Enen kadi en mawninay ɗemngal Arabu ngal?

Sakiraaɓe tedduɓe, Ñalnde 18 Deesaambur / Bowte 2017– wano woowiri non e hitaande kala- winndere nden fof mawninno ñalngu ɗemngal aarabu ngal e yamaruyee Unesco, suɓiiɓe nden feere mawningol ɗemngal aarabu ngal Jokkito »

Kawral am e yumma Salamatu Soh, ka jaaɓi-haaɗtirde Mohammed V, Rabat 2017-09-27

Yumma Salamatu Soh, anndiraaɓe Salamatou Sow, wiɗtotooɗo ka jaaɓi-haaɗtirde Ñamee (NIGER), ɗemɗiyaŋke humpitiiɗo fii Fulfulde e Pulaaku, nodditano tawtoreede e bensondiral mawngal waɗngal ka laamateeri Marok, e nder Saare mawnde nden Rabat Jokkito »

Gonal Fulfulde ndeer gannde kese

Fulfulde e gannde kese, ko tiitoonde winndannde nde wiɗtooɓe ɗiɗo (2) misranaaɓe hawtiti winndi, ɓen ngoni : Dr. Aadel Usmaan Imam Ayat, jannginoowo ɗemɗe afrik, to Duɗal Ɗemɗe e Eggo (faculté de Jokkito »

Ciimtol FPU & FPUNA nder Washington: 7, 8 & 9 lewru Morso (July), 2017

Taariika Fulɓe Progressive Union (FPU) ko mojobere daraniinde fiyaakuuji renndo e pinal. Ko e hitaande 1966 nde sincaa e nder Sarlon. Innde mayre aranere nden fewndo nde sincaa ko Fullah Youth Organization Jokkito »

Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

 

Eeraango feewde he Fulɓe Senegaal

Banndiraaɓe Fulɓe Senegaalnaaɓe, mi hoofnii on, ko he weltaare mawnde woni ko njaɓɓortoɗen, jaɓɓannde nde laamu Senegaal jaɓɓii jaŋde ɗemɗe ngenndiije he Senegaal, ɗum ɗoo ko taaɓannde mawnde he ɓamtaare ngenndi men Senegaal.

Sagataaɓe tedduɓe, enen dariiɓe dadiiɓe duuɓi keewɗi enen kaɓanee yoo ɗemɗe ngenndiiji Senegaal no mbinnde njanngee he duɗe laamu Senegaal, en keɓii taaɓannde mawnde he yiɗde men.
Jooni Fulɓe mbii : so a no yiggee ɓaawo aan neh yoo a yiggu reedu maa nduu.

Waɗde hannde enen Fulɓe Senegaalnaaɓe enen poti daraade e dadaade ngonen haɓɓere wootere tabitinoore Tabital Pulaaku Senegaal, ko ɗuum waɗi enen nodda Fulɓe Senegaalnaaɓe, yoo ndaro haa Tabital Pulaaku Senegaal iwa he ndee lofannde nde woni hannde ndee, so wonaa ɗuum mbaɗdeɗen ko Fulɓe mbi’ata : idii finde waɗtinii sulaade, ngam enen nganndi hooreejo Tabital Pulaaku Senegaal gila ñande o suɓanoo hooreejo Tabital Pulaaku Senegaal haa hannde o noddaani batu, tee hannde enen cokli gardiiɗo dariiɗo dadiiɗo paamɗo tamɗo kiram leñol e softeende mawnde e yarltaare mawnde wonande leñol men, hade nawliraaɓe men poolde en.

Ngoo eeraango huccinaa ko he kala ɓiɗɗo pullo Senegaalnaajo, nana faama walla leñol men haa foola. On njettaama.

Tijjaani Mbaalo.

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :