Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

Miijo: Yahugol njananiri fii ɗaɓɓere e nguu jamaanu hannde!

Fulɓe wi’i: « Mo haylaaki o haylay hoore ». Ndee tiitoonde yahugol njananiri fii ɗaɓɓere e nguu jamaanu hannde no hitti fota fota, teeŋtinii wonande sukaaɓe wontirɓe hiirnaange Afrika (west Africa), sabu yaltugol fii Jokkito »

Fulɓe e Luumol nder Najeeriya

Joomirawo waddii jamanu ko halli to Fulɓe Najeeriya: Na’i amen keeñi. Iyaalu ɗuuɗi. Ko ɗuuɗi nder sukaaɓe amen accii durngol ngam na’i keppaama – ɓe ngalaa ilmu, ɓe ngalaa sanaa’a, faa woɓɓe Jokkito »

Tawtee e foolotiro tafugol « Meme » ngol ka Ɗemɗe Neeniije

Musiɗɓe tedduɓe, juurotooɓe Misiide, Men hewtidii hannde kadi e kumpital mawngal, kumpital ɓamtaare Fulfulde, e jurol gannde kese. Wano woowiri non, tuma kala, men humpitay on ka ɗemngal men ngal naatiri e Jokkito »

UNESCO humpitii tiitoonde ñalaande winndere ɗemɗe neeniije ɗen 21 Fabraa’iru 2017!

Fii mawningol ñalaande Hakkunde-leyɗeere wonande Ɗemɗe Muynaaɗe Ɗen ñalnde 21 Fabraa’iru 2017, UNESCO, fedde kippunde nden fii ɗuuɗal pine e ɗemɗe.. ka aduna, okkuɓe kadi ñalaande 21 Fabraa’iru nden e hitaande kala, Jokkito »

 

Lilaaɗo: Jaaynde nde leydi Bene, yaltaynde e Fuمfulde

Janngooɓe Misiide tedduɓe,

Hannde kadi meɗen neldi on kabaaru welɗo, yowondirɗo e ɗemngal men Fulfulde ngal! Ɗum woni humpitugol on fii tiɗnaare siɓɓe men wonirɓe leydi Bene, daraniiɓe Pine men e Ɗemngal men.

Leydi Bane, e ballal Swis, yaltiniino ɓatakal/surnal e ɗemɗe ɗiɗi Afriknaaje, ɗen woni: Fulfulde e Baatonum (ɗemngal yimɓe Bene).

Jaaynde nden hino wi’ee “Gorado” ka ɗenmgal Baatonum, “Lilaaɗo” ka ɗemngal Fulfulde, hinde feeñira/yaltira lebbi ɗiɗi kala. Wano fewndo hannde, nde yaltinii tonngoode sappo e nayaɓere nden (numéro 14).

Gorado walla Lilaaɗo, ko ɗerewol kabaruuji, feeñayngol ka Gollirde ADeCOB: Daari lamba poosu, leydi Bene. Hingol yeeyee 500 CFA.Sengo e hello Jaaynde Lilaaɗo nden

Men fontuno ɗeri jaaynde nden, men tawi Fulfulde nden hino laaɓi ser, hinde weli kadi faamude! Seedee mun, tinee/ndaaree/ƴeewee ley ɗoo seeɗa e ko men suuti ton:

DOKO BU’ANRA Kora, fuɗɗuɓee jande haalaaji ko yeggitanaa

Illa duuɓol 1950 (hikka duuɓi 65), oo tinninoo e jande haalaaji saɓɓe der leydimen Bene. Hanne, o waɗii suuɓi 83 oo tawiraa siire daari ammaa keree’en yeggitanii mo kan acci dewtere mum habaruuji lilaaɗo yahani mo myallo…

SERO KØBI Abubakari, winni habaruwol kol.

Mo no yiɗi jokkondirde e maɓɓe, haray ko wano nii:

Lilaaɗo

Derewol habaruuji ADeCoB

Gollirde ADeCOB: Daari lambaGorado

poosu.

BP: 01 N’dali leydi Bene

Lamba Telefoonu:

(+229) 23152096  / 97 77 52 65 / 97 59 50 47

HOOREEJO

Sabi BAA GERA meeru daari

MAWƊO ADEKOOBU

ARDIIƊO GOLLE

Gasuton B.B. YAAMARO

DOW ƊENŊAL

DERANA e SIAN’SON

Janngiree Jaaynde nden e mbaadi PDF

 

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :