Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

Miijo: Yahugol njananiri fii ɗaɓɓere e nguu jamaanu hannde!

Fulɓe wi’i: « Mo haylaaki o haylay hoore ». Ndee tiitoonde yahugol njananiri fii ɗaɓɓere e nguu jamaanu hannde no hitti fota fota, teeŋtinii wonande sukaaɓe wontirɓe hiirnaange Afrika (west Africa), sabu yaltugol fii Jokkito »

Fulɓe e Luumol nder Najeeriya

Joomirawo waddii jamanu ko halli to Fulɓe Najeeriya: Na’i amen keeñi. Iyaalu ɗuuɗi. Ko ɗuuɗi nder sukaaɓe amen accii durngol ngam na’i keppaama – ɓe ngalaa ilmu, ɓe ngalaa sanaa’a, faa woɓɓe Jokkito »

Tawtee e foolotiro tafugol « Meme » ngol ka Ɗemɗe Neeniije

Musiɗɓe tedduɓe, juurotooɓe Misiide, Men hewtidii hannde kadi e kumpital mawngal, kumpital ɓamtaare Fulfulde, e jurol gannde kese. Wano woowiri non, tuma kala, men humpitay on ka ɗemngal men ngal naatiri e Jokkito »

UNESCO humpitii tiitoonde ñalaande winndere ɗemɗe neeniije ɗen 21 Fabraa’iru 2017!

Fii mawningol ñalaande Hakkunde-leyɗeere wonande Ɗemɗe Muynaaɗe Ɗen ñalnde 21 Fabraa’iru 2017, UNESCO, fedde kippunde nden fii ɗuuɗal pine e ɗemɗe.. ka aduna, okkuɓe kadi ñalaande 21 Fabraa’iru nden e hitaande kala, Jokkito »

 

Koorka: Suumayee on hewtii, ko jaɓɓagol mo

Misiide

Musiɓɓe tedduɓe,
Assalam Alaykum

Ɓaawo nde en yettude Alla, juulen e ɓurnaaɗo Muhammadu (Yo O his). Hiɗen anndintina seeɗa e fii nduu lewru suumayee hikka (1434 fergu), koɗo men tedduɗo on, hebbiniraaɗo barke e moƴƴereeji on.

Anas Bun Maalik (yo Alla wele mo) o wi’i: Suumayee naatuno, nulaaɗo Alla on mo jam e kisiyee woni e mun on maaki: « Nduu lewru tawii on, hino e mayru jemma ɓurɗo lebbi wuluure. Kala on ɗawaaɗo mo, gomɗii o ɗawaama moƴƴere nden fow, moƴƴere makko nden le ɗawetaake si wanaa on ɗawaaɗo ». Yo Alla yeɗu en moƴƴere mayru. Aamiin.

Musiɓɓe tedduɓe,
Si Alla salaaki, ma men jokkindir yowude winndanɗe yowondirɗe e nduu lewru suumayee fotde taaqa amen on, wata on aamu ƴellitaande lowre nden juuroo nde, ma on taw hen kesi ko nafitoron.

Musiɓɓe tedduɓe,
Haanii ka julɗo kala hebilanoo nduu lewru teddundu, hara wanaa no woɓɓe hebilorta maagara non, ɓe hebbina suudu tef maaro e sukkar, woo fii wota lelloy! Ko goonga, kono suumayee wanaa ɗum woni ko adortee hebiloraneede Musiɓɓe!

Musiɓɓe tedduɓe,
E hino laabudda mo julɗo on haani cuɗorde fii hebilagol jaɓɓoo suumayee on no haaniri non:

Ɗum ko hebilorgol wonkii kin: Fii hoorugol ngol, hebilora ɗum annuyee laaɓuɗo wonde hooray si Alla tawnii ɗum.

Fillaama e Abaa Hurayrah (Yo Alla wele mo), Nulaaɗo Alla on (Yo O his) maaki: « Alla kan wanaa mbaadiiji mon ɗin e jawle mon ɗen woni ko ndaarata, ko woni himo ndaara ɓerɗe mon ɗen e golle mon ɗen ».

Awa en torondirii laɓɓinde ɓerɗe men ɗen, fiɓa annuyee laaɓaɗu fii daranagol koorka kan.

Haaɗen ɗoo hannde
Hiɗen ka winndande aroore si Alla jaɓii

Men salminii on e innde
Misiide Network

Kuɗol:  Tafsir BALDE
www.misiide.net
Wassalam

One Response to Koorka: Suumayee on hewtii, ko jaɓɓagol mo

  1. Usmaan Bah dit :

    Min nani min paami min njaɓii …

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :