Enen kadi en mawninay ɗemngal Arabu ngal?

Sakiraaɓe tedduɓe, Ñalnde 18 Deesaambur / Bowte 2017– wano woowiri non e hitaande kala- winndere nden fof mawninno ñalngu ɗemngal aarabu ngal e yamaruyee Unesco, suɓiiɓe nden feere mawningol ɗemngal aarabu ngal Jokkito »

Kawral am e yumma Salamatu Soh, ka jaaɓi-haaɗtirde Mohammed V, Rabat 2017-09-27

Yumma Salamatu Soh, anndiraaɓe Salamatou Sow, wiɗtotooɗo ka jaaɓi-haaɗtirde Ñamee (NIGER), ɗemɗiyaŋke humpitiiɗo fii Fulfulde e Pulaaku, nodditano tawtoreede e bensondiral mawngal waɗngal ka laamateeri Marok, e nder Saare mawnde nden Rabat Jokkito »

Gonal Fulfulde ndeer gannde kese

Fulfulde e gannde kese, ko tiitoonde winndannde nde wiɗtooɓe ɗiɗo (2) misranaaɓe hawtiti winndi, ɓen ngoni : Dr. Aadel Usmaan Imam Ayat, jannginoowo ɗemɗe afrik, to Duɗal Ɗemɗe e Eggo (faculté de Jokkito »

Ciimtol FPU & FPUNA nder Washington: 7, 8 & 9 lewru Morso (July), 2017

Taariika Fulɓe Progressive Union (FPU) ko mojobere daraniinde fiyaakuuji renndo e pinal. Ko e hitaande 1966 nde sincaa e nder Sarlon. Innde mayre aranere nden fewndo nde sincaa ko Fullah Youth Organization Jokkito »

Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

 

Koorka: Suumayee on hewtii, ko jaɓɓagol mo

Misiide

Musiɓɓe tedduɓe,
Assalam Alaykum

Ɓaawo nde en yettude Alla, juulen e ɓurnaaɗo Muhammadu (Yo O his). Hiɗen anndintina seeɗa e fii nduu lewru suumayee hikka (1434 fergu), koɗo men tedduɗo on, hebbiniraaɗo barke e moƴƴereeji on.

Anas Bun Maalik (yo Alla wele mo) o wi’i: Suumayee naatuno, nulaaɗo Alla on mo jam e kisiyee woni e mun on maaki: « Nduu lewru tawii on, hino e mayru jemma ɓurɗo lebbi wuluure. Kala on ɗawaaɗo mo, gomɗii o ɗawaama moƴƴere nden fow, moƴƴere makko nden le ɗawetaake si wanaa on ɗawaaɗo ». Yo Alla yeɗu en moƴƴere mayru. Aamiin.

Musiɓɓe tedduɓe,
Si Alla salaaki, ma men jokkindir yowude winndanɗe yowondirɗe e nduu lewru suumayee fotde taaqa amen on, wata on aamu ƴellitaande lowre nden juuroo nde, ma on taw hen kesi ko nafitoron.

Musiɓɓe tedduɓe,
Haanii ka julɗo kala hebilanoo nduu lewru teddundu, hara wanaa no woɓɓe hebilorta maagara non, ɓe hebbina suudu tef maaro e sukkar, woo fii wota lelloy! Ko goonga, kono suumayee wanaa ɗum woni ko adortee hebiloraneede Musiɓɓe!

Musiɓɓe tedduɓe,
E hino laabudda mo julɗo on haani cuɗorde fii hebilagol jaɓɓoo suumayee on no haaniri non:

Ɗum ko hebilorgol wonkii kin: Fii hoorugol ngol, hebilora ɗum annuyee laaɓuɗo wonde hooray si Alla tawnii ɗum.

Fillaama e Abaa Hurayrah (Yo Alla wele mo), Nulaaɗo Alla on (Yo O his) maaki: « Alla kan wanaa mbaadiiji mon ɗin e jawle mon ɗen woni ko ndaarata, ko woni himo ndaara ɓerɗe mon ɗen e golle mon ɗen ».

Awa en torondirii laɓɓinde ɓerɗe men ɗen, fiɓa annuyee laaɓaɗu fii daranagol koorka kan.

Haaɗen ɗoo hannde
Hiɗen ka winndande aroore si Alla jaɓii

Men salminii on e innde
Misiide Network

Kuɗol:  Tafsir BALDE
www.misiide.net
Wassalam

One Response to Koorka: Suumayee on hewtii, ko jaɓɓagol mo

  1. Usmaan Bah dit :

    Min nani min paami min njaɓii …

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :