Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

Miijo: Yahugol njananiri fii ɗaɓɓere e nguu jamaanu hannde!

Fulɓe wi’i: « Mo haylaaki o haylay hoore ». Ndee tiitoonde yahugol njananiri fii ɗaɓɓere e nguu jamaanu hannde no hitti fota fota, teeŋtinii wonande sukaaɓe wontirɓe hiirnaange Afrika (west Africa), sabu yaltugol fii Jokkito »

Fulɓe e Luumol nder Najeeriya

Joomirawo waddii jamanu ko halli to Fulɓe Najeeriya: Na’i amen keeñi. Iyaalu ɗuuɗi. Ko ɗuuɗi nder sukaaɓe amen accii durngol ngam na’i keppaama – ɓe ngalaa ilmu, ɓe ngalaa sanaa’a, faa woɓɓe Jokkito »

Tawtee e foolotiro tafugol « Meme » ngol ka Ɗemɗe Neeniije

Musiɗɓe tedduɓe, juurotooɓe Misiide, Men hewtidii hannde kadi e kumpital mawngal, kumpital ɓamtaare Fulfulde, e jurol gannde kese. Wano woowiri non, tuma kala, men humpitay on ka ɗemngal men ngal naatiri e Jokkito »

UNESCO humpitii tiitoonde ñalaande winndere ɗemɗe neeniije ɗen 21 Fabraa’iru 2017!

Fii mawningol ñalaande Hakkunde-leyɗeere wonande Ɗemɗe Muynaaɗe Ɗen ñalnde 21 Fabraa’iru 2017, UNESCO, fedde kippunde nden fii ɗuuɗal pine e ɗemɗe.. ka aduna, okkuɓe kadi ñalaande 21 Fabraa’iru nden e hitaande kala, Jokkito »

 

Kawtal jaŋngooɓe pulaar (fulfulde) e leyɗe Arab

 

 Kawtal jaŋngooɓe pulaar (fulfulde) e leyɗe Arab, ko fedde renndo e pinal, wonaa fedde diina e dawrugol; nde waɗiranoo ɗoo ko hawrin’de fulɓe fof, nganndondira, mballondira, nafondira. Nde yehi haa ɓooyi nde watti jaŋnginde pulaar, e winndude defte pulaar, e jaaynde (Magazine) PEERAL.

Mawɓe sosnooɓe fedde ndee ɓee, ko juulɓe jaŋnguɓe diina, kadi rewɓe ɗum, kono ne wonnoo heɓe nganndi fedde ndee renndini ko yimɓe immiiɓe leyɗe ceertuɗe, gooto fof won no yiirata diina tawa jiidaa e goɗɗo oo, ko ɗuum waɗi ɓe pelliti woɗɗinde fedde ndee diina, wonaa yimɓe ɓee; ko fedde ndee, hono ɓe ngoɗɗanirinde Dawrugol (politiki) kadi, ɗum fof dee wonaa añde diina walla dawrugol, alaa ko añde luural tan.

Sabu fulɓe hina mbaɗi Suufiyaŋkooɓe, salafiyaŋkooɓe, Si’a en e fof, hay sinno pullo mbo wonaa juulɗo arii ɗo e keer hina bisma e fedde Kawtal jaŋngooɓe pulaar (fulfulde).

Ɗum noon banndiraaɓe fulɓe wuurɓe e leydi Misra, nganndee Kawtal men añaani diina, ngal añi ko saɗtin’de diina, kadi wiya hina naatina ɗum e Kawtal. Ɗuum wonaa nafoore men haa teeŋti noon e nder ngal daawal ngal leydi ndii woni jooni.

Ngaree mbaasen bonnude ko mawɓe men mbaɗnoo, hay sinno en mbaawaa nawrude ɗum yeeso kam!.. Kala jiɗɗo nafde leñol ngol to baŋnge diina; yo o winndu defte diina walla o fira, maa Kawtal yaltin so heɓii doole, kono wonaa wattude jonndeeji kawtal ngal no juulirɗe nih!.

Abdullaay Yerel Soh
Keer/Misra

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :