɗo (2) misranaaɓe hawtiti winndi, ɓen ngoni : Dr. Aadel Usmaan Imam Ayat, jannginoowo ɗemɗe afrik, to Duɗal Ɗemɗe e Eggo (faculté de Jokkito »

Ciimtol FPU & FPUNA nder Washington: 7, 8 & 9 lewru Morso (July), 2017

Taariika Fulɓe Progressive Union (FPU) ko mojobere daraniinde fiyaakuuji renndo e pinal. Ko e hitaande 1966 nde sincaa e nder Sarlon. Innde mayre aranere nden fewndo nde sincaa ko Fullah Youth Organization Jokkito »

Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

 

Pinal : Umaar Demba Ba, wallifike deftere fii Baaba Maal

ko ñalnde 12/05/2016 woni ko kumpital ngal yalti ka lowre sudonline.sn e kuɗol Maryam jigo, fii ndee deftere tiitoraande «BAABA MAAL : LE MESSAGE EN CHANTANT, REFLEXIONS SUR L’HOMME ET SON ŒUVRE», ko gaseten firirde :  » BAABA MAAL : YIMA YOTTINORA, MIIJITAARE HOORE NEƊƊO ON E GOLLE MAKKO ƊEN ». Defetere Moodi Umaar Demba BA.
E nder ndee deftere, Umaar Demba BA yiltitike e golle hooreejo Daande Leñol ngol Baaba Maal. O fuɗɗirii maandingol iwdi makko ndin, o hikki ɗon leñol makko ngol, gaaci makko ɗin e mecce makko ɗen.

Deftere nden ko nde ɗeri / kelle 214, fasluuji / keeri 8, weeɓitannde Harmattan, pirtol (préface) Flewiin Saar, yewtunde fii ngurndam Baaba Maal e humondiral makko e finaa-tawaaji leñol makko ngol. Mawningol yaltugol ndee deftere waɗuno e alarba ñalnde 11 maayuhu 2016.

Tippude e ballifo on, Baaba Maal ko daraniiɗo e saakitoowo daartol /

ŋaro deftere nden

ŋaro deftere nden

taariika leñol makko ngol e nder winndere nden fof, ɗum non tawa ko wallitorgol mawneendi leñol ngol. E konngol makko, ndee deftere ko ngam « wallitagol no mawninira oo naalankoojo lolluɗo e winndere nden fof « .

Tawanoo e ardiiɓe nden jonnde mawningol deftere nden, mawɗo jaagorɗo on (le Premier ministre) Bun Abdallah Joon. O holli e yewtere makko wonde « hoodere winndereyanko nden (Baaba Maal) waawii huutorde fannu on fii humindirgol jamaaji ɗin « .

Baaba Maal ko daraniiɗo e saakitoowo daartol / taariika leñol makko ngol e nder winndere nden fof, ɗum non tawa ko wallitorgol mawneendi leñol ngol.

Baaba Maal kan, o holluno wonde ballifo on waawii tiimude rewindoo ko o faalanoo wi’ude e ko o waawaali wi’ude kon ka nder gaaci / galli makko. O holli kadi, ndee deftere wallitoto firtude gimɗi makko ɗin no yuɓɓanɗe makko ɗen ɓurta faamorde.

« hoodere winndereyanko nden (Baaba Maal) waawii huutorde fannu on fii humindirgol jamaaji ɗin « .

E miijo makko, Umaar Demba BA, ka deftere mun, o yondinoraaki tun fillagol, ko woni tun, o saakitii Pulaaku ngun. O wi’i:  » wonaa deftere Baaba Maal, ko deftere fii pinal afrik tentinii non pinal fulɓe ngal « .

 

2 Responses to Pinal : Umaar Demba Ba, wallifike deftere fii Baaba Maal

  1. Aissata faye75@yahoo dit :

    Pulaar ina welli sanne

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :