Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

Miijo: Yahugol njananiri fii ɗaɓɓere e nguu jamaanu hannde!

Fulɓe wi’i: « Mo haylaaki o haylay hoore ». Ndee tiitoonde yahugol njananiri fii ɗaɓɓere e nguu jamaanu hannde no hitti fota fota, teeŋtinii wonande sukaaɓe wontirɓe hiirnaange Afrika (west Africa), sabu yaltugol fii Jokkito »

Fulɓe e Luumol nder Najeeriya

Joomirawo waddii jamanu ko halli to Fulɓe Najeeriya: Na’i amen keeñi. Iyaalu ɗuuɗi. Ko ɗuuɗi nder sukaaɓe amen accii durngol ngam na’i keppaama – ɓe ngalaa ilmu, ɓe ngalaa sanaa’a, faa woɓɓe Jokkito »

Tawtee e foolotiro tafugol « Meme » ngol ka Ɗemɗe Neeniije

Musiɗɓe tedduɓe, juurotooɓe Misiide, Men hewtidii hannde kadi e kumpital mawngal, kumpital ɓamtaare Fulfulde, e jurol gannde kese. Wano woowiri non, tuma kala, men humpitay on ka ɗemngal men ngal naatiri e Jokkito »

UNESCO humpitii tiitoonde ñalaande winndere ɗemɗe neeniije ɗen 21 Fabraa’iru 2017!

Fii mawningol ñalaande Hakkunde-leyɗeere wonande Ɗemɗe Muynaaɗe Ɗen ñalnde 21 Fabraa’iru 2017, UNESCO, fedde kippunde nden fii ɗuuɗal pine e ɗemɗe.. ka aduna, okkuɓe kadi ñalaande 21 Fabraa’iru nden e hitaande kala, Jokkito »

 

Yimre: Majjaaɗo Alla gaynaali! (3)

Waajaaɗo waaju duncaali 22
Hollaaka huli ndaaraali
Nde’e saare jaynde faamaali.

Waajaaka nani rewraali 23
Maayay aduna mettaali.
Dun’yaa ko sayre ɗuuɗaali.

Luttaali toode juutaali 24
Soƴƴirɗo sayre haaraali
Sayre e saare yaadaali.

Ɓattondiraali eɓɓaali 25
Laaxara Alla tayraali
Mo aduniya ɗayni gaynaali.

Mo fii hannde sunni gaynaali 26
Faggiiɗo neema sooyaali
Giɗo Alla Jooma hayfaali.

Gaño makko jaka teddaali 27
Fowtaaki mayɗo tuubaali
Kala on mo waaju hippaali.

Al-Qur’aana eltaali 28
Waajuuji mayre gaynaali
Giital jahiimi ronkaali.

Tuubee gelee mo tuubaali 29
Giiteeli Jooma doccaali
Dulbuki magge tayraali.

Sonkooji magge deƴƴaali 30
Hiikaango magge fankaali
Curkiiji magge doccaali.

……………………………………………………………

Ramatullaahi Telikoo

Janngee les ɗoo fii maɓɓe:

jowlol.org/index.php/14-sample-data-articles/76-annditen-ramatullaahi-telikoo

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :