Enen kadi en mawninay ɗemngal Arabu ngal?

Sakiraaɓe tedduɓe, Ñalnde 18 Deesaambur / Bowte 2017– wano woowiri non e hitaande kala- winndere nden fof mawninno ñalngu ɗemngal aarabu ngal e yamaruyee Unesco, suɓiiɓe nden feere mawningol ɗemngal aarabu ngal Jokkito »

Kawral am e yumma Salamatu Soh, ka jaaɓi-haaɗtirde Mohammed V, Rabat 2017-09-27

Yumma Salamatu Soh, anndiraaɓe Salamatou Sow, wiɗtotooɗo ka jaaɓi-haaɗtirde Ñamee (NIGER), ɗemɗiyaŋke humpitiiɗo fii Fulfulde e Pulaaku, nodditano tawtoreede e bensondiral mawngal waɗngal ka laamateeri Marok, e nder Saare mawnde nden Rabat Jokkito »

Gonal Fulfulde ndeer gannde kese

Fulfulde e gannde kese, ko tiitoonde winndannde nde wiɗtooɓe ɗiɗo (2) misranaaɓe hawtiti winndi, ɓen ngoni : Dr. Aadel Usmaan Imam Ayat, jannginoowo ɗemɗe afrik, to Duɗal Ɗemɗe e Eggo (faculté de Jokkito »

Ciimtol FPU & FPUNA nder Washington: 7, 8 & 9 lewru Morso (July), 2017

Taariika Fulɓe Progressive Union (FPU) ko mojobere daraniinde fiyaakuuji renndo e pinal. Ko e hitaande 1966 nde sincaa e nder Sarlon. Innde mayre aranere nden fewndo nde sincaa ko Fullah Youth Organization Jokkito »

Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

 

Kaɓɓe Tawhiid (1)

 Uuzagol
Bismillaahi rahmaani rahiimi
En barkinorii Inde Allaahu Jom Moƴƴhere Huuɓunde Jom Moƴƴhere Heeriinde
Allaahuma salli alaa saiidinaa Muhammadin
Yaa An Allah Juulu e oo koohoojo ame’en Muhammadu
Wa Aalihi
E ɓeynguure makko
Wa Sahabihii
E Wondiiɓe makko
Wa sallim
Hisnaa mo hisnude.

Tawhiidi

Al wujuudu
Woodugol Alla
Fil’lAahi faatiris’ samaawati wa lar’li
Ko fii Allaahu taguɗo kammuuli e leyɗe.
Wal ghidamu
Ko Kanko adii
Huwa lawwalu
Ko Kanko woni ko Aranun
Wa laakhiru
Ko Kanko woni ko Sakkitii
Waz’zaahiru
ko O Feenyuɗo
Wal baatinu
ko O Wirniiɗo
Wa huwa
Kanko
Bi kulli say’in aliimun
Kala huunde ko O Anduɗo.

Wal baghaa’u
Ko ko luttata
Kullun
Kala
Man alayhaa
ko woni e hoore leydi ndin
Fa’annin
ko huuɓayɗun
Wa yabghee
ko Heddotoo
Waj’hu rabbuka
ko zaati Jooman maa
Zul jalaali
Jom mangu
Wa likraami
E teddungal.

Wal mukhaalafatu
Luutondiral
lil hawaadisi
E fudɗuɗi
Laysa
Laataki
Wa mislihii
Yeru makko
Say’un
Huunde
Wa laafis’samaa’i
Wanaa ka nder kammuuji.
Wal qiyaamu
Ko O dartorɗo.
Bin’ nafsi
E zaati (wonki aaden)
Yaa ayyuhan’naasu
Ko onon yo yimɓe
Antumul fuqaraa’u
Ko onon woni waasuɓe
……………………………………………………
Waaju Hajja Mariama Keso Ba

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :