Enen kadi en mawninay ɗemngal Arabu ngal?

Sakiraaɓe tedduɓe, Ñalnde 18 Deesaambur / Bowte 2017– wano woowiri non e hitaande kala- winndere nden fof mawninno ñalngu ɗemngal aarabu ngal e yamaruyee Unesco, suɓiiɓe nden feere mawningol ɗemngal aarabu ngal Jokkito »

Kawral am e yumma Salamatu Soh, ka jaaɓi-haaɗtirde Mohammed V, Rabat 2017-09-27

Yumma Salamatu Soh, anndiraaɓe Salamatou Sow, wiɗtotooɗo ka jaaɓi-haaɗtirde Ñamee (NIGER), ɗemɗiyaŋke humpitiiɗo fii Fulfulde e Pulaaku, nodditano tawtoreede e bensondiral mawngal waɗngal ka laamateeri Marok, e nder Saare mawnde nden Rabat Jokkito »

Gonal Fulfulde ndeer gannde kese

Fulfulde e gannde kese, ko tiitoonde winndannde nde wiɗtooɓe ɗiɗo (2) misranaaɓe hawtiti winndi, ɓen ngoni : Dr. Aadel Usmaan Imam Ayat, jannginoowo ɗemɗe afrik, to Duɗal Ɗemɗe e Eggo (faculté de Jokkito »

Ciimtol FPU & FPUNA nder Washington: 7, 8 & 9 lewru Morso (July), 2017

Taariika Fulɓe Progressive Union (FPU) ko mojobere daraniinde fiyaakuuji renndo e pinal. Ko e hitaande 1966 nde sincaa e nder Sarlon. Innde mayre aranere nden fewndo nde sincaa ko Fullah Youth Organization Jokkito »

Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

 

Miijo: Hol to leydi Misra (Egypte) hucci?

Abdullaay Yerel Soh

Leydi Misra ndii hina wuuri hannde; jiiɓduuji mawɗi kulɓaniini, ɗiin jiiɓduuji noon addi ɗum en ko luure dawrugol ɓooyɗe e kese. Ko waɗimi wide ko ɗe ɓooyɗe; ko sabu ɗe mbaɗata ko hakkunde Militeer en laamiiɓe, e dental fedde Musiɗɓe juulɓe ɓe (ikhwaan muslimiin), ɓeen ɗiɗo noon wonaa hannde luural mum en fuɗɗii, luural hakkunde maɓɓe fuɗɗiima gila ko wonaa hannde, so en nduttiima e daartol (taariixa) seeɗa ma en tawu ndee fedde sosaa ko hitaande 1928 e gardagol e miijo ceernaajo biyateeɗo Hasan al Banna; ngam yiɗde dartinde laamu juulɓe e wiide makko.

Ngila ndeen haa jooni ndee ɗo fedde e laamu Ejipte ɓooyataa hawrude, tuggi ko e laamu ronaa roni ngoodnoongu ndeen ngu haa yottii laamu miniteer njiɗngu artude jooni ngu, caggal (ɓaawo) nde liɓaa e hitaande 2011(tuggi Muhammad Nagiib 1952 haa Husnii Mubaarak 2011).

So en ngartii noon e ko waɗi en wiide luure ɗee ko kese; ko ngam anndude ubbitiɗe jooni ko follo (coup) konuŋkeewo waɗngo ɗoo ñannde 03/07/2013; follungo hooreejo “Muhammad Mursi” jeyaaɗo e dental musiɗɓe juulɓe ngal, tawa addi ngal ko wiide gardiiɗo kunu ngu hono: Jeneraal “Abdul fattaah Siisi” ko haɗde hare waɗde hakkunde ɓiɓɓe leydi, ngam misranaaɓe heewɓe njaltii e seppooji ñannde 30/05/2013 yiɗde liɓde Muhammed Mursi; sabu gila o laami haa ndeen o waɗaani hay huunde, alaa ko woni haaju makko so wonaa gollude no dental makko ngal feewnitorii e heɓindaande gollorɗe leydi ndii fof; e wide maɓɓe kamɓe luutndinooɓe ɓe.

Kono tuggi ndeen haa jooni misra naaɓe wonduɓe e M. Mursi mbo hay gooto anndaa to woni haa jooni; heewɓe ndartaaki jaltugol salaade follo ngo; won heen ko Ikhwaan en, won heen ko saliiɓe ko keɓnoo e ndimaagu seeɗa ɓaawo finnere 25/01/2011 woto yahrude nii tan, kadi e salaade laamɗo cuɓoraaɗo suɓngo laaɓngo cer folliree nih tan.

So tawii Jeneraal Siisi wino addani ɗum follude Muhammad Mursii; ko woto hare waɗde, walla ko reende piɗtaali misranaaɓe ne, gila follo ngoo waɗi haa jooni misranaaɓe ndartaaki e maayde, ko wonata ujunnaaje 4000 pawɗe maayii, tawa kadi ko Polis e militeer mbarataɓe, hay sinno noon ko saliiɓe laamu jooni ɓee tan mbarate…

Wargo ɓurngo bonde noon waɗi ko ñannde 14/08/2013 ñannde ɓe pusata dingier to yimɓe Mursii mbaatinoo hina calii yahde haa mursii arta e jappeere mum, ɗeen ngoni: dingiral Raabi’a al adawiyya to legal Madiinatu nasri, e dingiral Nahdatu Misra yeeso Jaaɓi haaɗtirde Keer; to leegal al Giiza, sabu e wiide won e yimɓe wonnooɓe toon ko wonata 2000 neɗɗo waraama warngo bongo won heen nii tawa ko gaañiɗooɓe nduppa; woto anndeede holi no mbarira!

Ɗum fof e wade noon; addanaani wonduɓe e Mursii ɓe hina njokki salaare mum en e seppooji mum en, laamu nguu kadi hina jokki warde ɓe, ko ɗoo noon ko hulɓanii heen ko woni, sabu so gooto fof fooɗii woppaani tan so alaa pooltiiɗo; ko fooɗatee ko taƴat, Misra noon hannde ko ko ɓadii taƴde so Alla faabaakiɓe.

Laamu nguu ko ko felliti woɗɗindeɓe laamu, kamɓe ne ko fellitɓe heɓtude hakkeeji maɓɓe walla ɓe maaya, ko ɓeydii tampinde ɓe ko yimɓe wondunooɓe e Mubaarak ko kañum en njogii jaayɗe, njogii polis, njogii militeer, ko nuum waɗi so a wonii nder leydi ndii; so a yahaani to seppooji saliiɓe ɓee ngoni to; cikkataa ko hay huunde alaa e leydi ndi so wonaa jam ɓolo, wonaa Tele, wonaa rajo hay gooto hollirtaa ko feƴƴata kon.

E kaa ngonka ngonaaka noon, naamnal (lamdal) potngal naamneede ko: Hol to Misra hucci? .

 

Kuɗol: Abdullay Yerel Soh

Misra/Keer

www.misiide.com

www.misiide.net

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :