Enen kadi en mawninay ɗemngal Arabu ngal?

Sakiraaɓe tedduɓe, Ñalnde 18 Deesaambur / Bowte 2017– wano woowiri non e hitaande kala- winndere nden fof mawninno ñalngu ɗemngal aarabu ngal e yamaruyee Unesco, suɓiiɓe nden feere mawningol ɗemngal aarabu ngal Jokkito »

Kawral am e yumma Salamatu Soh, ka jaaɓi-haaɗtirde Mohammed V, Rabat 2017-09-27

Yumma Salamatu Soh, anndiraaɓe Salamatou Sow, wiɗtotooɗo ka jaaɓi-haaɗtirde Ñamee (NIGER), ɗemɗiyaŋke humpitiiɗo fii Fulfulde e Pulaaku, nodditano tawtoreede e bensondiral mawngal waɗngal ka laamateeri Marok, e nder Saare mawnde nden Rabat Jokkito »

Gonal Fulfulde ndeer gannde kese

Fulfulde e gannde kese, ko tiitoonde winndannde nde wiɗtooɓe ɗiɗo (2) misranaaɓe hawtiti winndi, ɓen ngoni : Dr. Aadel Usmaan Imam Ayat, jannginoowo ɗemɗe afrik, to Duɗal Ɗemɗe e Eggo (faculté de Jokkito »

Ciimtol FPU & FPUNA nder Washington: 7, 8 & 9 lewru Morso (July), 2017

Taariika Fulɓe Progressive Union (FPU) ko mojobere daraniinde fiyaakuuji renndo e pinal. Ko e hitaande 1966 nde sincaa e nder Sarlon. Innde mayre aranere nden fewndo nde sincaa ko Fullah Youth Organization Jokkito »

Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

 

Ciimtol ñalaande Pinal 1: « Ɗemngal e Pinal Pulaar e ɗemɗe Afrik goɗɗe », keer 24/02/2015

Jaŋngooɓe Misiide tedduɓe, ñannde 10 Sanwiyee yawtunde, hari miɗen hollitira on (ka faransiire) kumpital faale Tabital Pulaaku Leyɗe Arab yuɓɓugol ñalaande Pinal aranal e tiitoonde: « Ɗemngal e Pinal Pulaar e Ɗemɗe Afrik goɗɗe » e nder lewru Fabraa’iru ndun 2015. Haray non e bawgal Alla, ndee ñalaande mawnde yuɓɓano lesdi Misra/Keer ñannde 24/02/2015 on ka jaŋngirde wiɗtooji Afrik nde Jaaɓi haaɗtirde Keer (Université du Caire), e tawtoral  yaakoraaɓe (Ambassadeurs) lesɗe Gine, Senegaal, Kamaru, wondude e gardiiɓe jaŋngirde wiɗtooji Afrik, Jaaɓi-haaɗtirde Keer ɓe ɓen.

Ko wano non kadi Fulɓe ɗuuɗuɓe, e Afriknaaɓe ngonɓe Misra, kañum e Arabeeɓe hittinɓe fii wiɗtooji Afrik tawtorano nden ñalaande.

Ñallal ngal feccaa e jonndeeji tati:

Sengo e jondeeji Ñalannde "Ɗemngal e Pinal Pulaar e ɗemɗe Afrik goɗɗe".

Sengo e jondeeji Ñalannde « Ɗemngal e Pinal Pulaar e ɗemɗe Afrik goɗɗe ».

Jonnde Aranere nden: hertinanaa yaakoraaɓe ɓen e yeesooɓe ɓen ka jaŋngirde wiɗtooji Afrik  -Jaaɓi haaɗtirde Keer. Wano Moodi Mammadu SAAL/ Yaakoraaɗo lesdi Senegaal ndin Ejipt holluno e konngol makko wonde Pulaar fof ko gootun, « Pulaar ko mbiimi en wiimi e wiimaami », o rerɗini heen yimɓe ɓen tiɗnagol « janngina ɗemngal ngal ka nder cuudi », sabu « neɗɗo ko ɗemngal mun, mo alaa ɗemngal o majjay »! O humpiti jamaa on wonde Senegaal kan, ñalaande hertinanaama ɗemɗe ngenndiije ɗen.

Ammaa Dokteer Hasan Subhii/Gardiiɗo jaŋngirde wiɗtooji Afrik nden, ɓaawo nde o jaɓɓii yaakoraaɓe seeniiɓe ɓen, e jamaa taworaaɓe ɓen, e kala wallitiiɓe no ñalaande nden yuɓiiraa non, o fellitinno wonde « janngirde nden ko suudu Afriknaaɓe ɓen », ko saɗi ko toolii wonannde mo kala.

Dokteer Soribaa Kamara/Yaakoraaɗo Gine on Ejipt kadi ƴettuno kongol, o jaarni TP/leyɗe Arab e Jaaɓi haaɗtirde nden Keer, e seeniiɓe tawtoraa ɓen; ko ɓe teddiniri-mo kon ƴettugol konngol e ndee « ñalaande mawnde », o holliti wonde « Ɗuuɗal ɗemɗe ngal Afrik, ko neemaa haanaaɗo naftoreede fii ɓamtal men », wano lesdi Gine ka mooko, « Pulaar ngal hino jogii nokku heertiiɗo e nder renndo ngon » sabu pulaar ko « ɗemngal heewungol njuɓɓoodi.. », o fodi heen tawtoreede makko coftale Tabital ngal e huunde kala ko ngal yuɓɓata fii pine men..

Jonnde ɗimmere nden: hertinanaa winndanɗe goo; yewtereeji ɗin hawri ɗi jowi (5): Ɗiɗiije ɗen ko fii Fulfulde

yewtanoo, arenere nden e konngol Dokteer Idriis Bakrii (Kamaru), o yewti fii : « Fulfulde nden hakkunde ɗemɗe neɗɗankeeje ɗen » (اللغة الفولانية بين فصائل اللغات الإنسانية), ɗimmere nden e konngol Tafsir BALDE  (Misiide) fii : « Pulaar e Teknolooji keso » (اللغة الفولانية وتوظيف التكنولوجيا في خدمتها).

Jonnde tammere nden kadi: wano non, yewtereeji ɗiɗi e mayre ko fii Pulaaku e Fulfulde, e konngol Ceerno Abdullay Yerel Soh (Moritani) tiitoraande: « Pulaaku » (بولاكو “ثقافة الفولاني”), ndeya nden e konngol Sonna Hiba Khaliifa, tiitoraande: « Battinorgol Fulfulde nden e Arabu »    (تأثير العربية في الفولانية).

Ka waynondiral e ka du’ondiral, Seedeeji (Atttestions) annditaneede sennditanano jamaa seeniiɓe waɗi konngol ɓen fof. Ɓawti mun, nate gannditi (souvenir) ƴettaa, sutoraa ka yaasi ngam ƴeewugol Defte Fulfulde ɗe Kawtal jaŋngooɓe Fulfulde e Leyɗe Arab wallifii; hino weeɓitanaa jamaa on..

Ko nii woni ko waynondiriraa ton nden ñannde.

7

Fenwdo waynondiral ngal ɓaawo jonnde nden

 Janngiree ɗoo ciimtol ngol e Arab ka sengo lowre men Misiide Arab 

Ce diaporama nécessite JavaScript.

Kuɗol: Tafsir BALDE

Mo Misiide Network

www.misiide.net

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :