Enen kadi en mawninay ɗemngal Arabu ngal?

Sakiraaɓe tedduɓe, Ñalnde 18 Deesaambur / Bowte 2017– wano woowiri non e hitaande kala- winndere nden fof mawninno ñalngu ɗemngal aarabu ngal e yamaruyee Unesco, suɓiiɓe nden feere mawningol ɗemngal aarabu ngal Jokkito »

Kawral am e yumma Salamatu Soh, ka jaaɓi-haaɗtirde Mohammed V, Rabat 2017-09-27

Yumma Salamatu Soh, anndiraaɓe Salamatou Sow, wiɗtotooɗo ka jaaɓi-haaɗtirde Ñamee (NIGER), ɗemɗiyaŋke humpitiiɗo fii Fulfulde e Pulaaku, nodditano tawtoreede e bensondiral mawngal waɗngal ka laamateeri Marok, e nder Saare mawnde nden Rabat Jokkito »

Gonal Fulfulde ndeer gannde kese

Fulfulde e gannde kese, ko tiitoonde winndannde nde wiɗtooɓe ɗiɗo (2) misranaaɓe hawtiti winndi, ɓen ngoni : Dr. Aadel Usmaan Imam Ayat, jannginoowo ɗemɗe afrik, to Duɗal Ɗemɗe e Eggo (faculté de Jokkito »

Ciimtol FPU & FPUNA nder Washington: 7, 8 & 9 lewru Morso (July), 2017

Taariika Fulɓe Progressive Union (FPU) ko mojobere daraniinde fiyaakuuji renndo e pinal. Ko e hitaande 1966 nde sincaa e nder Sarlon. Innde mayre aranere nden fewndo nde sincaa ko Fullah Youth Organization Jokkito »

Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

 

Leeɓte geewantooɓe tellinde dewal e leeɓte jeddo mo neɗɗagal mum haaɗti e togdognude ɓaawo nafoore mum to mali

Kuuɗol: Yuusuf Jaa

Naatirka :
Mi fuɗɗuriima innde GENO (Alla) jom yurmeende huuɓnde huuɓiti juulɗo e njedduɗo, galo e baasɗo, naafige e faajiri … jom yurmeende heeraniinde malaaɓee to galle battindiiɗo.
Mi toriima nde yurmeende GENO wonata e nelaaɗo, koolaaɗo, jettinɗo nelal …
Mi seediima (seedike) deweteeɗo goonga mo dewal mum waɗi nafoore, waasde reweede mum, wali leeɓte woodaani e dow leydi hee e ley asama (kammu) so wonaa jowmiraaɗo jom baawɗe e kattanɗe o …
En ceediima ɓurnaaɗo binnde o ko maccuɗo makko ko nelaaɗo makko, o yettinii nelal, o ñiiɓnii hoolaare …
So ɗum ɓenni (feƴƴi), mawniraaɓe e jiɗnaaɓe tedduɗo renndaaɓe enɗam e sago,
nganndee diine yurmeende ina leeɓtira e ceŋɗe ɗiɗi :

1- To baŋnge jeddo GENO, mo neɗɗaagal mum haaɗti : Yo mi fool miin tan, yo mi dañ miin tan, mo hersata wujjude baasɗo, hersata happude lohɗo, tee o hersataa innude kala mo jokkaani ɓaawo am jonni mi ko moƴƴinir mi ngonka am to bannge dañal e to bannge kaɓorgal, mi hersata yooɓaade fiɗtaandu mum, kala keedɗomo e faale makko ɗen o naŋngira ɗum gaño kaɓdiiɗo.
2- To baŋnge juulɓe yiɗɓe dewal majjuɓe no ñiiɓnirta dewal hay e dow ko’e mum en, ina ngeewano no ñiiɓniri ɗum e dow woɗɓe.
Saa ndaarii hannde e nder ndendaangal renndooji juulɓe a tawat wonde ko ndee toɓɓere ɗimmere ɓuri leeɓtude diine sabu mum en yiɗde ñiiɓnude dewal, ina cikka (sikka) ko’e wallude dewal, walla ko’e hirande dewal ngoni tawo tinaani ko’e leeɓtude dewal e leeɓtude juulɓe, e añnude yimɓe dewal ngoni, tawo tinaani, en ñaagiima GENO yoo hoku en hakkillaaji moƴƴi…
Tuubokooɓe (portooɓe) ko ko cabbii tan no ina keɓira no naaɗniri juuɗe mum en, e koyɗe mum en, e fiyakuuji ngenndiiji men, e fiyakuuji dewe men, mbela ɓe keɓa sagooji maɓɓe e men baŋnge dewal, e baŋnge dañal…
Ngam ɓe keɓata no ɓe ngujjira galuuji leyɗe men, ɗoon ɗo ɓe naaɗnaani juuɗe maɓɓe e koyɗe maɓɓe e fiyakuuji men, ngam ko ngaluuji men ɗii ɓe mbaawirta moƴƴinirde ngonkaaji maɓɓe to baŋnge dañal e to baŋnge kaɓorgal, ko yoga e ɗaayɓe men noon nguttitanta ɓe damuɗe !!!…
Ko yowitii e yoga e men noddittooɓe : « Tatbiiku sariya », yo ɓe nganndu wonde alaa fof juulɗo laaɓɗo gañoowo nde sariya tellinee e mum, kono noon woni naaɓnal (namdal, lamndal) paayodinngal ko ; hol no sariya tellinirte ?
Saa ruttiima e ɓee noddittooɓe : « Tatbiik sariya » a tawat ko GENO tan anndi no foti ko ɓe leeɓti sariya, ko kaŋko tan anndi no foti ko waraa sabu maɓɓe, no foti ko ɓe taƴi juuɗe, walla ko ɓe taƴi juuɗe e koyɗe ngada mbeña, ɗum fof e innde diine !!!
Ndaw ko haawni saha fitina, e sooño e heege neɗɗo wujja ko ñaami taƴe, wujja ɗo leli taƴe, wujja e saha fitina e hare taƴe, resondirɓe haa keɓi ɓiɓɓe mbaree. Wallaahi alaa ko ɗum jeydi e dewal, wallaahi ko ɗum tigi woni tooñde dewal, ko ɗum tigi woni bonnude innde dewal, ko ɗum tigi woni hokkude añɓe dewal sago mum en !!
Saa ruttiima e saha nelaaɗo mo jam e kisal woni e mum o, nelaaɗo kisal e yurmeede, a tawat ɓe o ñiiɓnii e mum en leeɓte keeri : ko way-on nguyka, walla jinaa, walla ruggo, walla yarde sannga ekn, a tawat ina limoo e peɗeeli…
Hay ɓee ɓe nelaaɗo ñiiɓni e mum en leeɓte keeri yoga e maɓɓe ko kañum ari e nelaaɗo ɗaɓɓiri-mo nde o laɓɓinata ɗum, sabu jinii, nelaaɗo laɓnditoo laabi keewi, wi’a maa taw kaa kaagaaɗo (feetuɗo), ɗum fof mbela ma’o wulto nelaaɗo heɓa no waasiri ñiinde e makko leeɓti keeri kono o saloo wultaade sabu iimanaagal (gomɗinal)…
Heewii ko nelaaɗo fillitanii sahaabaaɓe mum : So gooto e mon woopi GENO yoo imsino o ruttoo e joomi makko tawo o yewtaani min, ngam kala goopɗo GENO yewti min ma min ñiiɓnu leeɓte e mum …
Ndeen noon banndiraaɓe, en nganndi won ko ardi tellinde e yimɓe leeɓte keeri, ardii ɗum ko faamnude yimɓe dewal, ardii ɗum ko loowde e piɗtaali (wonkiiji) iimanaagal, haa gooto fof heɓa tuuya iimanaagal, tuuye ñiiɓnude sariya e ɓernde mum, e kala golle mum, nden woni kaŋko e hoore makko ma wo suɓo nde sariya ñiiɓnetee e makko, o tuuye laɓɓinde hoore makko ɗon ɗo ibiliisa suɗaniri mo tunwinirde hoore makko goopi…
Ndeen non en nganndi wonde won-ko ardi ñiiɓnude leeɓte keeri, ardii ɗum ko faamnude yimɓe dewal, loowde e ɓerɗe maɓɓe iimanaagal, tabitinde neema e hoolaare e nuunɗal nder renndo, ko nii diine way, sellan taa hay gooto yaaɓande rogere ɗimmere tawo o hortinaani adanere nde haa ɗiggi…
So ɗum ɓenni, ñiiɓnude sariya haaɗaani tan e ñiiɓnude leeɓte keeri, ina jeyaa e ñiiɓnude sariya hokkude kala jom geɗal geɗal mum, wano :
Hokkude baasɗo teddinde mawɗo, yurmeede cukalel (paykun), teddinde jom galle jonna mo geɗal makko, yurmeede jom suudu jonna mo geɗal makko, teddinde jiɗnaaɗo, jonna mo geɗal makko, teddinde koɗdiiɗo, foti koo juulɗo walla koo keefeero (yedduɗo), jonna mo geɗal makko to baŋnge gollal e ballal, teddinde jeydaaɗo enɗam foti koo juulɗo walla keeefeero, jonna mo geɗal makko to baŋnge gollal e ballal … Ɗoo ɗo keefeero on haɓaaki mo haɓi diine makko, haɗi mo rewde jowmiraaɗo…
So ɗum ɓenni, ñiiɓnude leeɓte keeri ina jogii sarɗiyeeji ina jogii kaɗooji ;
Hono majjuɗo ɗin sarɗiyeeji, walla ɗen kaɗooje ñiiɓnirta sariya ?!
En ganndii waɗde ɓe wi’ɓe ko sariya ñiiɓnata, ñiiɓnugol maɓɓe lunndiima ñiiɓnugo nelaaɗo, ɓe lunndiima no haala GENO yamiriri, ɓe lunndiima no haala nelaaɗo e no ngolliri …
Kala heen ko waawi wonde ɓe kawraani e peewal, ɓe ngaddii fitina mo hay gooto anndaa to haaɗata, en ñaagiima GENO jom baawɗe e kattanɗe nde wo huncanta en woroɗde, o dannda denndaangal ƴiiƴameeje juulɓe.
Ko ɗoo kaaɗdata mi e mon, kala ko woni heen peewal ko to GENO ummori, kala ko woni juumre ko to am iwri.
Wonaani faandaare am so wonaa moƴƴinde, mi ñaagiima GENO jom baawɗe e kattanɗe nde wo hokkata en faamuya moƴƴo, e hakkillaji moƴƴi jiyooji goonga paama, o yaafoo en ko woni heen pergitte.

On jaaraama njaafoɗon, so won ŋakkere nde njii ɗon heen.
 

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :