Enen kadi en mawninay ɗemngal Arabu ngal?

Sakiraaɓe tedduɓe, Ñalnde 18 Deesaambur / Bowte 2017– wano woowiri non e hitaande kala- winndere nden fof mawninno ñalngu ɗemngal aarabu ngal e yamaruyee Unesco, suɓiiɓe nden feere mawningol ɗemngal aarabu ngal Jokkito »

Kawral am e yumma Salamatu Soh, ka jaaɓi-haaɗtirde Mohammed V, Rabat 2017-09-27

Yumma Salamatu Soh, anndiraaɓe Salamatou Sow, wiɗtotooɗo ka jaaɓi-haaɗtirde Ñamee (NIGER), ɗemɗiyaŋke humpitiiɗo fii Fulfulde e Pulaaku, nodditano tawtoreede e bensondiral mawngal waɗngal ka laamateeri Marok, e nder Saare mawnde nden Rabat Jokkito »

Gonal Fulfulde ndeer gannde kese

Fulfulde e gannde kese, ko tiitoonde winndannde nde wiɗtooɓe ɗiɗo (2) misranaaɓe hawtiti winndi, ɓen ngoni : Dr. Aadel Usmaan Imam Ayat, jannginoowo ɗemɗe afrik, to Duɗal Ɗemɗe e Eggo (faculté de Jokkito »

Ciimtol FPU & FPUNA nder Washington: 7, 8 & 9 lewru Morso (July), 2017

Taariika Fulɓe Progressive Union (FPU) ko mojobere daraniinde fiyaakuuji renndo e pinal. Ko e hitaande 1966 nde sincaa e nder Sarlon. Innde mayre aranere nden fewndo nde sincaa ko Fullah Youth Organization Jokkito »

Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

 

Koɗgol Fulɓe he duunde Afrik

Banndiraaɓe tedduɓe, koɗgol Fulɓe he duunde (Continent) Afrik ko lamol, puɗol maggol ko he caanngol (caaɗngol) Niil, ngol layi fuɗnaange e hirnaange nano e ñaamo, ko ɗuum waɗi goodal maɓɓe he kuuɓndi duunde Afrik yeddotaako, ɓayri ko ngol leñol gootol he Afrik tawetengol he kuuɓndi Afrik, ɓeyri immaade he powle maayo Niil haa yottii he fiiltiingo (geeƴ) Atlantik to hirnaange koɗgol maɓɓe taƴondiraani, kadi immaade he powle maayo Niil fuɗnaange haa yottii he maayo woɗeewo baɗte goodal maɓɓe majjaani.

Tee enen nganndi gollal maɓɓe gadanal (aranal) ko ngaynaaka, tee enen nganndi gollal ngaynaaka fawii ko he ngonka weeyo neesu, ko ngol laygol addani Fulɓe jilloondiral he danndaangal leƴƴi (leñi) gonɗi he duunde Afrik, ko ɗuum kadi hokki ɓe waawde koɗdigal haa ɓe njottii he peŋtugol denɗiraagal leƴƴi e kinɗe gollal, ko ɗuum kadi addani ɗemngal maɓɓe ngaddinaaji ceertuɗi, ngam faggitaade ngal konnguɗi jiggaaɗi he ɗemɗe hoɗdaaɓe e yoga he tawaaɗe teɓaaɗe he renndo hoɗdaaɓe.

Sakiraaɓe tedduɓe, leñol baangol nii saraade e saakaade, renndinde ɓiɗɓe maggol he fiɓnde ngotaagu leñol e njuɓɓudi nehdi ngootiri ina saɗti, alaa ko waawta ɗum laatinde, so wonaa winndude e janngude e jannginde ɗemngal maggol (leñol ngol), ngam ko ɗuum woni nafoore ɗemngal he leñol, kono ngol janngugol e janngingol welta waɗde ko he ngenndi ngootiri, kono enen ngonɗen ko he kuuɓndi duunde Afrik, ko ɗuum addani sagataaɓe leñol men, miijitaade sosde (fenngude) fedde Fulɓe wootere waawoore siinude ngal gollal, ndeen woni Tabital Pulaaku Winndere, tamnde ginol e doosɗe baawooje en ɗowde he siinude ndee fiɓnde, ko ɗuum waɗi ko alaa he sago ndaroɗen ndadoɗen haa tabitinen Tabital Pulaaku he kuuɓndi hoɗaango Fulɓe, mbele ndee fiɓnde ina waawa laataade.

Musidɓe tedduɓe, hol no tabitinirten Tabital Pulaaku Winndere ? tabitinirten Tabital Pulaaku Winndere, ko kawral e paamootiral e genɗoondiral e balloondiral e jiɗoondiral e rentude e winndude e janngude e jannginde ɗemngal men, woni kawren he yiɗde toownude pulaaku e paamoondiren he geɗe renndo men no njuɓɓinirtee e ngenɗoondiren he enndu enɗam pulaagu e mballoondiren he ko nafata leñol men e njiɗiindiren he fiyakuuji ɓamtooji leñol men e ndenten he fiɓnde ngotaagu leñol men, mbinnden ɗemngal men njanngen ngal njannginen ngal he renndo men e kaɓoɗen kala ko ina seernda en.

Sagataaɓe tedduɓe, hannde en potii ɓurde feccireede hinnde gollal maa fiɓnde diine maa innde hoɗannde maa yettoode maa mbaadi tago maa miijo dawrugol, ngam enen hare men ndee hannde ko hare leñol, nde lamndii ko winndude e janngude e jannginde ɗemngal men e faarnoraade pine tawaa-tawi leñol men, ngam yonta men hannde lamndii ko janngude ɗemɗe men, mbele enen mbaawa iwde he kaa ngonka, ɓayri ɗemɗe janane njanngaaɗe duuɓi teemedɗe, alaa ko ɗe ngitti he caɗeele nguurndam renndo men, ngam haa hannde en ngiwaani he waɗaneede e tanngeede e walleede no nguurndam cori « population » men neworta, ɓayri enen nganndi kala ngenndi ndi tamaani faggo wuurde mum to senngo ñaamde e ñawndagol, alaa ko haali mbaylaandi naftorteendi he renndo mayri, ndiin alaa ko ndi woni e ko ndi wonani, so wonaa deengol mbaylaandi mbayla woɓɓe, tee enen nganndi ko ɗiin ngenndiiji ndarii he Afrik, ngam hannde ko ngenndiiji ɓaleeɓe tan ngoni jannginooji ɗemɗe janane, calii ɗe maɓɓe, ɓayri kala ɓaleejo hannde darii ko janngude ɗemngal raneeɓe maa woɗeeɓe maa sooyɗuɓe, kono a yi’ataa daneejo maa boɗeejo maa cooyo ina waɗi he njuɓɓudi jaŋde ngenndi mum ɗemngal ɓaleeɓe, ndeke so a no anndi a no faami, a anndat hotoo paaɗen, ngam kala ɗemngal ngal jolaani he naale karalle kuwtorteeɗe he yirlo faggo winndere, ngaal fa’i saayde ko he ɗemɗe karalle winndere, ko ɗuum waɗi enen ɓaleeɓe majjinaaɓe ɗe men, haɓanteeɓe ɗe woɓɓe.

Enen poti miijcitaada ndaaren gila aduna dawi hokoo keɓɗen he ɓee men nawliraaɓe; raneeɓe woɗeeɓe sooyɗuɓe, en tawat alaa, kono kamɓe gila aduna dawi eɓe naftoroo en he kala mbaandi ndi miijiɗaa, ngam ko ɓaleeɓe tan njaɓi ndema nguna ndefa ɓe caha ɓe tanngee, ɓe tawee ɓe laamee ɓe tawa ɓe laamee.

Setodiiɓe ganndal, yoo pooye ganndal teɓaaɗe he yilaaji ɓiɗɓe Afrik, yoo mbinnde he ɗemɗe Afrinaaje, haa pooye mum ngadda wiimtaare e ɓamtaare he duunde men Afrik, caloɗen wonde ñaaki gollantooɗi woɓɓe, ngam hannde tampere men mawnii ñabbuuji bonɗi tuɗii, heege e baasal ngontii cetodiiɗo ɓaleejo, cellal e daaɗere woɗɗitiima en, en ngontii siccaaɓe yurminiiɓe ɓe njurminaaki, jootaaɓe joote ɗe ngalaa happu, ɓe mballi kaŋŋe ngawla majjere.

Yoo Geno faamnu en haa kuccanen winndude e janngude e jannginde ɗemɗe men e faarnoraade pine tawaa-tawi men, on njettaama.

Tijjaani Mbaalo.

Senegaal

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :