Enen kadi en mawninay ɗemngal Arabu ngal?

Sakiraaɓe tedduɓe, Ñalnde 18 Deesaambur / Bowte 2017– wano woowiri non e hitaande kala- winndere nden fof mawninno ñalngu ɗemngal aarabu ngal e yamaruyee Unesco, suɓiiɓe nden feere mawningol ɗemngal aarabu ngal Jokkito »

Kawral am e yumma Salamatu Soh, ka jaaɓi-haaɗtirde Mohammed V, Rabat 2017-09-27

Yumma Salamatu Soh, anndiraaɓe Salamatou Sow, wiɗtotooɗo ka jaaɓi-haaɗtirde Ñamee (NIGER), ɗemɗiyaŋke humpitiiɗo fii Fulfulde e Pulaaku, nodditano tawtoreede e bensondiral mawngal waɗngal ka laamateeri Marok, e nder Saare mawnde nden Rabat Jokkito »

Gonal Fulfulde ndeer gannde kese

Fulfulde e gannde kese, ko tiitoonde winndannde nde wiɗtooɓe ɗiɗo (2) misranaaɓe hawtiti winndi, ɓen ngoni : Dr. Aadel Usmaan Imam Ayat, jannginoowo ɗemɗe afrik, to Duɗal Ɗemɗe e Eggo (faculté de Jokkito »

Ciimtol FPU & FPUNA nder Washington: 7, 8 & 9 lewru Morso (July), 2017

Taariika Fulɓe Progressive Union (FPU) ko mojobere daraniinde fiyaakuuji renndo e pinal. Ko e hitaande 1966 nde sincaa e nder Sarlon. Innde mayre aranere nden fewndo nde sincaa ko Fullah Youth Organization Jokkito »

Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

 

Miijo: Ɓaleeɓe Muritani poolaama!

Fulɓe mbi’i : «  Nde neɗɗo daɗatee ndee, tawata ko hina lelii hina ndaara «  . Ɓaleeɓe Muritani neh nani poolee / foolee hina lelii hina ndaara, ko waɗi kam wi’de noon ko hannde e nder laamorgo leydi ndii, ko ɗemngal gootal tan haalatee, walla ɓuri waawde haaleede kam. So en ƴettii yeru :

– Jeeyirɗe (bitikaaji) ko safaroore (hassaaniyya/daarijiyya) haalatee. Kala naatɗo e yeeyirde ko ngaal ɗemngal adatoo haalde, so tawii o anndaa jom yeeyirde nde, walla oon haalana-mbo ɗemngal goɗngal!

– Gollorɗe laamu ko safaroore walla faraysiire woni toon, kala garɗo so tawii ko capaato jooɗii ɗoon, hannde ko ɓeen tan ngoni e birooji (gollorɗe laamu), ko safaroore haalata, so (g)arɗo o nanaani, ko faraysiire o haalata. So tawii ko ɓaleejo jooɗii ɗoon; so on nganndondiraani ko faraysiire kaalda-ton!

– Otooji joɓateeɗi (taxis) ko safaroore haalate, ede noon ko ɓuri heewde e dognooɓe ɗiin otooji ko ɓaleeɓe, hay sinno won heen ko hardaneeɓe haalooɓe safaroore neh! Kono kala dartinɗo moota ko safaroore wolwata.

– Alluuji (taablooji) binndaaɗi ko Aarabeere e faraysiire tan woni heen, walla heen gootal tan, so tawii ko capaato jeyi, ko aarabeere tan winndata heen, so tawii ko ɓaleejo jeyi ko faraysiire tan heewi wonde heen, so tawii ko laamu jeyi noon waɗa aarabeere dow, waɗa faraysiire les.

Safalɓe ɓee kadi kala ko ɓe (n)jeyi ko inɗe maɓɓe e ɗemngal maɓɓe ɓe mbinndata heen, kono ɓaleeɓe ɓe, ko inɗe e ɗemngal faraysiire mbinndata heen. Ɗum woni safalɓe hina mawnina pinal e ɗemngal mum en nder kala dula, ɓaleeɓe hina mawnina ɗemngal farayse hina ubba ɗemɗe e pine mum en goram!

Hay sinno laamu laamoraaki no feewi, ko ko wuuranii leñol gootol e pinal mum, enen ɓaleeɓe ne (n)jiŋnga-nen ko’e men, mbinnden inɗe men e ɗemngal men dow liggorɗe men ɗe (n)jeyan-ɗen ko’e men ɗee kam, kala to (n)jooɗi-ɗen woto kulen haaldude ɗemɗe men. Yeru: So tawii ko cafrirɗe jeyi keeriiɗo (n)jogi-ɗen, inniren inɗe men, mbi’en GALLE CELLAL, GALLE JAM, walla ƴeewen e safratnooɓe ɓaleeɓe mawɓe inniren ɗum en.

So tawii kadi ko jaŋngirɗe inniren annduɓe men, tawa kadi ko e ɗemngal men, kono wonaa tan hoɗdiiɓe men hina mawnina pinal mum en e ɗemngal mum en, enen heɗen mawnina pinal farayse e ɗemngal mum.

Kadi, mbi’en ko hoɗdiiɓe men njiɗi warde men e momtude men, alaa ko enen njiɗi momtude e warde ko’e men, so wonaano ɗuum; ko haɗi men daranaade ɗemɗe e pine men no ɓe (n)darorii nih kamɓe?

Hare wonaa cabbi tan

Yimɓe heewɓe cikkata woni hare tan ko hare cabbi e fetelaaji (fiŋkaaji), walla seekondireede comci (limce), maa ɗuum dukdeede. Alaa, hare hina waawi waasde wonde ɗii piiji kaalaaɗi fof; wona hare pinal.

So en ndaarii hoɗdiiɓe men ɓe, tawaten ko wonaa hare dawrugol tan ɓe kaɓata e men, ko hare pinal ndee ɓuri hay laaɓtude hannde nih! Ngam kala to njahɗaa e nder wuro laamorgo Muritani (Nuwaasoot) ngo, ko aarabeere njiyataa hina winndaa, ko inɗe safalɓe (aarabeeɓe) njiyataa. Cafrirɗe, juulirɗe, jeeyirɗe e inɗe laabi fof ko e safaroore. Ko ɓuri haawnaade ko, ko hay sinno ɓaleejo mahii (darnii) juulirde ko innde capaato mbo anndaa si hina woodnoo nih innirta. Wano Bilaali, Hamza e hono ɓeen!

Ko haani ko, so ɓaleejo darnii juulirde, yo o innirnde innde gooto e annduɓe diina ɓaleeɓe nder leñol makko, so tawii ko yeeyirde e safrirde fof kadi o waɗa noon, ko ɗuum woni haɓtoraade seŋgo pinal kadi.

Kono ko teskiimi ɓaleeɓe muritani keewaani darnooɓe sugu (hono) ɗii piiji, hay darnuɓe ɓe ko inɗe tuubakooɓe (portooɓe), maa inɗe safalɓe innirta, ɗuum noon haanah (haanaani)!

 

Kuɗol: Abdullaay Yerel Soh

Muritani

 

One Response to Miijo: Ɓaleeɓe Muritani poolaama!

  1. Ifra Abou dit :

    Ko kaalďa Ko o fof ko goonga, yonti immaade hanti en puuntaama en puuntitaama ko gasatah, enen mande pinaten?

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :