Enen kadi en mawninay ɗemngal Arabu ngal?

Sakiraaɓe tedduɓe, Ñalnde 18 Deesaambur / Bowte 2017– wano woowiri non e hitaande kala- winndere nden fof mawninno ñalngu ɗemngal aarabu ngal e yamaruyee Unesco, suɓiiɓe nden feere mawningol ɗemngal aarabu ngal Jokkito »

Kawral am e yumma Salamatu Soh, ka jaaɓi-haaɗtirde Mohammed V, Rabat 2017-09-27

Yumma Salamatu Soh, anndiraaɓe Salamatou Sow, wiɗtotooɗo ka jaaɓi-haaɗtirde Ñamee (NIGER), ɗemɗiyaŋke humpitiiɗo fii Fulfulde e Pulaaku, nodditano tawtoreede e bensondiral mawngal waɗngal ka laamateeri Marok, e nder Saare mawnde nden Rabat Jokkito »

Gonal Fulfulde ndeer gannde kese

Fulfulde e gannde kese, ko tiitoonde winndannde nde wiɗtooɓe ɗiɗo (2) misranaaɓe hawtiti winndi, ɓen ngoni : Dr. Aadel Usmaan Imam Ayat, jannginoowo ɗemɗe afrik, to Duɗal Ɗemɗe e Eggo (faculté de Jokkito »

Ciimtol FPU & FPUNA nder Washington: 7, 8 & 9 lewru Morso (July), 2017

Taariika Fulɓe Progressive Union (FPU) ko mojobere daraniinde fiyaakuuji renndo e pinal. Ko e hitaande 1966 nde sincaa e nder Sarlon. Innde mayre aranere nden fewndo nde sincaa ko Fullah Youth Organization Jokkito »

Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

 

Duunde Afrik e Jaggitooɓe mun!

Banndiraaɓe tedduɓe, jaggitooɓe « colonisateur » Oropnaaɓe peccii duunde men Afirk he huuñƴere yiɗde naftoraade en, enen e ngaluuji neesu « nature » men, tawi en nganndaa en paamaani, kono hannde en nganndii en paamii kono en njeddaani, ɓayri enen nganndi no mbaɗaɗen hanki e no ngonirɗen hannde, ɓe nduttii ɓe puuntiri en jeytaare «indépendance« nde alaa jeyal, ngam ngenndi ndi ɓiɗɓe mum njanngintee ɗemngal jananal, ngal ɓe nantaa paamataa, ngal haaletaake he renndo hoɗaango maɓɓe.

Waawde ndi yahrude yeeso ko huunde nde aaɓnotaako, ɓayri enen nganndi fooɓre ɓamtaare ko ganndal, tee ganndal heɓetee ko he sukaagu, ko ndee waasde nanoondiral addani ɓiɗɓe Afrik diiñaade he duɗe janngire ɗemɗe Oropnaaɓe, ŋelɓe « génies » ɓennooɓe ɓee, ɓe ndokka ɓeen balle « aide » ɓeen ngaynitoyoo jaŋɗeele maɓɓe to duunde Orope, ɓe njottoo toon ko ɓe sukaaɓe maantiiɓe « adulte » ɓe ndesa maa ɓe ndesee ɓe keddoo toon, Afrik heddodoo he ɓe ŋelaani ɓee, ɓeen ngona sokkinnaaji dawriyankooɓe Oropnaaɓe.

ko ɗuum addani en kaa ngonka ka waylotaako, ɓayri en nji’ii duuɓi capanɗe jowi (50) he jeytaare Afrik alaa ko ɓeydii, so wonaa leeɓte e ñabbuuji bonɗe, ngam enen nganndi so ngenndi huɓinaaka nguure yimɓe hoɗaango mayri, ndi reenaani cellal yimɓe mayri, ndiin ngenndi wi’etaake ngenndi.

Setodiiɓe ganndal, ngaree ñemmben yimɓe duunde Asii « Asie » saliiɓe koomte Oropnaaɓe, ɓe njanngi ɗemɗe maɓɓe, haa ɓe njottii he tolno Oropnaaɓe he ganndal e karallaagal. On njettaama.

Tijjaani Mbaalo.

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :