Enen kadi en mawninay ɗemngal Arabu ngal?

Sakiraaɓe tedduɓe, Ñalnde 18 Deesaambur / Bowte 2017– wano woowiri non e hitaande kala- winndere nden fof mawninno ñalngu ɗemngal aarabu ngal e yamaruyee Unesco, suɓiiɓe nden feere mawningol ɗemngal aarabu ngal Jokkito »

Kawral am e yumma Salamatu Soh, ka jaaɓi-haaɗtirde Mohammed V, Rabat 2017-09-27

Yumma Salamatu Soh, anndiraaɓe Salamatou Sow, wiɗtotooɗo ka jaaɓi-haaɗtirde Ñamee (NIGER), ɗemɗiyaŋke humpitiiɗo fii Fulfulde e Pulaaku, nodditano tawtoreede e bensondiral mawngal waɗngal ka laamateeri Marok, e nder Saare mawnde nden Rabat Jokkito »

Gonal Fulfulde ndeer gannde kese

Fulfulde e gannde kese, ko tiitoonde winndannde nde wiɗtooɓe ɗiɗo (2) misranaaɓe hawtiti winndi, ɓen ngoni : Dr. Aadel Usmaan Imam Ayat, jannginoowo ɗemɗe afrik, to Duɗal Ɗemɗe e Eggo (faculté de Jokkito »

Ciimtol FPU & FPUNA nder Washington: 7, 8 & 9 lewru Morso (July), 2017

Taariika Fulɓe Progressive Union (FPU) ko mojobere daraniinde fiyaakuuji renndo e pinal. Ko e hitaande 1966 nde sincaa e nder Sarlon. Innde mayre aranere nden fewndo nde sincaa ko Fullah Youth Organization Jokkito »

Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

 

Kawtal jaŋngooɓe pulaar (fulfulde) e leyɗe Arab

 

 Kawtal jaŋngooɓe pulaar (fulfulde) e leyɗe Arab, ko fedde renndo e pinal, wonaa fedde diina e dawrugol; nde waɗiranoo ɗoo ko hawrin’de fulɓe fof, nganndondira, mballondira, nafondira. Nde yehi haa ɓooyi nde watti jaŋnginde pulaar, e winndude defte pulaar, e jaaynde (Magazine) PEERAL.

Mawɓe sosnooɓe fedde ndee ɓee, ko juulɓe jaŋnguɓe diina, kadi rewɓe ɗum, kono ne wonnoo heɓe nganndi fedde ndee renndini ko yimɓe immiiɓe leyɗe ceertuɗe, gooto fof won no yiirata diina tawa jiidaa e goɗɗo oo, ko ɗuum waɗi ɓe pelliti woɗɗinde fedde ndee diina, wonaa yimɓe ɓee; ko fedde ndee, hono ɓe ngoɗɗanirinde Dawrugol (politiki) kadi, ɗum fof dee wonaa añde diina walla dawrugol, alaa ko añde luural tan.

Sabu fulɓe hina mbaɗi Suufiyaŋkooɓe, salafiyaŋkooɓe, Si’a en e fof, hay sinno pullo mbo wonaa juulɗo arii ɗo e keer hina bisma e fedde Kawtal jaŋngooɓe pulaar (fulfulde).

Ɗum noon banndiraaɓe fulɓe wuurɓe e leydi Misra, nganndee Kawtal men añaani diina, ngal añi ko saɗtin’de diina, kadi wiya hina naatina ɗum e Kawtal. Ɗuum wonaa nafoore men haa teeŋti noon e nder ngal daawal ngal leydi ndii woni jooni.

Ngaree mbaasen bonnude ko mawɓe men mbaɗnoo, hay sinno en mbaawaa nawrude ɗum yeeso kam!.. Kala jiɗɗo nafde leñol ngol to baŋnge diina; yo o winndu defte diina walla o fira, maa Kawtal yaltin so heɓii doole, kono wonaa wattude jonndeeji kawtal ngal no juulirɗe nih!.

Abdullaay Yerel Soh
Keer/Misra

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :