Enen kadi en mawninay ɗemngal Arabu ngal?

Sakiraaɓe tedduɓe, Ñalnde 18 Deesaambur / Bowte 2017– wano woowiri non e hitaande kala- winndere nden fof mawninno ñalngu ɗemngal aarabu ngal e yamaruyee Unesco, suɓiiɓe nden feere mawningol ɗemngal aarabu ngal Jokkito »

Kawral am e yumma Salamatu Soh, ka jaaɓi-haaɗtirde Mohammed V, Rabat 2017-09-27

Yumma Salamatu Soh, anndiraaɓe Salamatou Sow, wiɗtotooɗo ka jaaɓi-haaɗtirde Ñamee (NIGER), ɗemɗiyaŋke humpitiiɗo fii Fulfulde e Pulaaku, nodditano tawtoreede e bensondiral mawngal waɗngal ka laamateeri Marok, e nder Saare mawnde nden Rabat Jokkito »

Gonal Fulfulde ndeer gannde kese

Fulfulde e gannde kese, ko tiitoonde winndannde nde wiɗtooɓe ɗiɗo (2) misranaaɓe hawtiti winndi, ɓen ngoni : Dr. Aadel Usmaan Imam Ayat, jannginoowo ɗemɗe afrik, to Duɗal Ɗemɗe e Eggo (faculté de Jokkito »

Ciimtol FPU & FPUNA nder Washington: 7, 8 & 9 lewru Morso (July), 2017

Taariika Fulɓe Progressive Union (FPU) ko mojobere daraniinde fiyaakuuji renndo e pinal. Ko e hitaande 1966 nde sincaa e nder Sarlon. Innde mayre aranere nden fewndo nde sincaa ko Fullah Youth Organization Jokkito »

Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

 

Miijo: Ko pullo hannde haani waɗde

Abdullaay Yerel Soh

Hol ko pullo hannde haani waɗde, walla ko haani daranaade ?
E miijo am, pullo hannde hina haani daranaade geɗe keewɗe, hina e majje garooje ɗee:
– jaŋngude jaŋdeeji ɗii fof, kala no neworii, haa teeŋti noon e gannde kese guuraaɗe hannde ɗee, etoo waɗtude kala ko jaŋngi e ɗemngal men pulaar/fulfulde; mbele ɓe keɓaani jaŋngude e ɗemɗe goɗɗe ɗee maa mbaawu naftorade heen. Sabu won e men ko Arab njaŋngi, woɗɓe ko Farayse, woɗɓe ko Engele, woɗɓe ko ɗemɗe goɗɗe njaŋngi, woɗɓe hay huunde njaŋngaani, ɗum noon waawata nafde leñol ngol tan ko jaŋngude ɗemngal ngal, e waɗtude kala ko jaŋnga ko e ɗemɗe goɗɗe e pulaar/fulfulde.

En njiyii leyɗe keewɗe ko noon mbaɗi haa mbaawi ɓamtaade njahri yeeso; so en ƴettii Kore baŋnge rewo, walla nii leyɗeele Asii fof, ko way hono Siin, Jappo, Kore worgo, Malesii e goɗɗe ɗee fof, pirtu ngannde ɗee e ɗemɗe mum en haa mbaawi yottaade to njottii hannde ɗo, kono ɗeen leyɗeele ko jiimanooɗe no leyɗe e leƴƴi Afrik njiimiranoo nih, kono hannde on njiiyii ndaɗiri Afrik! Ɗum noon ko jaŋde waɗi ɗum haa arti e jaŋnggude ɗemnal mum.

So jaŋngaama, gasii ala e sago golliree, ɗuum woni etaade gollirde ɗemngal men ngal e kala ligge ɗe liggoto-ɗen, ɗuum woni kala to gooto e men waɗaa e liggorde foti ko liggorde laamu, walla ko jey keeriiɗo; ko ɗuum addata ɗemngal ngal wooweede. E yeru (misal) : Huutoraade ngal e kawre gannde e dawrugol fof, yantude e haalde ngal cuuɗi sarɗiyeeji (parlment) ngenndiiji men, ko ɗuum nawata ɗemngal yeeso, kadi ko ɗuum waɗata haa yimɓe men paama ko haalatee e gollorɗe laamu leydi mum en.

E nder Muritani won etatooɓe, kono haa jooni rewaani laawol waɗi noon ko safalɓe ɓee hina keɓandii piiji ɗin no feewi tawo. Ko non kadi dañande ɗemngal kaalirɗe e jeeynirɗe goɗɗe fof.

-Jogaade lanndaaji e pelle dawrugol (politik), yantude pelle faguddu (ekonimii) ngona e nder leyɗe mawɗe ɗee, tawa ko fulɓe aduna ɓe kala ngoni heen. Ɗeen noon wonata golle mum en ko kala to fulɓe tampinaa, ɗe ndaroo ɗe kaala haa aduna fof nana; so lor ɗaɓɓii ɓe njaha haa to leydi to fulɓe tampintee too, ɓe karto ɗum woto ko waɗi koo waɗtu. So on ndaarii maa on tawu ko hono ɗeen pelle ndeeni leydi Israayiila, woni Ko ɓe mbiyata « LOBBY » ko; hono fedde wootere hina woni to Amrik too wiyeteende APAC, kala cuɓaaɗo wonde hooreejo Amarik ko maa yahato maɓɓe anndinaɓe ko deenoowo nafoore leydi Israayiila nde woppee jooɗo; so wona ɗuum ɓe ngaddana ɗum caɗeele haa keewa, walla ɓe moofta jawɗeele maɓɓe ɓe liɓa faggudu leydi ndii walla ɓe lo’na ɗum.

Fulɓe ne hina mbaawi waɗde hono noon, sabu heɓe njeyaa e jogiiɓe faggudu Afrik, haa teeŋti noon e jawndi ndariindi. Hay sinno ɗum noddii hay jokkondirde e pelle ɗe kaalɗen dow ɗee, alaa ko boni heen miin no miijoriimi.

-Jogaade njogitaari (balmi)! Ngoo miijo noon miɗa anndi maa haawna heewɓe; kono ko ngo fotngo wonde, ngam heblanaade yoɓtaade e haɓtaade boneeji baɗateeɗi e dow fulɓe e nder leyɗe Afrik ɗee. Fulɓe mbii: “so Fowru rewii e sagata, yii ko e jaɓɓal mum”, so ayiyii ko waɗatee e dow fulɓe koo hina waɗta soono woo, ko fulɓe alaa e haɓtaade; sinno fulɓe hina kaɓtatono gila ko neeɓi, tawat wonaa nih hannde ɓe mbay e nder Afrik. Yeru leƴƴi haɓtatooɗi ɗii fof hannde keɓii jojjanɗe mum en hay sinno wonaa fof ne; hannde so ɓe kaalii heɗete.

Ndaaree Denkaa en, Suluk en, to worgo Suudaan, hannde keɓii leydi mum en, ko haɓtaade addi ɗum, aarabeeɓe Suudaan naŋngaano ko ɓe yimɓe, ko boni fof ko e maɓɓe nanndinteno!. Tutsi to Rowannda, hay Tuwaareg en to Mali, nde kocci balmi tan haala mum en nanaa, laamuuji Afrik fof e Orop ngummii e yeewtidde e mum en ngam artirde jam to Mali.

Jooni noon ndaaren fulɓe. Seeku Tuure wariino raɗii fulɓe To Gine, kaɓtaaki, ko ɗuum addi jooni Alfaa Konnde hina warde ɓe jooni, fulɓe Gine inna haɗi ɗum en haɓtaadeko kamɓe ɓuri luttuɓe ɓee hakkil!. To leydi Muritani, Maawuya kadi wari fulɓe riiwi ɗum en yaltini ɗum en leydi Muritani, wari ko ɗuuɗi, riiwi (meedi) ko wonata 500 000 neɗɗo walla ɓura ɗoon, kono fulɓe kaɓtaaki ndogu tan, ɓeen kadi inna enen fof ko en gootum ko en juulɓe. So wonaa fedde FLAM, walla seeɗa Aynaaɓe haɓtii, kono ɓe alaa kaɓorɗe moƴƴe, kadi laamuuji Senegaal, e Mali cali wallude ɓe, walla yo ɓe ngon e nder leydi mum nih. Ko ɗuum addi jooni lamu muritani nani haɗa fulɓe ɗereeji, ɓe mbiya fulɓe ko Gine iwi! ko noon laamu Abdullaay Wadd wiyannoo kala jettateeɗo Jallo, ɓe inna ko Ginenaajo, fof ko tawde fulɓe kaalataa tun ko ɗuum waɗi noon !

Ko noon kadi fulɓe tampinirtee to Nijeriya, Bene, e Togo e Central Afrik fof, sabu toon Robel en ngarat naŋnga sukaaɓe Aynaaɓe mbiya yoo koreeji mum en njoɓ walla ɓe mbara joomum en. Goɗɗo jeyaaɗo RCA inni, miñiraaɓe mum naŋngano; ɓe yeeyi Na’i maɓe fow ɓe yoɓi ko wonata miliyoŋaaji 10 CFA! Ɗiin Miliyoŋaaji sappo, sinno ɓe soodunoɗi balmi, ko waɗata jooni koo kadi waɗata, sabu heɓtuɓe toon laamu ngun (ɓee inneteeɓe SELEKA) kadi hina waɗde noon jooni, heɓe jaɓtude toon jawɗeele fulɓe!.

Ɗum fof noon ko ɓay fulɓe suusataa haɓeede, to ɓe waddaa gere fof ɓe dogan tun, yaha nokkuuji goo; ɓe inna kadi ko kamɓe ɓuri luttuɓe ɓen hakkil, walla ɓuri ɗum en diina…! Jooni hina woodi fulɓe njaŋngooɓe ka leyɗe arab, no naatinde pelle, walla miijooji goo, e nder fulɓe inna: Fulɓe woppu diina ko ɗuum waɗi hiɓe tampineede, ɗum firti ko yimɓe men ɓe yahaali to yogaaje e leyɗe arab ɓen ngonaa juulɓe! Ɗum kadi wonaa dental addata e hakkunde fulɓe. wadde noon ko maa wiyayɓe ɗum faamondiree, taa ɓe ɓeydude en tampere.

Wadde banndiraaɓe alaa e sago watten haɓtaade, ɗum noon en coodat kaɓorɗe njogo-ɗen, so wonaa noon tan leñol men boomoto heɗen ndaara, tawa alaa ko mbaaw-ɗen heen.

 

Kuɗol: Abdullaay Yerel Soh

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :