Enen kadi en mawninay ɗemngal Arabu ngal?

Sakiraaɓe tedduɓe, Ñalnde 18 Deesaambur / Bowte 2017– wano woowiri non e hitaande kala- winndere nden fof mawninno ñalngu ɗemngal aarabu ngal e yamaruyee Unesco, suɓiiɓe nden feere mawningol ɗemngal aarabu ngal Jokkito »

Kawral am e yumma Salamatu Soh, ka jaaɓi-haaɗtirde Mohammed V, Rabat 2017-09-27

Yumma Salamatu Soh, anndiraaɓe Salamatou Sow, wiɗtotooɗo ka jaaɓi-haaɗtirde Ñamee (NIGER), ɗemɗiyaŋke humpitiiɗo fii Fulfulde e Pulaaku, nodditano tawtoreede e bensondiral mawngal waɗngal ka laamateeri Marok, e nder Saare mawnde nden Rabat Jokkito »

Gonal Fulfulde ndeer gannde kese

Fulfulde e gannde kese, ko tiitoonde winndannde nde wiɗtooɓe ɗiɗo (2) misranaaɓe hawtiti winndi, ɓen ngoni : Dr. Aadel Usmaan Imam Ayat, jannginoowo ɗemɗe afrik, to Duɗal Ɗemɗe e Eggo (faculté de Jokkito »

Ciimtol FPU & FPUNA nder Washington: 7, 8 & 9 lewru Morso (July), 2017

Taariika Fulɓe Progressive Union (FPU) ko mojobere daraniinde fiyaakuuji renndo e pinal. Ko e hitaande 1966 nde sincaa e nder Sarlon. Innde mayre aranere nden fewndo nde sincaa ko Fullah Youth Organization Jokkito »

Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

 

Kawral: Ibraahiima Bah, pullo yarlitaniiɗo pulaar

Banndiraaɓe tedduɓe,
Jaŋgooɓe Misiide,
On salminaa hannde kadi, on salminiraama gooto fof e innde mun e yettoore mun.

E hino ɗoo kawral amen e Moodi Ibraahiima Bah, gooto e yarlitaniiɓe pulaar, hebilaniiɗo jannude ɗemngal ngal e lesdi Marok, nokku ka o daakii fewndo ɗoo.

Ko senegaal immor-mi, e saare Tambaa kunndaa, si mi arii non e lesdi Marok mi tawii musiɗɗo am hino daranii Fulfulde, haray hino wa’i wa si ko Tambaa won mi. Min non hannde miɗo parii (hebilii) daranaade fulfulde. Kala mo Fulfulde hitti e mun hiɗen udditani mo damal men ko bismillah makko.

Misiide Ɓamtaare: Yewtii men hol no yiidir-ɗaa e (Cors de la paix) haa tawi ko ka maɓɓe liggoto-ɗaa fii pulaar.

 

Ib 3
 

Ibraahiima: Ado mi yiidude e ɓen hari mi janngii pulaar e juuɗe kippuɓe fii ngena e ngaynaaku nder lesdi senegaal, ɓe addi poroguraamu fii janngugol pulaar e ballal musiɗɗo men Tijjaan Aan, ko e juuɗe ɓen janngumi hen telemma hitaande 1997. Mi wallitii ɓen portooɓe e banŋgal firo (traduction) ka pulaar haa ɓe ƴettimmi janngugol fii janngingol (Formation des formateurs) to cees. Hari miɗo foti jannginnde ton, kono hawri mi ardii gaa.

Misiide Ɓamtaare: E nee Moodi Ibraahiima, hara (corps de la paix) hino janngina ɗemnɗe Afriknaaje goo kadi tawa naa pulaar tan?

Ibraahiima: Kamɓe tigiri ɓe janngintaa pulaar, ko woni tun hiɓe jannga ngal fii yo ɓe waawu gollidude e jamaa on. Ko menen non woni jannginyaɓe ɓee.

Misiide Ɓamtaare: Ko nooneeji jelu e fulfulde waawuɗaa?

Ibraahiima: Pulaar mi muynu ɗum, kono miɗo waawi haalde pulaar noone nay: Si mi wowlii fuutaŋkoore, haɗa waawi wiide ko mi pullo fuuta, si mi wowlii haala ɓe tukuloor, haɗa waawi wiide ko mi pullo tukuloor, si mi yiɗii kadi miɗo haala fula kuŋdaare, haɗa waawi lamndaade si ko mi fulakuŋdaajo…Fawti ɗon kadi Jolfo, e faryse, e engele, e españool…

Misiide Ɓamtaare: Hol miijooji maa fii ɓamtal Pulaagu Marok?

Ibraahiima: Si mi yi’ii ɗoo (Marok) goɗɗo hino darii fii ɓamtal pulaagu, haray min kadi mi waɗay sugu mun hen, e hoore mi ɗaɓɓaa ton enteree (coggeloy, ngeenaari). Enteree on fow ko naɓrude leñol am yeeso…

Misiide Ɓamtaare: A jaaraama giɗo, yo Alla waɗu barki e maa. Misiide nden hino weltor-maa, hinde sannu-maa ka jaŋgingol pulaar tuma kala nde faala-ɗaa. So Alla jaɓii, ma men udditu duɗal jaŋginir-ngal pulaar ka enternet walla ka yaasi…

Hol no wallirtaa faalaaɓe jaŋgude pulaar ɓen Marok ɗoo?

Ibraahiima: Kala faalaaɗo hen jaŋgude pulaar Marok ɗoo, yo aru haa e maa am Tafsiir MBALNDE, o ƴetta jokkorde am e juuɗe maa, mi walla ɗum beru ko waawumi waɗde, e hoore mi namnaaki (lamndaaki) ɗum hay e huunde.

Konngol Misiide: Yewtere men nden hino haaɗa wano ɗoo Musiɗɓe, e hoore non men anndintinay wonde ko ko ñoggaa kon nii, yewtere nden hino ɓuri nii juutude, miɗen e fii naadugol nde e mbaadi mp3 ka lowre men gaa so Alla jaɓii.

On njaaraaama.

Tiŋtodi e Makko, ko Muhamma’Tafsiir SALAMBANDE

Mo Misiide Ɓamtaare

Fii jaŋde, pinal e ɓamtaare

www.misiide.net

www.misiide.com

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :