Enen kadi en mawninay ɗemngal Arabu ngal?

Sakiraaɓe tedduɓe, Ñalnde 18 Deesaambur / Bowte 2017– wano woowiri non e hitaande kala- winndere nden fof mawninno ñalngu ɗemngal aarabu ngal e yamaruyee Unesco, suɓiiɓe nden feere mawningol ɗemngal aarabu ngal Jokkito »

Kawral am e yumma Salamatu Soh, ka jaaɓi-haaɗtirde Mohammed V, Rabat 2017-09-27

Yumma Salamatu Soh, anndiraaɓe Salamatou Sow, wiɗtotooɗo ka jaaɓi-haaɗtirde Ñamee (NIGER), ɗemɗiyaŋke humpitiiɗo fii Fulfulde e Pulaaku, nodditano tawtoreede e bensondiral mawngal waɗngal ka laamateeri Marok, e nder Saare mawnde nden Rabat Jokkito »

Gonal Fulfulde ndeer gannde kese

Fulfulde e gannde kese, ko tiitoonde winndannde nde wiɗtooɓe ɗiɗo (2) misranaaɓe hawtiti winndi, ɓen ngoni : Dr. Aadel Usmaan Imam Ayat, jannginoowo ɗemɗe afrik, to Duɗal Ɗemɗe e Eggo (faculté de Jokkito »

Ciimtol FPU & FPUNA nder Washington: 7, 8 & 9 lewru Morso (July), 2017

Taariika Fulɓe Progressive Union (FPU) ko mojobere daraniinde fiyaakuuji renndo e pinal. Ko e hitaande 1966 nde sincaa e nder Sarlon. Innde mayre aranere nden fewndo nde sincaa ko Fullah Youth Organization Jokkito »

Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

 

Kabaruuji Rajo Fulfulde immorde Kaahira

1- Batuuji Afrik: (a) Dakaar laamorde Senegaal: batuuji ɗiɗi mawɗi na piɓee to Dakaar wonande leyɗe hirnaange afrik, ñande 28/10/013 ko batu UEMOA (leyɗe jeetati) dennduɗe kaalisaaji (ceede) FCFA, jooɗii to Dakaar ngam yeewtude ɓeydugol semmbinde naatondiral e ballondiral leyɗe dental UEMOA. E ñande 29/10/013 ko batu dental CEDEAO (leyɗe 15) mawɓe ɗeen leyɗe maa njeewtu ko faati e kisal e hoolaare leyɗe ɗee, ko noon kadi toɓɓe goɗɗe kimmuɗe, na jeyaa heen tiiɗnude ballondiral hakkunde leyɗe ɗe. Na wayno laamu Makki Sal e dipolomasi senegaal waawii nananeede e jaɓaneede nder Afrik e winndere nde, sabu mawɓe leyɗe keewɗe mbaawii yillaade Senegaal, e batuuji mawɗi piɓeteeɗe toon.
 

(b) Neyroobi, laamorgde Kineya, e ñalaaɗe 28-29/10/013 dental Afrik ngal (union africaine) na fiɓa kawral yeewtude « ittude caɗeele neɗɗaŋke nder Afrik » ngam ndaarde gonangal neɗɗo, gila e mooloyiiɓe (ƴooñoyiiɓe) e batteeji hareeji bonɗi.
 

2-Sudaan: pottal heɓaama hakkude hooreejo Suudaan Umar Basiir, e hooreejo Suudaan Ñaamo SelwaKeer Miyardet, ngam dottude keerol hakkunde leyɗe ɗiɗi ɗee to nokkuure « Abey » ɗum heɓaa ko e njillu hooreejo Umar Basiir waɗoynoo to Suudaan Ñaamo. Na anndaa wonde hare bonnde waɗiino hakkunde leyɗe ɗiɗi ɗe, ɓaawo ɗuum Suudaan Ñaamo seŋtii heɓi ndimaagu mum, kono haa jooni na woodi yoga e luure ɓiliiɗe hakkunde leyɗe ɗiɗi ɗee, na woodi goomu (commission) Afrik e ardaade Koohoowo Tabommbiiki, hooreejo Afrik Ñaamo (south africa) jawtuɗo, engu yaha koyɗe jam ngam beldigal e nanondiral hakkunde leyɗe ɗiɗi ɗee.

Abdu BAH

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :