Enen kadi en mawninay ɗemngal Arabu ngal?

Sakiraaɓe tedduɓe, Ñalnde 18 Deesaambur / Bowte 2017– wano woowiri non e hitaande kala- winndere nden fof mawninno ñalngu ɗemngal aarabu ngal e yamaruyee Unesco, suɓiiɓe nden feere mawningol ɗemngal aarabu ngal Jokkito »

Kawral am e yumma Salamatu Soh, ka jaaɓi-haaɗtirde Mohammed V, Rabat 2017-09-27

Yumma Salamatu Soh, anndiraaɓe Salamatou Sow, wiɗtotooɗo ka jaaɓi-haaɗtirde Ñamee (NIGER), ɗemɗiyaŋke humpitiiɗo fii Fulfulde e Pulaaku, nodditano tawtoreede e bensondiral mawngal waɗngal ka laamateeri Marok, e nder Saare mawnde nden Rabat Jokkito »

Gonal Fulfulde ndeer gannde kese

Fulfulde e gannde kese, ko tiitoonde winndannde nde wiɗtooɓe ɗiɗo (2) misranaaɓe hawtiti winndi, ɓen ngoni : Dr. Aadel Usmaan Imam Ayat, jannginoowo ɗemɗe afrik, to Duɗal Ɗemɗe e Eggo (faculté de Jokkito »

Ciimtol FPU & FPUNA nder Washington: 7, 8 & 9 lewru Morso (July), 2017

Taariika Fulɓe Progressive Union (FPU) ko mojobere daraniinde fiyaakuuji renndo e pinal. Ko e hitaande 1966 nde sincaa e nder Sarlon. Innde mayre aranere nden fewndo nde sincaa ko Fullah Youth Organization Jokkito »

Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

 

Dental enɗam Fulaaɓe, ɓe peŋgal Tabital Pulaaku Senegaal

Banndiraaɓe tedduɓe, mino anndina on dental enɗam Fulaaɓe fooynii he tunndu Tammbaa-kunndaa, ko ngal dental ɓamtaare leñol men, ngal daranii ko ngotaagu Fulɓe e janngude ɗemngal men, ngal jaɓɓiima terɗe Tabital Pulaaku Winndere e kuuɓndi peŋɗe Tabital Pulaaku Senegaal e jaale jaagorɗe laamu Senegaal, ñande 15/02/2014 he dinngiral galle laamorde Tammbaa-kunndaa (Mairie)

Ɓe kollii (holli) banndiraaɓe ɓee; enɗam pulaagu e yiɗde kawral ɓiɗɓe leñol men, ɓe mbii pullo wontaa koɗo he Tammbaa-kunndaa, ngam enndu enɗam Fulɓe immaade he maayo woɗeewo to fuɗnaange Afrik haa yottii he fiiltiingo Atlantik to hirnaange Afrik ko gootum, ko ɗuum waɗi ɓe njaɓɓorii arɓe ɓee ko teddungal e enɗam pulaagu, ɓe mbii: on ngiwii to mon on ngarii ga mon.

Sakiraaɓe tedduɓe, nde jaɓɓoondiral enɗam e korsa leñol ɓennitaa, ɓe kolliti min woni noddaandu nduu ko honoo mbaɗten? woni jaabawol ngal naaɓnal (lamndal) ko yoo en kawru he ngotaagu leñol men, yoo en ndenndu he nafa leñol men, yoo en njanngu ɗemngal men, haa enɗam pulaagu heddoo, semmbe leñol ngol ɓeydoo yahrude yeeso.

Ina jeyaa he haalɓe ɓee jaagorgal banta ngenndi Senegaal (Assemblée national Sénégal) woni Aliw Demmburu Soh, o anndini banndiraaɓe ɓee wonde hooreejo ngenndi Senegaal ina darii he wallude aynaaɓe e remooɓe, jooni heddii ko aynaaɓe e remooɓe yoo ndaro njaggana mbo, o yaltini ɗereeji o holli banndiraaɓe no ɗi kebbinirtee.

Caggal (ɓaawo) ɗuum, jaarga Tammbaa-kunndaa «maire» woni Wuuri Bah o hirjini banndiraaɓe ɓee he ngotaagu leñol ngol, o anndini ɓe ombo he darnde maɓɓe he kala tuma, o wii : o okkii Peŋgal Tabital Pulaaku Senegaal Tammbaa-kunndaa dunkiire (terrain) ɓe maha ɗoon galle Fulɓe.

Caggal ɗuum, yarlitaniiɓe leñol ngol ngokkiri ga’i ko wonta ga’i tati keɓaa he ndee jonnde, caggal ɗuum lomtiiɗo hooreejo TPW woni Buubakar Baalnde yotti konngol hooreejo Aamadu Alfaa Jallo, caggal ɗuum ɓe ngokkiri seedeeji waso ɗi mbaadiiji ɗiɗi woni daranii ɓe ɗemngal ngal e daranii ɓe ngyanaaka, caggal ɗuum ceerno Yuusuf Baalnde e Tijjaani Mbaalo ngokkaa konngol ɓe kirjini banndiraaɓe ɓee, caggal ɗuum peŋɗe : Peŋgal ngenndi Gammbi e Welingaraa e Bakkel e jaarga (maire) saare ngudiri woni Ceedel Jallo e jooɗaniiɗo laamu Senegaal he Tammbaa-kunndaa woni «préfet» ɓee piiw kirjini banndiraaɓe ɓee ko feewti he ngootaangu leñol men e janngude ɗemngal Pulaar/Fulfulde.

Setodiiɓe enɗam pulaagu, nde ɗii konnguɗi kaaletee tawi ko yoga he naalaŋkooɓe yarlitaniiɓe leñol ngol ina ndarii ina kollira penal men.

Musidɓe tedduɓe, ɗum ɗoo ko seeɗa he oo ñalooma mbo Fulɓe tunndu Tammbaa-kunndaa kebli, enen ɓe njetta no feewi eɗen ñaagii kala peŋgal TPS ɗo woni yoo ñemmbu ɓe, haa Fulɓe ɓeydoo anndoondirde, on njettaama.

Tijjaani Mbaalo.

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :