Enen kadi en mawninay ɗemngal Arabu ngal?

Sakiraaɓe tedduɓe, Ñalnde 18 Deesaambur / Bowte 2017– wano woowiri non e hitaande kala- winndere nden fof mawninno ñalngu ɗemngal aarabu ngal e yamaruyee Unesco, suɓiiɓe nden feere mawningol ɗemngal aarabu ngal Jokkito »

Kawral am e yumma Salamatu Soh, ka jaaɓi-haaɗtirde Mohammed V, Rabat 2017-09-27

Yumma Salamatu Soh, anndiraaɓe Salamatou Sow, wiɗtotooɗo ka jaaɓi-haaɗtirde Ñamee (NIGER), ɗemɗiyaŋke humpitiiɗo fii Fulfulde e Pulaaku, nodditano tawtoreede e bensondiral mawngal waɗngal ka laamateeri Marok, e nder Saare mawnde nden Rabat Jokkito »

Gonal Fulfulde ndeer gannde kese

Fulfulde e gannde kese, ko tiitoonde winndannde nde wiɗtooɓe ɗiɗo (2) misranaaɓe hawtiti winndi, ɓen ngoni : Dr. Aadel Usmaan Imam Ayat, jannginoowo ɗemɗe afrik, to Duɗal Ɗemɗe e Eggo (faculté de Jokkito »

Ciimtol FPU & FPUNA nder Washington: 7, 8 & 9 lewru Morso (July), 2017

Taariika Fulɓe Progressive Union (FPU) ko mojobere daraniinde fiyaakuuji renndo e pinal. Ko e hitaande 1966 nde sincaa e nder Sarlon. Innde mayre aranere nden fewndo nde sincaa ko Fullah Youth Organization Jokkito »

Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

 

Lilaaɗo: Jaaynde nde leydi Bene, yaltaynde e Fuمfulde

Janngooɓe Misiide tedduɓe,

Hannde kadi meɗen neldi on kabaaru welɗo, yowondirɗo e ɗemngal men Fulfulde ngal! Ɗum woni humpitugol on fii tiɗnaare siɓɓe men wonirɓe leydi Bene, daraniiɓe Pine men e Ɗemngal men.

Leydi Bane, e ballal Swis, yaltiniino ɓatakal/surnal e ɗemɗe ɗiɗi Afriknaaje, ɗen woni: Fulfulde e Baatonum (ɗemngal yimɓe Bene).

Jaaynde nden hino wi’ee “Gorado” ka ɗenmgal Baatonum, “Lilaaɗo” ka ɗemngal Fulfulde, hinde feeñira/yaltira lebbi ɗiɗi kala. Wano fewndo hannde, nde yaltinii tonngoode sappo e nayaɓere nden (numéro 14).

Gorado walla Lilaaɗo, ko ɗerewol kabaruuji, feeñayngol ka Gollirde ADeCOB: Daari lamba poosu, leydi Bene. Hingol yeeyee 500 CFA.Sengo e hello Jaaynde Lilaaɗo nden

Men fontuno ɗeri jaaynde nden, men tawi Fulfulde nden hino laaɓi ser, hinde weli kadi faamude! Seedee mun, tinee/ndaaree/ƴeewee ley ɗoo seeɗa e ko men suuti ton:

DOKO BU’ANRA Kora, fuɗɗuɓee jande haalaaji ko yeggitanaa

Illa duuɓol 1950 (hikka duuɓi 65), oo tinninoo e jande haalaaji saɓɓe der leydimen Bene. Hanne, o waɗii suuɓi 83 oo tawiraa siire daari ammaa keree’en yeggitanii mo kan acci dewtere mum habaruuji lilaaɗo yahani mo myallo…

SERO KØBI Abubakari, winni habaruwol kol.

Mo no yiɗi jokkondirde e maɓɓe, haray ko wano nii:

Lilaaɗo

Derewol habaruuji ADeCoB

Gollirde ADeCOB: Daari lambaGorado

poosu.

BP: 01 N’dali leydi Bene

Lamba Telefoonu:

(+229) 23152096  / 97 77 52 65 / 97 59 50 47

HOOREEJO

Sabi BAA GERA meeru daari

MAWƊO ADEKOOBU

ARDIIƊO GOLLE

Gasuton B.B. YAAMARO

DOW ƊENŊAL

DERANA e SIAN’SON

Janngiree Jaaynde nden e mbaadi PDF

 

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :