Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

Miijo: Yahugol njananiri fii ɗaɓɓere e nguu jamaanu hannde!

Fulɓe wi’i: « Mo haylaaki o haylay hoore ». Ndee tiitoonde yahugol njananiri fii ɗaɓɓere e nguu jamaanu hannde no hitti fota fota, teeŋtinii wonande sukaaɓe wontirɓe hiirnaange Afrika (west Africa), sabu yaltugol fii Jokkito »

Fulɓe e Luumol nder Najeeriya

Joomirawo waddii jamanu ko halli to Fulɓe Najeeriya: Na’i amen keeñi. Iyaalu ɗuuɗi. Ko ɗuuɗi nder sukaaɓe amen accii durngol ngam na’i keppaama – ɓe ngalaa ilmu, ɓe ngalaa sanaa’a, faa woɓɓe Jokkito »

Tawtee e foolotiro tafugol « Meme » ngol ka Ɗemɗe Neeniije

Musiɗɓe tedduɓe, juurotooɓe Misiide, Men hewtidii hannde kadi e kumpital mawngal, kumpital ɓamtaare Fulfulde, e jurol gannde kese. Wano woowiri non, tuma kala, men humpitay on ka ɗemngal men ngal naatiri e Jokkito »

UNESCO humpitii tiitoonde ñalaande winndere ɗemɗe neeniije ɗen 21 Fabraa’iru 2017!

Fii mawningol ñalaande Hakkunde-leyɗeere wonande Ɗemɗe Muynaaɗe Ɗen ñalnde 21 Fabraa’iru 2017, UNESCO, fedde kippunde nden fii ɗuuɗal pine e ɗemɗe.. ka aduna, okkuɓe kadi ñalaande 21 Fabraa’iru nden e hitaande kala, Jokkito »

 

Dental enɗam Fulaaɓe, ɓe peŋgal Tabital Pulaaku Senegaal

Banndiraaɓe tedduɓe, mino anndina on dental enɗam Fulaaɓe fooynii he tunndu Tammbaa-kunndaa, ko ngal dental ɓamtaare leñol men, ngal daranii ko ngotaagu Fulɓe e janngude ɗemngal men, ngal jaɓɓiima terɗe Tabital Pulaaku Winndere e kuuɓndi peŋɗe Tabital Pulaaku Senegaal e jaale jaagorɗe laamu Senegaal, ñande 15/02/2014 he dinngiral galle laamorde Tammbaa-kunndaa (Mairie)

Ɓe kollii (holli) banndiraaɓe ɓee; enɗam pulaagu e yiɗde kawral ɓiɗɓe leñol men, ɓe mbii pullo wontaa koɗo he Tammbaa-kunndaa, ngam enndu enɗam Fulɓe immaade he maayo woɗeewo to fuɗnaange Afrik haa yottii he fiiltiingo Atlantik to hirnaange Afrik ko gootum, ko ɗuum waɗi ɓe njaɓɓorii arɓe ɓee ko teddungal e enɗam pulaagu, ɓe mbii: on ngiwii to mon on ngarii ga mon.

Sakiraaɓe tedduɓe, nde jaɓɓoondiral enɗam e korsa leñol ɓennitaa, ɓe kolliti min woni noddaandu nduu ko honoo mbaɗten? woni jaabawol ngal naaɓnal (lamndal) ko yoo en kawru he ngotaagu leñol men, yoo en ndenndu he nafa leñol men, yoo en njanngu ɗemngal men, haa enɗam pulaagu heddoo, semmbe leñol ngol ɓeydoo yahrude yeeso.

Ina jeyaa he haalɓe ɓee jaagorgal banta ngenndi Senegaal (Assemblée national Sénégal) woni Aliw Demmburu Soh, o anndini banndiraaɓe ɓee wonde hooreejo ngenndi Senegaal ina darii he wallude aynaaɓe e remooɓe, jooni heddii ko aynaaɓe e remooɓe yoo ndaro njaggana mbo, o yaltini ɗereeji o holli banndiraaɓe no ɗi kebbinirtee.

Caggal (ɓaawo) ɗuum, jaarga Tammbaa-kunndaa «maire» woni Wuuri Bah o hirjini banndiraaɓe ɓee he ngotaagu leñol ngol, o anndini ɓe ombo he darnde maɓɓe he kala tuma, o wii : o okkii Peŋgal Tabital Pulaaku Senegaal Tammbaa-kunndaa dunkiire (terrain) ɓe maha ɗoon galle Fulɓe.

Caggal ɗuum, yarlitaniiɓe leñol ngol ngokkiri ga’i ko wonta ga’i tati keɓaa he ndee jonnde, caggal ɗuum lomtiiɗo hooreejo TPW woni Buubakar Baalnde yotti konngol hooreejo Aamadu Alfaa Jallo, caggal ɗuum ɓe ngokkiri seedeeji waso ɗi mbaadiiji ɗiɗi woni daranii ɓe ɗemngal ngal e daranii ɓe ngyanaaka, caggal ɗuum ceerno Yuusuf Baalnde e Tijjaani Mbaalo ngokkaa konngol ɓe kirjini banndiraaɓe ɓee, caggal ɗuum peŋɗe : Peŋgal ngenndi Gammbi e Welingaraa e Bakkel e jaarga (maire) saare ngudiri woni Ceedel Jallo e jooɗaniiɗo laamu Senegaal he Tammbaa-kunndaa woni «préfet» ɓee piiw kirjini banndiraaɓe ɓee ko feewti he ngootaangu leñol men e janngude ɗemngal Pulaar/Fulfulde.

Setodiiɓe enɗam pulaagu, nde ɗii konnguɗi kaaletee tawi ko yoga he naalaŋkooɓe yarlitaniiɓe leñol ngol ina ndarii ina kollira penal men.

Musidɓe tedduɓe, ɗum ɗoo ko seeɗa he oo ñalooma mbo Fulɓe tunndu Tammbaa-kunndaa kebli, enen ɓe njetta no feewi eɗen ñaagii kala peŋgal TPS ɗo woni yoo ñemmbu ɓe, haa Fulɓe ɓeydoo anndoondirde, on njettaama.

Tijjaani Mbaalo.

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :