Enen kadi en mawninay ɗemngal Arabu ngal?

Sakiraaɓe tedduɓe, Ñalnde 18 Deesaambur / Bowte 2017– wano woowiri non e hitaande kala- winndere nden fof mawninno ñalngu ɗemngal aarabu ngal e yamaruyee Unesco, suɓiiɓe nden feere mawningol ɗemngal aarabu ngal Jokkito »

Kawral am e yumma Salamatu Soh, ka jaaɓi-haaɗtirde Mohammed V, Rabat 2017-09-27

Yumma Salamatu Soh, anndiraaɓe Salamatou Sow, wiɗtotooɗo ka jaaɓi-haaɗtirde Ñamee (NIGER), ɗemɗiyaŋke humpitiiɗo fii Fulfulde e Pulaaku, nodditano tawtoreede e bensondiral mawngal waɗngal ka laamateeri Marok, e nder Saare mawnde nden Rabat Jokkito »

Gonal Fulfulde ndeer gannde kese

Fulfulde e gannde kese, ko tiitoonde winndannde nde wiɗtooɓe ɗiɗo (2) misranaaɓe hawtiti winndi, ɓen ngoni : Dr. Aadel Usmaan Imam Ayat, jannginoowo ɗemɗe afrik, to Duɗal Ɗemɗe e Eggo (faculté de Jokkito »

Ciimtol FPU & FPUNA nder Washington: 7, 8 & 9 lewru Morso (July), 2017

Taariika Fulɓe Progressive Union (FPU) ko mojobere daraniinde fiyaakuuji renndo e pinal. Ko e hitaande 1966 nde sincaa e nder Sarlon. Innde mayre aranere nden fewndo nde sincaa ko Fullah Youth Organization Jokkito »

Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

 

Hollital: Jamaa fuɗɗitike

TPW_Misiide

Banndiraaɓe tedduɓe, minen on njaafnoo no feewi he ndee dartannde karallaagal, nde Jamaa dartii he ndee yolnde juutnde, min tamnoo ko caɗeele, kono Geno yettaama ɗe ngiwii, ko ɗuum waɗi haa Jamaa waawi fuɗɗitaade cargol binndanɗe mon. Minen on njetta he muñal mon, minen on njaafnoo kadi, Fulɓe mbii : « ko ƴakkoowo ŋattotoo », yoo Geno wallu en he waawde siinude golle leñol men, on njaɓɓaama he Jamaa, ganndal mon naftoowal ɓiɗɓe leñol men ina sabbaa e kirjinaali mon coftinooje sagataaɓe leñol men, ina padaa, yoo Geno hokku en cellal e kisal e softeende haa mbaawen waɗde ko nafata ɓiɗɓe leñol men,

on njaaraama.

Tijjaani Mbaalo, hooreejo goomu Jamaa

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :