Kawral am e yumma Salamatu Soh, ka jaaɓi-haaɗtirde Mohammed V, Rabat 2017-09-27

Yumma Salamatu Soh, anndiraaɓe Salamatou Sow, wiɗtotooɗo ka jaaɓi-haaɗtirde Ñamee (NIGER), ɗemɗiyaŋke humpitiiɗo fii Fulfulde e Pulaaku, nodditano tawtoreede e bensondiral mawngal waɗngal ka laamateeri Marok, e nder Saare mawnde nden Rabat Jokkito »

Gonal Fulfulde ndeer gannde kese

Fulfulde e gannde kese, ko tiitoonde winndannde nde wiɗtooɓe ɗiɗo (2) misranaaɓe hawtiti winndi, ɓen ngoni : Dr. Aadel Usmaan Imam Ayat, jannginoowo ɗemɗe afrik, to Duɗal Ɗemɗe e Eggo (faculté de Jokkito »

Ciimtol FPU & FPUNA nder Washington: 7, 8 & 9 lewru Morso (July), 2017

Taariika Fulɓe Progressive Union (FPU) ko mojobere daraniinde fiyaakuuji renndo e pinal. Ko e hitaande 1966 nde sincaa e nder Sarlon. Innde mayre aranere nden fewndo nde sincaa ko Fullah Youth Organization Jokkito »

Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

Miijo: Yahugol njananiri fii ɗaɓɓere e nguu jamaanu hannde!

Fulɓe wi’i: « Mo haylaaki o haylay hoore ». Ndee tiitoonde yahugol njananiri fii ɗaɓɓere e nguu jamaanu hannde no hitti fota fota, teeŋtinii wonande sukaaɓe wontirɓe hiirnaange Afrika (west Africa), sabu yaltugol fii Jokkito »

 

Category Archives: Hadiise

Hadiis : Fii lislaamu, e liimaanu, e lihsaanu (Moƴƴinngol)

Hadiis_Misiide

Eggaama e Umar (yo Alla wele mo) , o wi’i: Fewndo men jooɗinoo ka Nulaaɗo Alla jom kisiyee on, tun ƴellitii e dow amen gorko tiiɗuɗo rawnude comci, tiiɗuɗo ɓawlude sukundu, yi’otaako e makko batte seteyaagal, hay gooto e amen kadi anndaa mo. Haa o jooɗii takko Annabuuji on (yo O his), o tuugindiri kopi makko ɗin e kopi maɓɓe ɗin (Nulaaɗo), o waɗi newe makko ɗen e hoore buse makko ɗen. O wi’i:

Hadiis: Fii hoorugol ñalaande arafa nden

 

• Eggaama e Abaa Qataadah (Yo Alla wele mo), Nulaaɗo on (Yo O his) lamndano fii hoorugol ñallal arafa ngal ɓe maaki : « Ɗum hino heefa hitaande yawtunde nden e heddiinde nden ».
Fillike mo Muslim.

Hadiis : Ɓure Jeegooje ɗen juldaandu (Les 6 jours de Chawal)

1. Eggaama e Thawbaan ثوبان (Yo Alla wele mo), nulaaɗo Alla on mo jam e kisiyee woni e mun on maaki : « Hoorugol lewru koorka (suumayee) hino fota wa lebbi sappo (hooraaɗi), hoorugol kadi jeegooje ɗen hino fota wa lebbi ɗiɗi, ko ɗum hawrata wa hitaande nden fow ».
Fillike mo Ibn Khuzayma.

Hadiise: Kala on faalaaɗo ɗowoyeede ka ɗowdi Alla…

Fillaama e As’ad Ibn Zuraara (Yo Alla wele mo), nulaaɗo Alla on (yo O his) maaki: « Kala on weltorayɗo nde Alla ɗowdinirta mo ka ɗowdi makko, ñannde tawi ɗowdi woo alaa si wanaa ɗowdi makko ndin, yo o hoynan saɗtiraaɗo walla o yoɓana on ñamaande ».

Fillike mo Tabaraaniyu.
……………………………………………..

%d blogueurs aiment cette page :