Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

Miijo: Yahugol njananiri fii ɗaɓɓere e nguu jamaanu hannde!

Fulɓe wi’i: « Mo haylaaki o haylay hoore ». Ndee tiitoonde yahugol njananiri fii ɗaɓɓere e nguu jamaanu hannde no hitti fota fota, teeŋtinii wonande sukaaɓe wontirɓe hiirnaange Afrika (west Africa), sabu yaltugol fii Jokkito »

Fulɓe e Luumol nder Najeeriya

Joomirawo waddii jamanu ko halli to Fulɓe Najeeriya: Na’i amen keeñi. Iyaalu ɗuuɗi. Ko ɗuuɗi nder sukaaɓe amen accii durngol ngam na’i keppaama – ɓe ngalaa ilmu, ɓe ngalaa sanaa’a, faa woɓɓe Jokkito »

Tawtee e foolotiro tafugol « Meme » ngol ka Ɗemɗe Neeniije

Musiɗɓe tedduɓe, juurotooɓe Misiide, Men hewtidii hannde kadi e kumpital mawngal, kumpital ɓamtaare Fulfulde, e jurol gannde kese. Wano woowiri non, tuma kala, men humpitay on ka ɗemngal men ngal naatiri e Jokkito »

UNESCO humpitii tiitoonde ñalaande winndere ɗemɗe neeniije ɗen 21 Fabraa’iru 2017!

Fii mawningol ñalaande Hakkunde-leyɗeere wonande Ɗemɗe Muynaaɗe Ɗen ñalnde 21 Fabraa’iru 2017, UNESCO, fedde kippunde nden fii ɗuuɗal pine e ɗemɗe.. ka aduna, okkuɓe kadi ñalaande 21 Fabraa’iru nden e hitaande kala, Jokkito »

 

Category Archives: Tawhiid

Kaɓɓe Tawhid (3)

Al’ iraadatu
Muuyugol ngol

Innal’Allaaha
Kanko Allaahu.

Yaf’alu
Himo huuwa.

Maa yuriidu
Huunde ko O muuyi (yiɗude).

Toɓɓe Tawhiid (2)

Yaa ayyuhan’naasu
Ko onon yo yimɓe

Antumul fuqaraa’u
Ko onon woni waasuɓe

Ilal’Allaahi
Faade ka Allaahu

Wal’Allaahu
Kanko Allaahu

Diina: Ko joli e ɓure sabbordu suumayee ndun (le mois de Cha’ban)

Sabbordu Suumayee

En fuɗɗorii innde Alla, jom moƴƴere huuɓunde, jom yurmeende heeriinde
Musiɓɓe tedduɓe,
E nder balɗe seeɗaaje, haray en naatii e lewru sabbordu suumayee ndun (le mois de Cha’ban), wonannde mo Alla tawni-Yo O tawnu en he jam- Tippude e gannde koode ɗen, sabbordu suumayee ndun e ndee hitaande men 1434 fergu, hawray ñannde 9 walla 10 Yuunuhu (Juin) 2013 so Alla muuyii.

Tawhiid, e faamu Ceerno Sammba Mombeya

En fuɗɗorii Innde Alla
Jom yurmeende huuɓunde 
Jom yurmeende hertoriinde.

Musiɓɓe tedduɓe,

Assalaamu Alaykum wa rahmaullah,

Hiɗon gelii e winndannde men sakkitore nden, ko fii Tawhiid (wowtinɗingol Alla) yewtu-ɗen ko eggaa e deftere Hajja Mariyama keso Ba (Yo Alla hilno ɓe), tawde non ɓii julɗo on ko ɗum ɗon woni ko ɗaɓɓiraa ka arannde ado dewe ɗen. Jooman daali: « Rewee Alla, wata on renndin mo e huunde« . (Annisaa’i: 03).

%d blogueurs aiment cette page :