Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

Miijo: Yahugol njananiri fii ɗaɓɓere e nguu jamaanu hannde!

Fulɓe wi’i: « Mo haylaaki o haylay hoore ». Ndee tiitoonde yahugol njananiri fii ɗaɓɓere e nguu jamaanu hannde no hitti fota fota, teeŋtinii wonande sukaaɓe wontirɓe hiirnaange Afrika (west Africa), sabu yaltugol fii Jokkito »

Fulɓe e Luumol nder Najeeriya

Joomirawo waddii jamanu ko halli to Fulɓe Najeeriya: Na’i amen keeñi. Iyaalu ɗuuɗi. Ko ɗuuɗi nder sukaaɓe amen accii durngol ngam na’i keppaama – ɓe ngalaa ilmu, ɓe ngalaa sanaa’a, faa woɓɓe Jokkito »

Tawtee e foolotiro tafugol « Meme » ngol ka Ɗemɗe Neeniije

Musiɗɓe tedduɓe, juurotooɓe Misiide, Men hewtidii hannde kadi e kumpital mawngal, kumpital ɓamtaare Fulfulde, e jurol gannde kese. Wano woowiri non, tuma kala, men humpitay on ka ɗemngal men ngal naatiri e Jokkito »

UNESCO humpitii tiitoonde ñalaande winndere ɗemɗe neeniije ɗen 21 Fabraa’iru 2017!

Fii mawningol ñalaande Hakkunde-leyɗeere wonande Ɗemɗe Muynaaɗe Ɗen ñalnde 21 Fabraa’iru 2017, UNESCO, fedde kippunde nden fii ɗuuɗal pine e ɗemɗe.. ka aduna, okkuɓe kadi ñalaande 21 Fabraa’iru nden e hitaande kala, Jokkito »

 

Giggol debbo Pullo

Giggol ko ka ɓernde daaki naa ka giiɗe, Ka giiɗe am hiɗa ka woɗɗi, kono ka ɓerde kan ñannde woo hiɗa ɓaɗtoo e giɗo on weltoo. Ñallal si mi yi’aali ma, hakkil am no jiiɓoo, ɓernde am no sonjoo…Hakkunde men komi faalaa, ko yo mawɓe ɓen ƴakku goro ɓe du’oo, ko ɗum si ɓernde am nden waaloo, hakkille am ɗen joɗtoo…Alla welna dewgal ngal o barkina, ayɓe men sunoo, yiɗube en weltoo. Dikkoraa boobo jiwo, mi innitira maa mo, siko gorko kadi, ɗum haɗataa mi weltoo. Mi yalta mi wangoo, mi ɗaɓɓa mi adda, fii ko dankirano-ɗaa en mo, teeta naa en haa o njanɗa o ɓamtoo.
Yiɗaa lam teddinaa lam, muññano-ɗaa lam e palje am, mi surra maa surraa lam.

Mi yiɗii ma mi hersiraa ma, si en yaltidii e hakkunde goreeɓe am, mi wontay miɗo mantore. Mi udditanii ma ɓernde naatu ombaa, rewɓe heddiiɓe fow, mi munñoo.
Ɗii konguɗi ɗoo, alaa kami itti-ɗi si wanaa ka nder ɓernde am, mi jeeji ma jogitor-ɗi soobee!

Rewɓe aduna on sendaama, mi suɓike ma am debbo pullo.
 

kuɗol: Mahfuuz BALDDE

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :