Enen kadi en mawninay ɗemngal Arabu ngal?

Sakiraaɓe tedduɓe, Ñalnde 18 Deesaambur / Bowte 2017– wano woowiri non e hitaande kala- winndere nden fof mawninno ñalngu ɗemngal aarabu ngal e yamaruyee Unesco, suɓiiɓe nden feere mawningol ɗemngal aarabu ngal Jokkito »

Kawral am e yumma Salamatu Soh, ka jaaɓi-haaɗtirde Mohammed V, Rabat 2017-09-27

Yumma Salamatu Soh, anndiraaɓe Salamatou Sow, wiɗtotooɗo ka jaaɓi-haaɗtirde Ñamee (NIGER), ɗemɗiyaŋke humpitiiɗo fii Fulfulde e Pulaaku, nodditano tawtoreede e bensondiral mawngal waɗngal ka laamateeri Marok, e nder Saare mawnde nden Rabat Jokkito »

Gonal Fulfulde ndeer gannde kese

Fulfulde e gannde kese, ko tiitoonde winndannde nde wiɗtooɓe ɗiɗo (2) misranaaɓe hawtiti winndi, ɓen ngoni : Dr. Aadel Usmaan Imam Ayat, jannginoowo ɗemɗe afrik, to Duɗal Ɗemɗe e Eggo (faculté de Jokkito »

Ciimtol FPU & FPUNA nder Washington: 7, 8 & 9 lewru Morso (July), 2017

Taariika Fulɓe Progressive Union (FPU) ko mojobere daraniinde fiyaakuuji renndo e pinal. Ko e hitaande 1966 nde sincaa e nder Sarlon. Innde mayre aranere nden fewndo nde sincaa ko Fullah Youth Organization Jokkito »

Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

 

FulBe

[ A ]

Abdullaahi (1763-1829): Banndiraawo Usmaani Dan Foodiyoo, ɓaawo jannde diina nden, ɓe wallitino banndiraawo makko on Usmaan Dan Foodiyoo ka jihaadi mun. O lamminiraa Amiiru on Gwandu (Sookoto) Hakkunde 1808 e 1809.

Ceerno Abdurrahmaan Bah Abdurrahmaan Bah (1916-2013): Ɓe jibinaama Labe saare (Gine). Jom ballafuyee ka Arabu e ka Pulaar, ɓe halfinaama ngalu ka juulirde mawnde Labe, sekerteeri ka suudu jawro (lameeri) Labe. Ɓaawo jeytaare nden ɓe lamminaa Chef de Poste Administrative on Caangel-Boori e Timbi-Madiina. Janngee kadi fii maɓɓe ɗoo.

Amadu-Hampaate Ba (1901-): Ɓe jibinaa ko Banjagara (Mali), ɓe adori duɗagol Banjagara ɗon, refit Jennee ka (Ecole Régionale), refti Bamako ka (Ecole Professionale), refti Gorree ka (Ecole Normale). Sekerteeri ka Cabinet of the Government of Upper Volta, hikki ɗon Chef de Poste ka Tougan, gardiiɗo Institut des Sciences Humaines du Mali. Yaakoraaɗo (Ambasader) leydi Mali, Jaagorɗo (Miniisir), feddeejo ka UNESCO.

[ B ]

Bello Duu Kerol (1900): O jibinaa Njaada (Adamawa, Najiriya).O eggiri Kamaru e 1920. Lolluɗo e yimo Kamaru.
• Buubakar Tingiiji (1910-): Gaaciyaŋke.

[ F ]

Fooli Bah [ Thibault ], Debbo Pullo  mo Fuuta Jaloo (Gine), jaayndiyanke (Journaliste/Jurnalist), himo golla Aljazeera lesdi Katar ka saare mawnde Dawha. Mawve makko ɓen doguno yalti Gine fewndo laamu dunndaranke ngu Seeku Tuuree ardinoo, ɓe fewri Keñaa (Keniya). Ka nder ɓeynguure maɓɓe, ko ɓe sappo e jeeɗiɗo (17), ɓe waɗii lesɗe jeeɗiɗi (7). Himo wowla ɗemɗe jowi (5) tawaa e majje Fulfulde. O waɗi Amerik duuɓi jeegoo; himo golla o jannga ka duɗal mawndal haa o heɓi seede (dipmole) e ganndal  jaayɗe.Folly Bah

Fooli Bah hino jonna kumpite ka Aljazeera English, himo kippi kadi fii poroguraamu jaaynde nden hino noddiree « Talk to Aljazeera »; poroguraamu kippuɗo kawre e lamndo (interview) e nder winndere nden. O tintodii e kummaluuɓe ɗuuɗuɓe e nder aduna on.

[ G ]

Girrewel Banu kajja (1910-): Gaaciyaŋke mo Maasina (Mali).

[ H ]

  • Hajja Jeynab Kumanco ( 1956 ): Hajja Jeynab Kumanco Jallo Ko debbo daraniiɗo ɓamtugol ɗemngalHajja Jeynab Kumanco Pulaar/Fulfulde e Pinal maggal, ombo / himo mahi futu (Musée) pinal Pulaagu to leydi Gine hindu wi’ee « Suudu Martaba », ombo waɗa jeewte e rajooji, ko jogiiɗo pellital e muñal, tiiɗniiɗo dariiɗo dadii ngam reende ɗemngal Pulaar e donaaɗe maggal, ombo faarnorii ko o woni kon, ombo  goonɗini ko o gollanta ko.
  • Hamaseyo Giire (1905-): O jibinaa takko Yola (Adamawa, Najiriya). O duɗike Yola ɗon ko ɓooyi. O adii yuɓɓudo gimol ko telen 1925 haa 1930.

[ I ]

 • Iisa Bii Usmaan (1817-?): Ɓiɗɗo ka Usmaan Dan Foodiyo, Yuɓɓoowo gimɗi ka pulaar e ka Arabu.

[ J ]

Jaawo Pellel (1900-1980): Ɓe jibinaa Labe, jom ballafuyee ka Arabu, hooreejo ka duɗe mawɗe fii jande diina.

[M]

Moodi Yawa (1925-): Ɓiiɗo Modibbo Yero, Lamɗo on hoɗo Tongo, Tibati, (Kamaru). Ko Tibati o ɓuri ñiiɓude e ngurdam makko ɗam.
Modibbo mo Ililal: Diinayaŋke jannoowo, yuɓɓoowo gimɗi.
Mohammadou Aliw Caam (1830-1911): Almuudo e wallitiiɗo Alhaaj Umaar.
Muhammad Billo (?-1827): Geɗaljo Usmaan Dan Foodiyoo, Wallitiiɗo ben mun ka jihaadi mun. Sincuɗo on sookoto, o lomtike ben makko laamagol ngol sookoto.
defteMuhammadu Samba Mombeya (1765-1852): Yeesoojo diina, karamokoojo lolluɗo Mombeyaa e Fuuta Jaloo, jom ballafuyee lolluɗo on (Oogirde Malal), Ɓe laatike ɓunndu ganndal ka diina, ɓe laatii Ceernooɓe kummaluuɓe.

[ U ]

Umar Ba (1917-): O jibinaa ko Jaba (Senegaal). Wallondiraaɗo e wiƴƴito ka Institut Fondamental de I’Afrique Noire, (Dakaar); o halfinaa wiƴƴito ngon ka Centre de Linguistique Appliquée de Dakar (CLAD); Diretteeri IFAN, Mauritania. Peŋngal UNESCO. Liggiiɗo ka Institut National des Recherches Scientifiques, Nouakchott, (Moritani). Feddeejo ka Association des Ecrivains de Langue Frangaise, e ka Société des Africanistes.

عثمان-بن-فودى-240x300Usmaan ɓii Foodiyoo (1754-1817): Diinayŋkeejo karamokoojo ka diina lislaamu, ardiiɗo jihaadi ndin (1804-1810) Najiriya. Jom gasiidaaji ka pulaar e ka Arabu. Ɓe nodditano Sayku fewndo maɓɓe. Innde maɓɓe nden ka pulaar ko Usrnaanu Bii Fooduye.

[ S ]

Saadu Dalen: Ɓee wuurii e nder Qarnu 18 e 19ɓo. Almuudo Ceerno Samba Mombeya. Diinayaŋke, yeesoojo, karamokoojo ne’oowo.

Tafsir BALDE

Mo Misiide Network

 

www.misiide.net

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :