Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

Miijo: Yahugol njananiri fii ɗaɓɓere e nguu jamaanu hannde!

Fulɓe wi’i: « Mo haylaaki o haylay hoore ». Ndee tiitoonde yahugol njananiri fii ɗaɓɓere e nguu jamaanu hannde no hitti fota fota, teeŋtinii wonande sukaaɓe wontirɓe hiirnaange Afrika (west Africa), sabu yaltugol fii Jokkito »

Fulɓe e Luumol nder Najeeriya

Joomirawo waddii jamanu ko halli to Fulɓe Najeeriya: Na’i amen keeñi. Iyaalu ɗuuɗi. Ko ɗuuɗi nder sukaaɓe amen accii durngol ngam na’i keppaama – ɓe ngalaa ilmu, ɓe ngalaa sanaa’a, faa woɓɓe Jokkito »

Tawtee e foolotiro tafugol « Meme » ngol ka Ɗemɗe Neeniije

Musiɗɓe tedduɓe, juurotooɓe Misiide, Men hewtidii hannde kadi e kumpital mawngal, kumpital ɓamtaare Fulfulde, e jurol gannde kese. Wano woowiri non, tuma kala, men humpitay on ka ɗemngal men ngal naatiri e Jokkito »

UNESCO humpitii tiitoonde ñalaande winndere ɗemɗe neeniije ɗen 21 Fabraa’iru 2017!

Fii mawningol ñalaande Hakkunde-leyɗeere wonande Ɗemɗe Muynaaɗe Ɗen ñalnde 21 Fabraa’iru 2017, UNESCO, fedde kippunde nden fii ɗuuɗal pine e ɗemɗe.. ka aduna, okkuɓe kadi ñalaande 21 Fabraa’iru nden e hitaande kala, Jokkito »

 

Fii SALLIGI

Farillaaji Salligi ko jeeɗiɗi:
1-Anniyaade,
2-Sulmaade,
3-Lootde juuɗe haa heɓa poloŋtoŋi (Coɓɓule),
4-Moomde (Maskude) hoore nden,
5-Lootde koyɗe haa heɓa kolɓuli,
6-Yiggude (Yirgude)
7-Reggondirde (Jokkindirde).

Sunnaaji mum ko jeetati:

1-Sooɗaade haa puutorɗe (Kuu’uuje) woni sammeere juŋngo ngoo, nde joomum fuɗɗotoo nde
2-Wufƴaade (Wuyɓagol)
3-Sorɓinaade (Sorkindagol)
4-Ñittikinaade (Ñittitagol)
5-Ruttude moomgol (Maskugol) hoore nden
6-Moomde (Maskugol) noppi ɗin
7-Hesɗitinde  (Heɗinngol) ndiyam hakkunde moomngol hoore nden e moomgol noppi ɗin 8-Reggondirde (Rewnindirgol) farillaaji jannktaaɗi dow ɗi .
Ɓeydaari:
Mo yejjiti farilla e terɗe mum, so o siftorii (Annditii) ɗo ɓadii, yoo waɗ ɗum o jokka ko rewiheen koo,so tawii ɓooytii ko ko o yejjitnoo koo tan o gollata, e oon sahaa o filloo ko o juulnoo ko adii peewnitgol ngol,so tawii ko sunna o woppunoo O FEEWNITAT tan kono o fillotaako ko o juulnoo.
Mo yejjiti wufƴaade (wuyɓagol) e sorɓinaade, caggal nde o naatani sulmaade, o ruttotaako e mum haa o timmina salligi oo,

Ɓure salligi ko bismaade, soccaade ɗimmitde lootde juuɗe e yeeso,fuɗɗoraade moomgol hoore ngol to baŋnge yeeso gaa, reggondirde sunnaaji ɗii, famɗinde ndiyam e terɗe hee, e ardinde ñaame e dow nane, ina waɗɗii jaartude peɗeeli juuɗe, ina yiɗaa e peɗeeli koyɗe, ina waɗɗoo kadi jaartude wahre serwunde e salligi, sukkunde ndee waɗɗaaki, so ko e lootngal noon ina waɗɗii haysinno ko sukkunde, ko allah heewdi ganndal.

Kuɗol : Abdul Ndongo. 

Ko eggaa e  Laklariyyu

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :