Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

Miijo: Yahugol njananiri fii ɗaɓɓere e nguu jamaanu hannde!

Fulɓe wi’i: « Mo haylaaki o haylay hoore ». Ndee tiitoonde yahugol njananiri fii ɗaɓɓere e nguu jamaanu hannde no hitti fota fota, teeŋtinii wonande sukaaɓe wontirɓe hiirnaange Afrika (west Africa), sabu yaltugol fii Jokkito »

Fulɓe e Luumol nder Najeeriya

Joomirawo waddii jamanu ko halli to Fulɓe Najeeriya: Na’i amen keeñi. Iyaalu ɗuuɗi. Ko ɗuuɗi nder sukaaɓe amen accii durngol ngam na’i keppaama – ɓe ngalaa ilmu, ɓe ngalaa sanaa’a, faa woɓɓe Jokkito »

Tawtee e foolotiro tafugol « Meme » ngol ka Ɗemɗe Neeniije

Musiɗɓe tedduɓe, juurotooɓe Misiide, Men hewtidii hannde kadi e kumpital mawngal, kumpital ɓamtaare Fulfulde, e jurol gannde kese. Wano woowiri non, tuma kala, men humpitay on ka ɗemngal men ngal naatiri e Jokkito »

UNESCO humpitii tiitoonde ñalaande winndere ɗemɗe neeniije ɗen 21 Fabraa’iru 2017!

Fii mawningol ñalaande Hakkunde-leyɗeere wonande Ɗemɗe Muynaaɗe Ɗen ñalnde 21 Fabraa’iru 2017, UNESCO, fedde kippunde nden fii ɗuuɗal pine e ɗemɗe.. ka aduna, okkuɓe kadi ñalaande 21 Fabraa’iru nden e hitaande kala, Jokkito »

 

Majjaaɗo Alla gaynaali! (1/6)

Gaynaali mayɗo tuubaali 1
Nimsaali mayɗo yeddaali
Feewaali mayɗo jangaali.

Laaɓaali mayɗo andaali 2
Mo andaali diina feewaali
Mo feewaali jaa o gaynaali.

Tuggaaki wi’a yeddaali 3
Yiinoo wi’a mi shirkaali
Waɗay wi’a mi jumpaali.

Lootaaki wi’a tuunaali 4
Rewgol no majji feewaali
Rewgol juri ɗi andaali.

Tumbo wulaa mo woowaali 5
Majjay no wi’a majjaali
Luttay no sikka woopaali.

Bonnay no wi’a bonnaali 6
Mo andaa si landi faayaali
Tuggorɗo gando faayaali.

Jaa nodditiiɗo hersaali 7
Jeynoo ko jeyde haanaali
Wiitoo ɓure ɗe moftaali.

Majjaaɗo Alla gaynaali 8
Gooto yiɗaa mo andaali
Anday kawwi jaa mo andaali.

Sooyaali on mo majjaali 9
Jooman yiɗaa mo feewaali
Andal ko kanhnhe sooyaali.

Tawbal tugaa e hayfaali 10
Waliyaaɓe Alla majjaali
Majjere mawnde malnaali.

Yimre: Ramatullaahi Telikoo

 

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :