Enen kadi en mawninay ɗemngal Arabu ngal?

Sakiraaɓe tedduɓe, Ñalnde 18 Deesaambur / Bowte 2017– wano woowiri non e hitaande kala- winndere nden fof mawninno ñalngu ɗemngal aarabu ngal e yamaruyee Unesco, suɓiiɓe nden feere mawningol ɗemngal aarabu ngal Jokkito »

Kawral am e yumma Salamatu Soh, ka jaaɓi-haaɗtirde Mohammed V, Rabat 2017-09-27

Yumma Salamatu Soh, anndiraaɓe Salamatou Sow, wiɗtotooɗo ka jaaɓi-haaɗtirde Ñamee (NIGER), ɗemɗiyaŋke humpitiiɗo fii Fulfulde e Pulaaku, nodditano tawtoreede e bensondiral mawngal waɗngal ka laamateeri Marok, e nder Saare mawnde nden Rabat Jokkito »

Gonal Fulfulde ndeer gannde kese

Fulfulde e gannde kese, ko tiitoonde winndannde nde wiɗtooɓe ɗiɗo (2) misranaaɓe hawtiti winndi, ɓen ngoni : Dr. Aadel Usmaan Imam Ayat, jannginoowo ɗemɗe afrik, to Duɗal Ɗemɗe e Eggo (faculté de Jokkito »

Ciimtol FPU & FPUNA nder Washington: 7, 8 & 9 lewru Morso (July), 2017

Taariika Fulɓe Progressive Union (FPU) ko mojobere daraniinde fiyaakuuji renndo e pinal. Ko e hitaande 1966 nde sincaa e nder Sarlon. Innde mayre aranere nden fewndo nde sincaa ko Fullah Youth Organization Jokkito »

Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

 

Yimre: Majjaaɗo Alla gaynaali! (3)

Waajaaɗo waaju duncaali 22
Hollaaka huli ndaaraali
Nde’e saare jaynde faamaali.

Waajaaka nani rewraali 23
Maayay aduna mettaali.
Dun’yaa ko sayre ɗuuɗaali.

Luttaali toode juutaali 24
Soƴƴirɗo sayre haaraali
Sayre e saare yaadaali.

Ɓattondiraali eɓɓaali 25
Laaxara Alla tayraali
Mo aduniya ɗayni gaynaali.

Mo fii hannde sunni gaynaali 26
Faggiiɗo neema sooyaali
Giɗo Alla Jooma hayfaali.

Gaño makko jaka teddaali 27
Fowtaaki mayɗo tuubaali
Kala on mo waaju hippaali.

Al-Qur’aana eltaali 28
Waajuuji mayre gaynaali
Giital jahiimi ronkaali.

Tuubee gelee mo tuubaali 29
Giiteeli Jooma doccaali
Dulbuki magge tayraali.

Sonkooji magge deƴƴaali 30
Hiikaango magge fankaali
Curkiiji magge doccaali.

……………………………………………………………

Ramatullaahi Telikoo

Janngee les ɗoo fii maɓɓe:

jowlol.org/index.php/14-sample-data-articles/76-annditen-ramatullaahi-telikoo

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :