Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

Miijo: Yahugol njananiri fii ɗaɓɓere e nguu jamaanu hannde!

Fulɓe wi’i: « Mo haylaaki o haylay hoore ». Ndee tiitoonde yahugol njananiri fii ɗaɓɓere e nguu jamaanu hannde no hitti fota fota, teeŋtinii wonande sukaaɓe wontirɓe hiirnaange Afrika (west Africa), sabu yaltugol fii Jokkito »

Fulɓe e Luumol nder Najeeriya

Joomirawo waddii jamanu ko halli to Fulɓe Najeeriya: Na’i amen keeñi. Iyaalu ɗuuɗi. Ko ɗuuɗi nder sukaaɓe amen accii durngol ngam na’i keppaama – ɓe ngalaa ilmu, ɓe ngalaa sanaa’a, faa woɓɓe Jokkito »

Tawtee e foolotiro tafugol « Meme » ngol ka Ɗemɗe Neeniije

Musiɗɓe tedduɓe, juurotooɓe Misiide, Men hewtidii hannde kadi e kumpital mawngal, kumpital ɓamtaare Fulfulde, e jurol gannde kese. Wano woowiri non, tuma kala, men humpitay on ka ɗemngal men ngal naatiri e Jokkito »

UNESCO humpitii tiitoonde ñalaande winndere ɗemɗe neeniije ɗen 21 Fabraa’iru 2017!

Fii mawningol ñalaande Hakkunde-leyɗeere wonande Ɗemɗe Muynaaɗe Ɗen ñalnde 21 Fabraa’iru 2017, UNESCO, fedde kippunde nden fii ɗuuɗal pine e ɗemɗe.. ka aduna, okkuɓe kadi ñalaande 21 Fabraa’iru nden e hitaande kala, Jokkito »

 

Laamɓe Afrik ngoƴaa Tan ko ko’e mum en!

Abdullaay Yerel Soh

Laamɓe Afrik e ardiiɓe deŋtal leyɗe Afrik (AU), jooɗiima njonnde juhnde ñannde 12/10/2013 to Adiisabeba laamorgo leydi Ecoppi, ko ɗoon kadi woni ñiiɓirde deŋtal ngal. E oon tuma hakkillaaji yimɓe aduna kaa fof, keedi ko to Duunde wiyeteende « LAMPIDOZA » wonnde sara leydi Itali, nder maayo raneewo faliingo hakkunde Afrik e Orop ngo; sabaabu mum noon, ko joolagol laana njolnunooka ko ɓuri 300 ɓii afriknaaɓe yiɗnooɓe yahde Orop.

 

Yimɓe fof cikki maa laamɓe Afrik ciftor ɓe e jonndeeji mum en, hay sinno kam wonaa ɗuum addanooɓe joodaade neh; Kono ndeke laamɓe Afrik woƴi ɗum en tan ko Ko’e mum en!..

Adanimi haalde ko kaalmi ko, ɓe kaalatnoo ko ko faati e ñaawirdu bonandeeji Aduna (CPI), ngam yiɗde yaltude walla salaade gollodaade e mayru; sabu ɓe mbii: Ndu « waɗanaa tan ko laamɓe Afrik« . Wadde ko ko’e maɓɓe ɓe ngoƴaa wonaa ɓiɓɓe Afrik maayooɓe e yoolatooɓe ɓee ngoƴiɓe.

Ɓe njehi toon ko fewjoyde no ɓe ndeeniri laamɓe waɗ boniiɓe, warooɓe ɓesnguuji leyɗe mum en ko way hono: UMAR AL BASIIR SUUDAAN, e OHORO KEÑATA horeejo leydi KEEÑA e cukko mum WULIYAM ROOTO; yiɗaaɓe ñaawoyeede toon sabu boneeji mum en.
 

Ko goonga noon laamɓe Afrik ko bomɓe, kono ñaawirdu nduu kadi ɓurtanii no feewi; wiide ko maa tottee hooreeɓe leyɗe wonɓe dow jappeere laamu hina ñaawa ɗum en, ko yawaare yaŋti heen.

Miin e miijo am raɓɓo, ko faati e ñaawde laamɓe waɗooɓe ko boni ɓee; foti wonde ko e nder Afrik, no Hisin Habri nih, ko ɗuum reenata hakkeeji men, kadi reena teddungal men, e teddungal mawɓe men hay sinno ko bonɓe!

Kuɗol: Abdullay Yerel Soh

Keer/Misra

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :