Kawral am e yumma Salamatu Soh, ka jaaɓi-haaɗtirde Mohammed V, Rabat 2017-09-27

Yumma Salamatu Soh, anndiraaɓe Salamatou Sow, wiɗtotooɗo ka jaaɓi-haaɗtirde Ñamee (NIGER), ɗemɗiyaŋke humpitiiɗo fii Fulfulde e Pulaaku, nodditano tawtoreede e bensondiral mawngal waɗngal ka laamateeri Marok, e nder Saare mawnde nden Rabat Jokkito »

Gonal Fulfulde ndeer gannde kese

Fulfulde e gannde kese, ko tiitoonde winndannde nde wiɗtooɓe ɗiɗo (2) misranaaɓe hawtiti winndi, ɓen ngoni : Dr. Aadel Usmaan Imam Ayat, jannginoowo ɗemɗe afrik, to Duɗal Ɗemɗe e Eggo (faculté de Jokkito »

Ciimtol FPU & FPUNA nder Washington: 7, 8 & 9 lewru Morso (July), 2017

Taariika Fulɓe Progressive Union (FPU) ko mojobere daraniinde fiyaakuuji renndo e pinal. Ko e hitaande 1966 nde sincaa e nder Sarlon. Innde mayre aranere nden fewndo nde sincaa ko Fullah Youth Organization Jokkito »

Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

Miijo: Yahugol njananiri fii ɗaɓɓere e nguu jamaanu hannde!

Fulɓe wi’i: « Mo haylaaki o haylay hoore ». Ndee tiitoonde yahugol njananiri fii ɗaɓɓere e nguu jamaanu hannde no hitti fota fota, teeŋtinii wonande sukaaɓe wontirɓe hiirnaange Afrika (west Africa), sabu yaltugol fii Jokkito »

 

Category Archives: Ballafuyee

Pinal : Umaar Demba Ba, wallifike deftere fii Baaba Maal

ko ñalnde 12/05/2016 woni ko kumpital ngal yalti ka lowre sudonline.sn e kuɗol Maryam jigo, fii ndee deftere tiitoraande «BAABA MAAL : LE MESSAGE EN CHANTANT, REFLEXIONS SUR L’HOMME ET SON ŒUVRE», ko gaseten firirde :  » BAABA MAAL : YIMA YOTTINORA, MIIJITAARE HOORE NEƊƊO ON E GOLLE MAKKO ƊEN ». Defetere Moodi Umaar Demba BA.
E nder ndee deftere, Umaar Demba BA yiltitike e golle hooreejo Daande Leñol ngol Baaba Maal. O fuɗɗirii maandingol iwdi makko ndin, o hikki ɗon leñol makko ngol, gaaci makko ɗin e mecce makko ɗen.

Kawral Misiide e Moodi Ndane Seelenke Jallo, jom ballafuyeeji ka Pular

Banndiraaɓe tedduɓe, hannde kadi miɗen ardi ɗoo e yewtere gooto e kummaluuɓe men daraniiɓe ɗemngal Pular nder leydi Gine. Ko ɓen woni Moodi Ndane Seelenke Jallo. Winndiyanke, ballifo (auteur / author) ka Pular.

Yewten seeɗa fii Sonna Ramatullaahi Telikoo

Fewndo Sonna Ramatullaahi Telikoo en, hari ɓe newnantaa rewɓe ɓen janngugol haa muutoo / toowa, ko juulirɗi ɗin tan ɓe janngaynoo. kono kanko Ramatullaahi Telikoo o inni / wi’i: « So laakara gooto fof lanndete feere, o janngay », ɗuum waɗi o suuɗitii o janngi haa o muutii, o himmiri kadi jimi / gimɗi, oon tuma, to Fuuta Jalon, jimi ɗin haalaynoo ko no Lislaam ñiiɓira, wano jimi Ceerno Jaawo Pellel e Ceerno Peti Leeluma, e annduɓe woɗɓe.

Eeraango : Haa e winndooɓe pulaar/fulfulde

Si pullo winndii, pullo jangay si pullo janguno!
Mawɓe Fuuta maaki woo:-
« Si pullo winndii, pullo jaŋngay ». Ko maaku mawnugu.
Si pullo winndii pullo jaŋngay si binndi laaɓii selii
Si pullo winndii pullo jaŋngay si binɗi feewii feppii
Si pullo winndii pullo jaŋngay si mahoodi binɗi feewii

Musiɗɗo am winndu pulaar

%d blogueurs aiment cette page :