Enen kadi en mawninay ɗemngal Arabu ngal?

Sakiraaɓe tedduɓe, Ñalnde 18 Deesaambur / Bowte 2017– wano woowiri non e hitaande kala- winndere nden fof mawninno ñalngu ɗemngal aarabu ngal e yamaruyee Unesco, suɓiiɓe nden feere mawningol ɗemngal aarabu ngal Jokkito »

Kawral am e yumma Salamatu Soh, ka jaaɓi-haaɗtirde Mohammed V, Rabat 2017-09-27

Yumma Salamatu Soh, anndiraaɓe Salamatou Sow, wiɗtotooɗo ka jaaɓi-haaɗtirde Ñamee (NIGER), ɗemɗiyaŋke humpitiiɗo fii Fulfulde e Pulaaku, nodditano tawtoreede e bensondiral mawngal waɗngal ka laamateeri Marok, e nder Saare mawnde nden Rabat Jokkito »

Gonal Fulfulde ndeer gannde kese

Fulfulde e gannde kese, ko tiitoonde winndannde nde wiɗtooɓe ɗiɗo (2) misranaaɓe hawtiti winndi, ɓen ngoni : Dr. Aadel Usmaan Imam Ayat, jannginoowo ɗemɗe afrik, to Duɗal Ɗemɗe e Eggo (faculté de Jokkito »

Ciimtol FPU & FPUNA nder Washington: 7, 8 & 9 lewru Morso (July), 2017

Taariika Fulɓe Progressive Union (FPU) ko mojobere daraniinde fiyaakuuji renndo e pinal. Ko e hitaande 1966 nde sincaa e nder Sarlon. Innde mayre aranere nden fewndo nde sincaa ko Fullah Youth Organization Jokkito »

Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

 

Daartol (Taariixa) Watikaan (Vatican)

vatice8

Watikaan ko leyngal he laamorgo ngenndi Itali; Room (Rome). Yimɓe hoɗɓe he maggal ko 832 (2011) neɗɗo. Njaajeendi maggal ko 44 ha. Ngal sosaa ko ñande 11/02/1929.
Dawrugol leygal Watikaan, fuɗɗii ko he hemre sappo e jowaɓiire « IVe siecle » hay so tawii semmbe doole ganndo ceniiɗo mawɗo oo »Pape » ɓamtorii ko daawe juutɗe, dewɗe njuɓɓudi semmbe diine laatinɗo goodal leygal Watikaan he ndeer laamorde ngenndi Itali, ko heen ngal woni haa he hemre noogaas e go’aɓiire

« XIX », o heɓi ngenndi keeriindi njaɓaandi he ndeer laamorde ngenndi Itali caggal hare leƴƴi, ngam ko nde koninke bi’eteeɗo Wiktoor Emmanuwel « Victor-Emmanuel » fooli, o ɓaŋi saare Room (Rome) o waɗi nde laamorde ngenndi Itali, o dartini semmbe laamɗo ceniiɗo oo « Pape), alaa ko o ɗaldi mbo so wonaa huunde he leygal Room.
Ndii njuɓɓudi gardotooɗo ceniiɗo (Pape) fuɗɗii ko he hemre adanere he hitaande 33 haa yottii he ñallunge hannde ngee, ko ɗuum okki dogol ardiiɓe seniiɓe Watikaan wonde 266 gardiiɗo hannde.
Banndiraaɓe tedduɓe, gila he oon yonta, gardiiɗo ceniiɗo (Pape) ina rewi njuɓɓudi ɓamtoori renndo e neɗɗaagu neɗɗo, ko ɗuum addani diine maɓɓe oo rewde njuɓɓudi huufndi ginol golle ndewka diine maɓɓe.
Kadi ko he ƴoƴre mawnde Oropnaaɓe ndewi haa ɓe mbaawi darnude suudu rewirdu Geno he ndeer duunde Orope tawa o rewirtee ko he ɗemɗe Oropnaaje, ɗowooru diine maɓɓe he mbaadi yahdundi he yonta baylotooɗo, hay so tawii eɓe njogii jokkoondiral he nokkuuji ceniiɗi gonɗi he fuɗnaange hakkunde.
Enen woppinaaɓe tawaa-tawi maamiraaɓe men, enen jaaɓnaaɓe tawaaɗe woɓɓe enen poti miijcitaade, ɓayri en ngalaa nokkuuji ceniiɗi alaa ko haali ɗemɗe janngeteeɗe, jooni hlto paaɗen ?
Musidɓe tedduɓe, ngaree ndewen Geno, ndewiren mbo fiɓnde goonga e nuunɗal, ndogen koomte majjere momtooje goodal men, caloɗen kala ko ina itta neɗɗaagu men.

Tijjaani Mbaalo.

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :