Enen kadi en mawninay ɗemngal Arabu ngal?

Sakiraaɓe tedduɓe, Ñalnde 18 Deesaambur / Bowte 2017– wano woowiri non e hitaande kala- winndere nden fof mawninno ñalngu ɗemngal aarabu ngal e yamaruyee Unesco, suɓiiɓe nden feere mawningol ɗemngal aarabu ngal Jokkito »

Kawral am e yumma Salamatu Soh, ka jaaɓi-haaɗtirde Mohammed V, Rabat 2017-09-27

Yumma Salamatu Soh, anndiraaɓe Salamatou Sow, wiɗtotooɗo ka jaaɓi-haaɗtirde Ñamee (NIGER), ɗemɗiyaŋke humpitiiɗo fii Fulfulde e Pulaaku, nodditano tawtoreede e bensondiral mawngal waɗngal ka laamateeri Marok, e nder Saare mawnde nden Rabat Jokkito »

Gonal Fulfulde ndeer gannde kese

Fulfulde e gannde kese, ko tiitoonde winndannde nde wiɗtooɓe ɗiɗo (2) misranaaɓe hawtiti winndi, ɓen ngoni : Dr. Aadel Usmaan Imam Ayat, jannginoowo ɗemɗe afrik, to Duɗal Ɗemɗe e Eggo (faculté de Jokkito »

Ciimtol FPU & FPUNA nder Washington: 7, 8 & 9 lewru Morso (July), 2017

Taariika Fulɓe Progressive Union (FPU) ko mojobere daraniinde fiyaakuuji renndo e pinal. Ko e hitaande 1966 nde sincaa e nder Sarlon. Innde mayre aranere nden fewndo nde sincaa ko Fullah Youth Organization Jokkito »

Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

 

Leydi Misra ɓaawo lebbi tati follo

Caggal (ɓaawo) lebbi tati, ɓaawo follo (kuddata) waɗnoongo ɗoo e leydi Misra ndii. Hol ko waylii to baŋnge dawrugol, hoolaare e faggudu fof? Gila ñande 03/07/2013, ñannde hooreejo leydi ndii follaa ndee haa jooni, nguurndam leydi ndii hina ɓeydoo saɗtude e kala baŋngeeji nguurndam. So en ƴettii yeru geɗe (piiji) garooje ɗoo ɗee.
 

Faggudu: Hina wayno faggudu leydi ndii fof ko ko ɓeydii doƴƴaade e leydi, kaalis maɓɓe yanii haa tallii e leydi; cogguuji nana ɓeydoo tiiɗde, yimɓe fof hina ngoytoo ɗum. Leyɗeele Golf (Sa’udi, Kuwoyti e Imaaraat) podaniino ɓe balle ko wonata miliyaaruuji 12 dolaar; kono heɓaa heen haa jooni ko miliyaaruuji 7 tan; kadi hay ɗuum nafaani; sabu fof waɗaa ko e golle hoolaare; woni hare to Siinaay keerol maɓɓe e leydi Israayiila to, kadi e falaade walladiiɓe hooreejo liɓanooɗo oo, hono Muhammad Mursii, ɓe ngannduɗaa haa jooni ndartinaani seppooji mum en.

Humpitiiɓe faggudu, hina kuli so alaa ko waylii, lebbi garooji ɗii ɓe mbaawataa yoɓde liggatooɓe, ko ndeen noon jiiɓdu nduu burjittoo gootol, teeŋti noon e balɗe cakkatiiɗe ɗee, laamu Amrik yowii balle ɗe wallatnoo leydi ndii ɗee!..
 

Hoolaare: Gila ñannde follo ngoo waɗi haa jooni, ko e hare ɓe ngoni to baŋnge rewo leydi to, to Siinaay hakkunde maɓɓe e pelle jaltuɗe e juuɗe baɗ boniije, ko way hono Al ka’ida e ko nanndi heen. Jooni sahaa kala woodat to njangu (atanta) waɗi wara konuŋkooɓe heewɓe, hay jaagorɗo maɓɓe kalfinaaɗo ndeenka hoolaare nder leydi; won nde ɗeɓnoo wareede heen! Ko jiidaa e seppooji wonduɓe e hooreejo polaaɗo ɗi ndartaaki hay ñalaande wootere.

Ɓeydi ɗum saɗtude kadi, ko ko jaŋngirɗe udditi koo, ñannde fof sukaaɓe jaŋngooɓe ko ko ndarondiri e polis e militeer nder jaŋngirɗe.
 

Dawrugol: Ndee ɗoo lowre kadi ɓuraani keddiiɗe ɗee heewde jam, waɗi noon ko luure puttiima feeñde hakkunde lanndaaji gondunooɗi e Jeneraal SIISI, addi ɗuum noon ko won yaltuɓe e haɓɓere maɓɓe, gila nde warngooji bonɗi baɗnooɗi ñannde 14/08/2013 ɗii, Ko way hono Muhammad al Barada’i gardinooɗo fedde nikleer aduna (IAEA) nde, e woɗɓe saliiɓe warngooji ɗii.

Jiidaa kadi hina sikka Jeneraal SIISi ko piɓɗo laamoyaade leydi ndii e wooteeji garooji ɗii. Ginol leydi gonngol e winndeede ngol kadi luure hina keewi toon, won wiiɓe ko yaltooɓe nih. Yantude heen kala lutndinooɗo laaɓtuɗo fof hannde, ko cokaaɗo walla cuuɗiiɗo walla kam tawa ko jaltuɗo leydi ndii. Ɗum fof kadi yantude heen dental leyɗe Afrik (AU); yowii tergal maɓɓe e golle mum en tawo.

E mbaadi ndaɓɓaɗiniindi ko nih lɗydi mira woniri tawo.
 

 

Abdullaay Yerel Soh gonɗo to Keer Misra.
 

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :