Enen kadi en mawninay ɗemngal Arabu ngal?

Sakiraaɓe tedduɓe, Ñalnde 18 Deesaambur / Bowte 2017– wano woowiri non e hitaande kala- winndere nden fof mawninno ñalngu ɗemngal aarabu ngal e yamaruyee Unesco, suɓiiɓe nden feere mawningol ɗemngal aarabu ngal Jokkito »

Kawral am e yumma Salamatu Soh, ka jaaɓi-haaɗtirde Mohammed V, Rabat 2017-09-27

Yumma Salamatu Soh, anndiraaɓe Salamatou Sow, wiɗtotooɗo ka jaaɓi-haaɗtirde Ñamee (NIGER), ɗemɗiyaŋke humpitiiɗo fii Fulfulde e Pulaaku, nodditano tawtoreede e bensondiral mawngal waɗngal ka laamateeri Marok, e nder Saare mawnde nden Rabat Jokkito »

Gonal Fulfulde ndeer gannde kese

Fulfulde e gannde kese, ko tiitoonde winndannde nde wiɗtooɓe ɗiɗo (2) misranaaɓe hawtiti winndi, ɓen ngoni : Dr. Aadel Usmaan Imam Ayat, jannginoowo ɗemɗe afrik, to Duɗal Ɗemɗe e Eggo (faculté de Jokkito »

Ciimtol FPU & FPUNA nder Washington: 7, 8 & 9 lewru Morso (July), 2017

Taariika Fulɓe Progressive Union (FPU) ko mojobere daraniinde fiyaakuuji renndo e pinal. Ko e hitaande 1966 nde sincaa e nder Sarlon. Innde mayre aranere nden fewndo nde sincaa ko Fullah Youth Organization Jokkito »

Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

 

Juuldeere nden ka njananiri!

Si ñamakala’en wi’ii: « Yaadu welaa, yaadu mettaa », anndee ko goonga, sabu ɗii ɗiɗi fow hino hawtiti e fiyaaku yaadu. Mo yaltii o heɓay ɗi fow, ko weli e ko metti, ko o tijjii e ko o tijjaaki…
Ko ɗum waɗi si tawii fii yaadu hino metti anndannde, ko ɗum kadi sellini yewtere wiinde nden « Yaadu welaa, yaadu mettaa« .
Hikka timmii duuɓi jeegoo e ko fawi, juuldeere tawaali lam ka men! Mi juulidaali e ɓeynguure nden, mi jentitaaki kutuba leydi ndin, mi ñaamaali ñiiri juulde ndin, mi yaraali ataayaa sukaaɓe ɓen…
Miɗo wowla falja, lamndoo lamnditoo, naata yalta, immoo jooɗoo hay si roŋkaa. Moose am hino hawri, jewte am kan ɗuuɗaa. Fii tun sunaare juulugol ɓaawo yimɓe am, wonaa le comci saɗir-mi, wonaa kadi nafaqqa lellir-mi. Hay huunde lelliraa lam, hawnaaki hara fiyaaku am on hino ɓuri woɓɓe goo ka leydi ton.
Kono ɓen hino weltii ɓuri lam. Tawde hiɓe ka maɓɓe, hiɓe wondi e yimɓe maɓɓe, hiɓe ñaamida e ɓeynguureeji maɓɓe, ɓe fija jala, fillitoo jalniiɗi… Min non, ko ɗin  woni ko haɗtiimi.
Hey! Ko ka maa ɓuranmaa nani. Si mi fenay lamndo tuŋaraŋkeeɓe ɓen sugu am, ɓe yewtete ɓuri ko  ngudaymi  ɗoo kon, a nanay ko yurmi, tinaa ko majjano-ɗaa, anndaa wa ka mun alaa.
Mi salminii ɗoo kala tuŋaraŋkeejo, wuuruɗo ka yaasi, wayruɗo yimɓe mun…
En yiidoyay ka men si ko ɗum muuyaa.
MISIIDE NETWORK
FII FULFULDE – PULAAGU  E DIINA
www.misiide.net

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :