Enen kadi en mawninay ɗemngal Arabu ngal?

Sakiraaɓe tedduɓe, Ñalnde 18 Deesaambur / Bowte 2017– wano woowiri non e hitaande kala- winndere nden fof mawninno ñalngu ɗemngal aarabu ngal e yamaruyee Unesco, suɓiiɓe nden feere mawningol ɗemngal aarabu ngal Jokkito »

Kawral am e yumma Salamatu Soh, ka jaaɓi-haaɗtirde Mohammed V, Rabat 2017-09-27

Yumma Salamatu Soh, anndiraaɓe Salamatou Sow, wiɗtotooɗo ka jaaɓi-haaɗtirde Ñamee (NIGER), ɗemɗiyaŋke humpitiiɗo fii Fulfulde e Pulaaku, nodditano tawtoreede e bensondiral mawngal waɗngal ka laamateeri Marok, e nder Saare mawnde nden Rabat Jokkito »

Gonal Fulfulde ndeer gannde kese

Fulfulde e gannde kese, ko tiitoonde winndannde nde wiɗtooɓe ɗiɗo (2) misranaaɓe hawtiti winndi, ɓen ngoni : Dr. Aadel Usmaan Imam Ayat, jannginoowo ɗemɗe afrik, to Duɗal Ɗemɗe e Eggo (faculté de Jokkito »

Ciimtol FPU & FPUNA nder Washington: 7, 8 & 9 lewru Morso (July), 2017

Taariika Fulɓe Progressive Union (FPU) ko mojobere daraniinde fiyaakuuji renndo e pinal. Ko e hitaande 1966 nde sincaa e nder Sarlon. Innde mayre aranere nden fewndo nde sincaa ko Fullah Youth Organization Jokkito »

Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

 

Fii SALLIGI

Farillaaji Salligi ko jeeɗiɗi:
1-Anniyaade,
2-Sulmaade,
3-Lootde juuɗe haa heɓa poloŋtoŋi (Coɓɓule),
4-Moomde (Maskude) hoore nden,
5-Lootde koyɗe haa heɓa kolɓuli,
6-Yiggude (Yirgude)
7-Reggondirde (Jokkindirde).

Sunnaaji mum ko jeetati:

1-Sooɗaade haa puutorɗe (Kuu’uuje) woni sammeere juŋngo ngoo, nde joomum fuɗɗotoo nde
2-Wufƴaade (Wuyɓagol)
3-Sorɓinaade (Sorkindagol)
4-Ñittikinaade (Ñittitagol)
5-Ruttude moomgol (Maskugol) hoore nden
6-Moomde (Maskugol) noppi ɗin
7-Hesɗitinde  (Heɗinngol) ndiyam hakkunde moomngol hoore nden e moomgol noppi ɗin 8-Reggondirde (Rewnindirgol) farillaaji jannktaaɗi dow ɗi .
Ɓeydaari:
Mo yejjiti farilla e terɗe mum, so o siftorii (Annditii) ɗo ɓadii, yoo waɗ ɗum o jokka ko rewiheen koo,so tawii ɓooytii ko ko o yejjitnoo koo tan o gollata, e oon sahaa o filloo ko o juulnoo ko adii peewnitgol ngol,so tawii ko sunna o woppunoo O FEEWNITAT tan kono o fillotaako ko o juulnoo.
Mo yejjiti wufƴaade (wuyɓagol) e sorɓinaade, caggal nde o naatani sulmaade, o ruttotaako e mum haa o timmina salligi oo,

Ɓure salligi ko bismaade, soccaade ɗimmitde lootde juuɗe e yeeso,fuɗɗoraade moomgol hoore ngol to baŋnge yeeso gaa, reggondirde sunnaaji ɗii, famɗinde ndiyam e terɗe hee, e ardinde ñaame e dow nane, ina waɗɗii jaartude peɗeeli juuɗe, ina yiɗaa e peɗeeli koyɗe, ina waɗɗoo kadi jaartude wahre serwunde e salligi, sukkunde ndee waɗɗaaki, so ko e lootngal noon ina waɗɗii haysinno ko sukkunde, ko allah heewdi ganndal.

Kuɗol : Abdul Ndongo. 

Ko eggaa e  Laklariyyu

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :