Enen kadi en mawninay ɗemngal Arabu ngal?

Sakiraaɓe tedduɓe, Ñalnde 18 Deesaambur / Bowte 2017– wano woowiri non e hitaande kala- winndere nden fof mawninno ñalngu ɗemngal aarabu ngal e yamaruyee Unesco, suɓiiɓe nden feere mawningol ɗemngal aarabu ngal Jokkito »

Kawral am e yumma Salamatu Soh, ka jaaɓi-haaɗtirde Mohammed V, Rabat 2017-09-27

Yumma Salamatu Soh, anndiraaɓe Salamatou Sow, wiɗtotooɗo ka jaaɓi-haaɗtirde Ñamee (NIGER), ɗemɗiyaŋke humpitiiɗo fii Fulfulde e Pulaaku, nodditano tawtoreede e bensondiral mawngal waɗngal ka laamateeri Marok, e nder Saare mawnde nden Rabat Jokkito »

Gonal Fulfulde ndeer gannde kese

Fulfulde e gannde kese, ko tiitoonde winndannde nde wiɗtooɓe ɗiɗo (2) misranaaɓe hawtiti winndi, ɓen ngoni : Dr. Aadel Usmaan Imam Ayat, jannginoowo ɗemɗe afrik, to Duɗal Ɗemɗe e Eggo (faculté de Jokkito »

Ciimtol FPU & FPUNA nder Washington: 7, 8 & 9 lewru Morso (July), 2017

Taariika Fulɓe Progressive Union (FPU) ko mojobere daraniinde fiyaakuuji renndo e pinal. Ko e hitaande 1966 nde sincaa e nder Sarlon. Innde mayre aranere nden fewndo nde sincaa ko Fullah Youth Organization Jokkito »

Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

 

TPW: Konte Jamaa Fottirde Fulɓe Adunaaru « Compte Jama »

TPW_Misiide

Banndiraaɓe tedduɓe, Tabital Pulaaku Winndre, ina anndina banndiraaɓe e sehilaaɓe e setodiiɓe ɓamtaare leñol men, wonde ngal sosii (sincii, tiggii) goomu toppittoongu no Jamaa wuurdata, ngu yimɓe sappo e goo ɓeen ngoni:

Buubakar Belko Jallo, Aamadu Tijjaani Woon, Tijjaani Mbaalo, Fari Silate Kah, Jan Jallo, Ibrahiima Jallo, Buubakar Baalnde, Asmaa’u Bari, Tabaara Bah, Garba Kaaw e Mammadu Taran Jallo.

Woni faandaare maggu ko daraade haa Jamaa waawa wuurnude hoore mum e siinude faandaare mum, ɗum woni sarde e saakitude jolooji (kabaruuji) renndo hoɗaango Fulɓe e ɗi winndere.

Musidɓe tedduɓe, nguu goomu udditii tonngoode konte to Ecobank Dakar Sénégal,engu ñaagii cori (population) leñol ngol nde mbaɗata balle faabotooɗe, mbele Jamaa ina waawa jolde he naale kumpital jolooji winndere.

Ndee muuyaande waawataa heɓaade ɗo ngalu alaa, tee eɗen nganndi heɓata ngalu ko fiɓnde goonɗingol leñol fawiinde he jikke hoolaare wonndunde he nuunɗal, ko ɗuum waɗi minen halfinaaɓe nguu goomu reenoowu ngalu Jamaa, maa min ndaro haa hoolaare ɓiɓɓe leñol men laatoo nde waasa saayde he juuɗe amen. Kadi miɗen teeŋtina so ngalu heɓaama maa min ndaro haa Jamaa heɓa kaɓorɗe newnanooje Jamaa waawde gollanaade leñol men e daraade haa gollantooɓe Jamaa mbaawa heɓude jojjaaɗi maɓɓe no haaniri nii.

Sakiraaɓe tedduɓe, so en kawrii he fiɓnde ngootaagu leñol men, alaa ko falotoo en he waawde siinude muyaaɗe Tabital Pulaaku Winndere, tonngaaɗe he ɗii tonngi :

1) Tabital Pulaaku Winndere, ko fedde nde wonaa yeñcinoore jawdi, nde wonaa fedde diina maa dawrugol, ko nde fedde udditaniinde kala pullo e giɗo Fulɓe, ko aldaa he paltagol.

2) Nde daranii ko ɓamtude pine e daarti e tawaa-tawi e woodtidinde caltuɗe Fulfulde, mbele ngootaagu ɗemngal Fulfulde ina waawa wonde gootum, Fulɓe waawa faamotirde.

3) Haa nde waawaa ñiiɓnude semmbe ngootaagu hakkunde ɓiɓɓe Fulɓe, ko maa nde tabintina koɗdigal moƴƴal hakkunde Fulɓe.

4) Haa nde waawa siinude coftale ɓamtooje njuɓɓudi muuyaande mayre, ko maa nde daroo he jojjitde jojjaaɗi mayre he pelle daraniiɗe ɓamtaare winndere.

5) Ende darii he semmbinde kaaldigal gaddoowal ngootaagu ngenndiiji Afrik, mbele hoolaare kisal e jam, ina wona he kuuɓndi winndere.

Konte Bank Jamaa ɗen ko nii lelori:

IBAN : SN0940102614102541210192 ECOCSNDA

Numero compte banque JAMAA TPI : 141025412101

Identité compte banque : JAMAA TPI

Banque : Ecobank Sénégal

Code Banque : SN094

Code guichet : 01026

Clé RIB : 92

Swift : ECOCSNDA

On njettaama.

Tijjaani Mbaalo, Hooreejo Ɓoymaajo (Ancien Président) Tabital Pulaaku Europe,

Email : kawraltidiane@gmail.com

Tél. : +221 77 253 38 28 (Dakar, Sénégal)

Skype : tidiane2

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :