Enen kadi en mawninay ɗemngal Arabu ngal?

Sakiraaɓe tedduɓe, Ñalnde 18 Deesaambur / Bowte 2017– wano woowiri non e hitaande kala- winndere nden fof mawninno ñalngu ɗemngal aarabu ngal e yamaruyee Unesco, suɓiiɓe nden feere mawningol ɗemngal aarabu ngal Jokkito »

Kawral am e yumma Salamatu Soh, ka jaaɓi-haaɗtirde Mohammed V, Rabat 2017-09-27

Yumma Salamatu Soh, anndiraaɓe Salamatou Sow, wiɗtotooɗo ka jaaɓi-haaɗtirde Ñamee (NIGER), ɗemɗiyaŋke humpitiiɗo fii Fulfulde e Pulaaku, nodditano tawtoreede e bensondiral mawngal waɗngal ka laamateeri Marok, e nder Saare mawnde nden Rabat Jokkito »

Gonal Fulfulde ndeer gannde kese

Fulfulde e gannde kese, ko tiitoonde winndannde nde wiɗtooɓe ɗiɗo (2) misranaaɓe hawtiti winndi, ɓen ngoni : Dr. Aadel Usmaan Imam Ayat, jannginoowo ɗemɗe afrik, to Duɗal Ɗemɗe e Eggo (faculté de Jokkito »

Ciimtol FPU & FPUNA nder Washington: 7, 8 & 9 lewru Morso (July), 2017

Taariika Fulɓe Progressive Union (FPU) ko mojobere daraniinde fiyaakuuji renndo e pinal. Ko e hitaande 1966 nde sincaa e nder Sarlon. Innde mayre aranere nden fewndo nde sincaa ko Fullah Youth Organization Jokkito »

Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

 

Miijo : Hol no Fulfulde naatirta RFI e nanndo mun?

Banndiraaɓe Tedduɓe, 

Ñannde 19/10/2015, RFI (Radio France Internationale) finirno ngal kumpital: « Ɗemngal Mandinka ina waɗta haaleede e ngoon rajo tuggi oon –alawma». Kabaaru oo w’i’i, « ɗuum, ko caggal / ɓaawo nde ɗemɗe Hawsa e Swahili naatnoo e ngoon rajo ». Ɓe mbi’i : « faandaare nde ko mbele RFI ina ɓeyda yaajde, nde ɓura heɗeede e woon nokkuuji e ngool le’ol e ngaddinaaji mum e leyɗeele : Senegaal, Mali, Gine, Gammbi, Kotdiwaar… »

Nde yehi kadi haa waktu 1 ɓo –alawma ɓenniri /yawtiri hojomaaji 30, Iwon Amar juɓɓinoowo yeewtere « La danse des mots » jaɓɓii jaayndiyankooɓe tato Mandikooɓe jogorɓe huufde jeewte e kabaruuji ɗi e ɗemngal Mandinka nder RFI ngam memde Mandinkooɓe hiiseteeɓe e 40 miliyon nder Afrik. Ɓeen njeewtii e no ɓe (n)jogori golloraade jeewte ɗee e kabaruuji ɗi.

Ɗoo noon ko gooto e men kala awxata e nder hakkille mum so nanii oo kabaaru: Hol no aamnortoo, ɓayri ina wi’ee Pulaar-Fufulde, haalooɓe ɗum ina kiisee e 80 haa 100 milyon e no woon taarikyankooɓe ɗemɗiyankooɓe mbi’ri.

E nder Afrik, woni ɗemngal tataɓal caggal Swahili, Hawsa.. hol no aamnortoo ngaal ɗemngal (Fulfulde) naatnaaka e RFI? Hol fotɓe daraade e ɗum? Mbele Tabital Pulaagu Winndere fotaani ummanaade ɗuum? Mbele enen fof en (ng)alaa ɗoo darnde ? Onon, enen, kamɓe Ngenndiyankooɓe Fulvɓ, jaale le’ol ngol e nder Afrik, e nder winndere nde? Miɗo sikki yeewtere mawnde ina ɗoo…Ŋaro RFI Manden ngon

No ndee yeewtere saakitanoo ka dinngiral « Jamaa », yimɓe ɓen ɓeydonrno hakkile, gooto kala e mokoɓaaɓe men ɓen (r)okki miijo mun no ɗemngal Fulfulde ngal taworee ka jaayɗe winndereyankooje wano RFI, BBC, Deutsche Welle, VOA, ekn.

En anndintinay tun wonde ndee yeewtere wanaa hannde fuɗɗi ka dinngiral Jamaa ton, waɗii ɗuuɓi ɗiɗi hikka, gila Moodi Paul SABI BOUM memminoo fii ɗum, ɗum yeewtaa ton ko juuti, goɗɗum darnaaka !

Yimɓe men ɗuuɗuɓe ka njananiri etike fii no Fulfulde nden naatira ka Radiyooji lolluɗi, wano siɓɓe men jooɗiɓe Alman etornoo no Fulfulde waɗtiree ka , ɓe hollirno nii ka sifagol maɓɓe « Mi anndinay on tun mi etodino e weldiiɓe am goo no Fulfulde naatira ka Radiyoo « Deutsche Welle Alman », kono hawriti fewndo ɓe gollitaynoo Radiyoo on ».

Moodi Fari Ka, hooreeɓe Fulcom on ka ACALAN-UA kamɓe kadi ko ɓe jooɗinoo leydi Faransi ka saare mawnde Pari,
ɓe « yahuno haa ka yiilirde OIF (organisation International de la Francophonie), lamndagol hol no Fulfulde gasetee naadireede ka RFI », ɓe holli-mo « ɗum wanaa duncal OIF, ko RFI tigiri woni ko fewtetee fii mun ».

Nde tawnoo ɗen eɓɓooje fow laataaki, kamɓe Moodi Fari Ka, ɓe holluno « fii en heɓaali geɓal ka RFI, ɗum ɗuytataa darja Fulfulde nden, ɗum kadi haɗataa en sincugol diiwal e innde TPI, yewtoowo fii Tawtindiral Leyɗe Afrik (l’intégration africaine), e fonnugol ɗemngal Fulfulde ngal, e saakitugol kumpite nder hakkundeere CEDEAO nden haa Afrik on fow, e fii ellaaji Cellal ngal, e jannde nden, e ekkitagol fulfulde nden, e ko yowondiri e ɓamtaare duumotoonde, e haɗugol ñippa gereeji, e danndugol taariindi (protection de l’environnement), kañum e ɓuttu hakkunde jamaa on, ekn ».

Ɓe humpiti fahin wonde duttorgal (document) eɓɓoore « Radio Sahel » fuɗɗanoogal fwndo Allah hilno Yero Dooro Jallo ngal e innde ARP – TPS hino ka yiilirde maɓɓe haa hannde » hino habbii fewjooɓe ɓen ka kawtital Association pour la renaissance du Pulaar (ARP)

Moodi Abuu Gaay kadi, ɓanginno miijo mon, ɓe holli wonde jamaa on duwaaka habboraade Tabital Pulaaku ko woni woo «huunde fof wata en paw e TPI! Tabital ko innde tan woni toon ngal waawaa safrande /nyawndande en hay 10% e cadeele men. RFI naa6e 6uri anndude Pulaar / Fulfulde yerindirtaake hay demngal gootal e Afrikaa, kono 6e ngarataa e ful6e 6e etotoo ko 6amtude wod6e. France woni ganyo /ennemie numéro 2 Ful6e. Ful6e ngoni numéro 1 ganyo ko e mum en ». E miijo maɓɓe ko «Lenyol ngol fotii ummaade e ɗii doyli e karaali »

Fahin e nder waɗtito (échange) ngon, woɓɓe kadi holluno wonde « jaayndeeji ɗi » « ko njeeygu ɓe njogii koɓe yeeyooɓe kala jom buuɗi ko oon ɓe njeeyata », seedee mun, ndaaren « njuurnoɗe google senegal hol mo waɗi ɗum ko Abdullaay wadde » kamɓe kan, ɓe yi’aali nafa yewtugol no Fulfulde naatira RFI, acca ɗon Radiyooji e Teleeji men, « hade men haaloyde RFI kaalen RTS, kabaruuji pulaar e tele senegaal way kono laarde Alboo foto nih, sabu kabaruuji ɗi haa gasa hay TV gooto a yiyataa hen , hade men haalde RFI kaalen tele muritani, ko safalɓe meeɓe ngoni hen, saa yehii mali, ko bammbara tan woni hen, ɗum ngoƴe ɗen ko men eɗen njogii waawɓe » yoɓde fi ɗum.

E miijo Moodi Mammadu Jallo, ko maa hillo (plaidoyer) waɗiree jurol jamaa on fow, tentinii fedde e kummaluuɓe Haali-Pulaar ‘en nantuɓe innde, wano Rewɓe e Worɓe Politik, Naalankooɓe, ekn. Tawde non –e miijo makko fahin, « si yawtii Swahili on, ko Fulfulde nden hikkata ɗon ka jogagol yimɓe wowlooɓe ».

Awa hikka kadi, yeewtere ɗuuɗii, miijo heewii, kono taw si nafa mun yi’oto ? Ko yeeso fawi !

2 Responses to Miijo : Hol no Fulfulde naatirta RFI e nanndo mun?

  1. Bobo Bah dit :

    Mi yetti on fota, mi jarnii on. Wakkilaare ko kaafa Allah la mettataa.

  2. Mamadou Samba SOw dit :

    on djarama mi dho felliti pullo no mari djawdi, no mari gandal, hadhi wakilodhen wadhen radioo, telewision, site internet e journal kaydi adunayankeedjee haalpular? Holoren hore men
    Créons nous-même notre grand média international: radio, télévision, site internet et journal pular. Avant de compter sur les autres, comptons sur nous mêmes.

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :