Enen kadi en mawninay ɗemngal Arabu ngal?

Sakiraaɓe tedduɓe, Ñalnde 18 Deesaambur / Bowte 2017– wano woowiri non e hitaande kala- winndere nden fof mawninno ñalngu ɗemngal aarabu ngal e yamaruyee Unesco, suɓiiɓe nden feere mawningol ɗemngal aarabu ngal Jokkito »

Kawral am e yumma Salamatu Soh, ka jaaɓi-haaɗtirde Mohammed V, Rabat 2017-09-27

Yumma Salamatu Soh, anndiraaɓe Salamatou Sow, wiɗtotooɗo ka jaaɓi-haaɗtirde Ñamee (NIGER), ɗemɗiyaŋke humpitiiɗo fii Fulfulde e Pulaaku, nodditano tawtoreede e bensondiral mawngal waɗngal ka laamateeri Marok, e nder Saare mawnde nden Rabat Jokkito »

Gonal Fulfulde ndeer gannde kese

Fulfulde e gannde kese, ko tiitoonde winndannde nde wiɗtooɓe ɗiɗo (2) misranaaɓe hawtiti winndi, ɓen ngoni : Dr. Aadel Usmaan Imam Ayat, jannginoowo ɗemɗe afrik, to Duɗal Ɗemɗe e Eggo (faculté de Jokkito »

Ciimtol FPU & FPUNA nder Washington: 7, 8 & 9 lewru Morso (July), 2017

Taariika Fulɓe Progressive Union (FPU) ko mojobere daraniinde fiyaakuuji renndo e pinal. Ko e hitaande 1966 nde sincaa e nder Sarlon. Innde mayre aranere nden fewndo nde sincaa ko Fullah Youth Organization Jokkito »

Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

 

Fulfulde e nder Sarlon e Najiriyaa

Sarlon e Najiriyaa, ko lesɗe ɗiɗi ka fulɓe woodi e nder dunngal Afrik ngal. Kanje ɗiɗi ko ɗe lesɗe Engele… E balɗe yawtuɗe, men waɗiduno waɗtito (échange) e Moodi Sajoh Bah ka  Peeral Media Network (www.peeral.com); fii fewndaare Fulfulde nden e nder ɗee lesɗe ɗiɗi.

Yewtere nden ko ka fottirde (groupe) Peeral Internation; nde Moodi Saajo yowunoo kumpital ko yowondiri e ndee toɓɓere. O wi’i: « Sarlon wano Najeeriyaa maraa yimooɓe Fulfulde ɗuuɗuɓe, kono ɗum no haani waylaade, sabu Fulfulde no jeyaa e ɗemɗe ɓurɗe ɗen mawnude e leyɗe ɗee ɗiɗi kala ».

Sajoh Bah Mo Peeral Media Network (www.peeral.com).

Sajoh Bah Mo Peeral Media Network (www.peeral.com).

Miɗen senndoda e mon les ɗoo, waɗtito ko feƴƴi kon hakkunde amen fii ndee toɓɓere:
Tafsir Balde (Tafsir) Mi anndaa fii sarlon fewndo hannde, kono Najiriyaa kan, Hawsa en njofinii Fulbe heen, haa ɓe waɗtii yimude e Hawsankoore nden, ɓe noddira ɓen FulaniHawsa! Ko nii ɓe majjiniri Fulfulde nden ton! Hino yurmi.

Sajoh Bah (Sajoh) Yimɓe ɗuuɗuɓe no sikka/seka Fulfulde maayii/waatii nder Najeeriya, kono/ammaa wonaa non woniri fes. Ko goonga Hawsaare ndee no jokki e layugol e leydi ndii haa naatoyii Kamaru, kono si neɗɗo waawuɗo Fulfulde jippike e ndii leydi, himo waawi heɓude yewtideteeɓe Fulfulde gila ka laamorde Abuja, ari dowla Plateu, yahi Nasaarawa haa hewtoyi Aadamawa naatoyi leydi Kamaru…

E hitaande 2010, mi ndarndino/ƴeewndino/jarribino ɗum, tawu-mi ko noon tigiri woniri. Ado mi yahude toon, ko nguu faamaamuyeewu mi marnoo min kadi…

Janngugol Fulfulde wonngol ngol nder Najeeriya alaa e leydi Afrika hay wootiri: Nomadic Education, Federal College of Education (FCE’s), jaaɓihattirdeeji (universities) en fow no janngina Fulfulde nder dowlaaji Najeriya heewuɗi…

VON, radiyoo Najeeriya ɓurngo mawnude, ɗemɗe Najeeriya nayi wolwetee toon: Hawsaare, Yorubaare, Fulfulde, e Ig-boore; Radio Gotel Yola kadi no ɗon, ekn.

Miɗo hoolii e baawgal Joomiraawo Oo, lo’ere/soynde semmbe ndee ustoto seeɗa seeɗa haa Fulfulde daroo e ndii leydi heɓa semmbe. E bi’ol Fulɓe Najeriya ɓe mi yewtidi, Fulfulde ndee immitike sanne gila njuɓɓudi Nomadic Education naadaa nder yuɓɓo (system) jannde leydi ndii… no heddii ko heewi ko golletee/huuwetee, kono fuɗɗoode heɓike.

Ndaaru sukaaɓe Najeeriya to Facebook, hiɓe winnda e Fulfulde ɓuri leyɗe ɗuuɗuɗe, si yahirii nii, wonanay en waylital (change) mawngal.

Meɗen sabbii Jeneral Buhaarii ka jappeere laamu, sabu ɗum ɓeydanay en mirin. Sarlon fuɗɗaaki hay huunde ko yowitii e janngingol Fulfulde, e miijo am ko ndii leydi ɓuri leyɗe ɗee fow jaasude si en yewtii ko yowitii e jannde Fulfulde.…

Boni e golle golle woo golle ko taƴagol, wata en taƴo dey, wakkiloɗen/tiiɗnoɗen, jokken golle, wata en haaɓu: WAKKILAARE KO KAAFA ALLA KA METTATAA!!!

FAADE YEESO yo banndiraaɓe!

Tafsir Balde Mo Misiide Network (ww.misiide.net)

Tafsir Balde Mo Misiide Network (ww.misiide.net)

Tafsir  A humpituno lam ɗii kabaruuji fewndo artu-ɗaa ton. Hiɗen weltorii yimɓe men ton e wakkilaare (tiɗnaare) maɓɓe, yo Alla rokku doole o ɓeyda… kono dum riiwaa ko mi yewtum-aa kon fii FulaniHawsa en, ɓen hino woodaa. Miɗo anndi yogaaɓe Marok ɗoo, ɓe humpitiri lam non kadi. 

Wata en yejjitu kadi wonde Fulfulde jeyaaka e ɗemɗe leydi ndin (yoruba, hawsa, e iboo). Kono fow e mun, janndeeji ɗin e dawlaaji goo, nafiray yeeso.
Fii sarlon kan, Aguipelln imminii nulal e maɓɓe fii wowtinnde Fulfulde nden sarlon…kono hino heddii buy… yo Alla okku feere. A jaaraama e kumpite ɗen.

 

Sajoh  A jaaraama fota yo Tafsir Balde, mi sikki mi faamii ko faandiɗaa.
Mi fensita (detail) no mi faamiri non min kadi, tippude e ko taskii-mi e ko Fulɓe Najeeriya seertuɓe yewti lam…
Mi riiwaali termuwol Hausa-Fulani ngol, kono anndugol no ngol ardi kadi no walla en faamugol fota fii Fulɓe e Fulfulde nder Najeeriya. Hawsa-Fulani ko termuwol huutinirteengol fii hawtude rennda leƴƴi ɗii ɗiɗi; Hawsa en e Fulɓe sabu nafoore politiki.

Gila –Alla hinno- Seehu Usumaanu ɓii Fooduye sinci laamateeri Sokkoto, taariika leƴƴi ɗii ɗiɗi no tokkondiri e nder leydi ndii… Laamiiɓe joɗɗinaaɓe wano nder dowla Kano huutori Hawsaare ɓe acciti Fulfulde, ko Hawsaare jaaliinoo e kan dowla ado Fulɓe laamaade ɗon, non kadi ko kayre jaaliino nder dowlaaji woylaare “ northern” Najeeriya ɗuuɗuɗi, gila ɓooyii ko adii Sokkoto sinceede/tiggeego.

Nde Moodibbo Aadama Bah sinci/tiggi/sosi laamu Fombina (south), Fulfulde ndee heɓi jaalorgal mawngal, tjokkiri non haa Portooɓe/Nasaara en naati e leydi ndii… ɓaawo jeytaare (independence), Fulfulde ndee fuɗɗii ustaade doole… nde ɓeydii lo’ude kadi jamaanu Aamadu Aahiijo ittaa e laamu Paul Bia lomtii mo…

Paul Bia itti ko heewi e taskaramji (programs) Fulfulde himmuɗi to Radio Garua, ko ngoo radiyoo haalooɓe Fulfulde wonbe Najeeriya ɓurnoo heɗitaade… maayde/waatude taskaramji ɗii e maggo (w)addi yo heewɓe heɗito Hawsaare, nii Hawsaare ndee layiri naati e nder dowlaaji Najeeriya heewuɗi wolwaynooɗi Fulfulde (Bauchi, Gombe, Gongola/Taraba, Adamawa ekn.)

Fulɓe Najeeriya ɓurɓe ɗuuɗude no salii termuwol Hawsa-Fulani ngol, Hawsa en yo wonu Hawsa en, Fulɓe yo/ko Fulɓe… si (w)arii e dawrugol/politiki, nafoore maɓɓe no jillondiri masin/fota, ɓe wallondiray…

Tafsir Ko non tigi le woniri Moodi Sajoh. A gelike faandaare am, termuwol FulaniHawsa ngol ko nafawel dawrugol, ngam ñifina ko hedii kon. Hiɗen gelii salaare fulɓe goo Najiriyaa ngol termuwol.
Yewtere maa heewii nafa, a fensitii ko laabi pos.
Mi jaarniima koto.

Amadou Diallo ko weltanaade onon fof e kuubal haa jooni jokke golle sabu ɓamtaare fulɓe haa yeeso ko en tammbiibe on njettaama sanne ballal mon wadi fayiida.

Yuɓɓindiri ɗum: Tafsir BALDE

Mo Misiide Network

www.misiide.net

 

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :