Enen kadi en mawninay ɗemngal Arabu ngal?

Sakiraaɓe tedduɓe, Ñalnde 18 Deesaambur / Bowte 2017– wano woowiri non e hitaande kala- winndere nden fof mawninno ñalngu ɗemngal aarabu ngal e yamaruyee Unesco, suɓiiɓe nden feere mawningol ɗemngal aarabu ngal Jokkito »

Kawral am e yumma Salamatu Soh, ka jaaɓi-haaɗtirde Mohammed V, Rabat 2017-09-27

Yumma Salamatu Soh, anndiraaɓe Salamatou Sow, wiɗtotooɗo ka jaaɓi-haaɗtirde Ñamee (NIGER), ɗemɗiyaŋke humpitiiɗo fii Fulfulde e Pulaaku, nodditano tawtoreede e bensondiral mawngal waɗngal ka laamateeri Marok, e nder Saare mawnde nden Rabat Jokkito »

Gonal Fulfulde ndeer gannde kese

Fulfulde e gannde kese, ko tiitoonde winndannde nde wiɗtooɓe ɗiɗo (2) misranaaɓe hawtiti winndi, ɓen ngoni : Dr. Aadel Usmaan Imam Ayat, jannginoowo ɗemɗe afrik, to Duɗal Ɗemɗe e Eggo (faculté de Jokkito »

Ciimtol FPU & FPUNA nder Washington: 7, 8 & 9 lewru Morso (July), 2017

Taariika Fulɓe Progressive Union (FPU) ko mojobere daraniinde fiyaakuuji renndo e pinal. Ko e hitaande 1966 nde sincaa e nder Sarlon. Innde mayre aranere nden fewndo nde sincaa ko Fullah Youth Organization Jokkito »

Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

 

Laamɓe Afrik ngoƴaa Tan ko ko’e mum en!

Abdullaay Yerel Soh

Laamɓe Afrik e ardiiɓe deŋtal leyɗe Afrik (AU), jooɗiima njonnde juhnde ñannde 12/10/2013 to Adiisabeba laamorgo leydi Ecoppi, ko ɗoon kadi woni ñiiɓirde deŋtal ngal. E oon tuma hakkillaaji yimɓe aduna kaa fof, keedi ko to Duunde wiyeteende « LAMPIDOZA » wonnde sara leydi Itali, nder maayo raneewo faliingo hakkunde Afrik e Orop ngo; sabaabu mum noon, ko joolagol laana njolnunooka ko ɓuri 300 ɓii afriknaaɓe yiɗnooɓe yahde Orop.

 

Yimɓe fof cikki maa laamɓe Afrik ciftor ɓe e jonndeeji mum en, hay sinno kam wonaa ɗuum addanooɓe joodaade neh; Kono ndeke laamɓe Afrik woƴi ɗum en tan ko Ko’e mum en!..

Adanimi haalde ko kaalmi ko, ɓe kaalatnoo ko ko faati e ñaawirdu bonandeeji Aduna (CPI), ngam yiɗde yaltude walla salaade gollodaade e mayru; sabu ɓe mbii: Ndu « waɗanaa tan ko laamɓe Afrik« . Wadde ko ko’e maɓɓe ɓe ngoƴaa wonaa ɓiɓɓe Afrik maayooɓe e yoolatooɓe ɓee ngoƴiɓe.

Ɓe njehi toon ko fewjoyde no ɓe ndeeniri laamɓe waɗ boniiɓe, warooɓe ɓesnguuji leyɗe mum en ko way hono: UMAR AL BASIIR SUUDAAN, e OHORO KEÑATA horeejo leydi KEEÑA e cukko mum WULIYAM ROOTO; yiɗaaɓe ñaawoyeede toon sabu boneeji mum en.
 

Ko goonga noon laamɓe Afrik ko bomɓe, kono ñaawirdu nduu kadi ɓurtanii no feewi; wiide ko maa tottee hooreeɓe leyɗe wonɓe dow jappeere laamu hina ñaawa ɗum en, ko yawaare yaŋti heen.

Miin e miijo am raɓɓo, ko faati e ñaawde laamɓe waɗooɓe ko boni ɓee; foti wonde ko e nder Afrik, no Hisin Habri nih, ko ɗuum reenata hakkeeji men, kadi reena teddungal men, e teddungal mawɓe men hay sinno ko bonɓe!

Kuɗol: Abdullay Yerel Soh

Keer/Misra

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :