Enen kadi en mawninay ɗemngal Arabu ngal?

Sakiraaɓe tedduɓe, Ñalnde 18 Deesaambur / Bowte 2017– wano woowiri non e hitaande kala- winndere nden fof mawninno ñalngu ɗemngal aarabu ngal e yamaruyee Unesco, suɓiiɓe nden feere mawningol ɗemngal aarabu ngal Jokkito »

Kawral am e yumma Salamatu Soh, ka jaaɓi-haaɗtirde Mohammed V, Rabat 2017-09-27

Yumma Salamatu Soh, anndiraaɓe Salamatou Sow, wiɗtotooɗo ka jaaɓi-haaɗtirde Ñamee (NIGER), ɗemɗiyaŋke humpitiiɗo fii Fulfulde e Pulaaku, nodditano tawtoreede e bensondiral mawngal waɗngal ka laamateeri Marok, e nder Saare mawnde nden Rabat Jokkito »

Gonal Fulfulde ndeer gannde kese

Fulfulde e gannde kese, ko tiitoonde winndannde nde wiɗtooɓe ɗiɗo (2) misranaaɓe hawtiti winndi, ɓen ngoni : Dr. Aadel Usmaan Imam Ayat, jannginoowo ɗemɗe afrik, to Duɗal Ɗemɗe e Eggo (faculté de Jokkito »

Ciimtol FPU & FPUNA nder Washington: 7, 8 & 9 lewru Morso (July), 2017

Taariika Fulɓe Progressive Union (FPU) ko mojobere daraniinde fiyaakuuji renndo e pinal. Ko e hitaande 1966 nde sincaa e nder Sarlon. Innde mayre aranere nden fewndo nde sincaa ko Fullah Youth Organization Jokkito »

Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

 

Ciimtol batu Comité Directeur ARP/TPS, Dakar, ñande 05/09/2015

Banndiraaɓe tedduɓe, ñande 05/09/2015 fedde ɓamtoore Pulaar Senegaal- Tabital Pulaaku Senegaal (ARP/TPS), waɗii batu to jooɗorde mayre galle Pulaar-Yero Dooro Jallo he leygal Geejawaay Dakar, he dow (g)ardagol hooreejo goomu jogitiingu jiilgol golle ARP/TPS mawɗo Maham Jallo.
Wonnoo toɓɓe batu nguu ko :

1) Humpito.
2) Softeende goomu jogitiingu jiilgol golle ARP/TPS.
3) Cariika.

Caggal /ɓaawo ñaagunnde, Mammadu Aan, mawɗo jonnde ndee ƴetti konngol o hoofni /saɗni banndiraaɓe tawtoraaɓe jonnde ndee, o yaafniiɓe, o yettiɓe he (g)aral maɓɓe, o wii ɓe : « on njaɓɓaama he golle leñol, jooni jonnde ndee udditaama« , tawi oon tuma yonta /waqtu oo woni midi (12 h 00).

Ko nii woni o (h)okki konngol hooreejo goomu jogitiingu jiilgol golle ARP/TPS, mawɗo Maham Jallo, bismii banndiraaɓe ɓee o yaafniiɓe o yettiɓe e denndaangal terɗe goomu ɗowoowu golle ARP /TPS he hoolaare e teddungal ko ɓe (nd)okki mo he (g)ardagol nguu goomu, o anndini banndiraaɓe ɓee wonde happu mo goomu ɗowoowu golle ARP /TPS suɓanoongu he jiilgol golle ARP/TPS haa waawa yuɓɓinde cuɓagol yiilirde hesere ARP/TPS happu mum arii he timmude he maayirɗe lewru jeenaɓiiru “Septembre” he hitaande 2015, ko ɗuum waɗi goomu kalfinaangu jiilgol golle ARP/TPS, ina foti ƴettude tonngol “date” he batu maɓɓe aroowu cuɓagol jagge yiilirde ARP/TPS.

Hooreejo goomu kalfinaangu jiilgol golle ARP/TPS, mawɗo Maham Jallo, anndini banndiraaɓe ɓee kadi wonde goomu kalfinaangu jiilgol golle ARP/TPS, ƴettii toɓɓe ɗiɗi ɗe ARP/TPS foti daranaade, ɗeen ngoni : mahgol galle Pulaar-Yero Dooro Jallo he leygal Geejawaay Dakar, e juɓɓingol jaɓɓagol koolol ɗiɗaɓol ñalaande nagge potangol yuɓɓineede he ngenndi Senegaal he nder lewru ɗiɗaɓiiru hitaande 2016.

So tawii ko feewti he mahgol galle Pulaar, mawɗo Maham Jallo anndinii banndiraaɓe ɓee, caggal diisnoondiral jaajngal goomu kalfinaangu jiilgol golle ARP/TPS, felliti ummanaade golle mahgol galle Pulaar ɗee, kanko he hoore makko e gollodiiɓe makko, ɓe noddii karallo mahgol “architecte” yoo ar ndaara nokku oo, o waɗana ɓe eɓɓo “Plan” mahdi galle oo, ɗuum waɗaama.
O wii : « haa mbaawen heɓde jawdi he mbaadi koolniindi laaɓtundi he mooftugol he joge mayri« , ɓe (ng)udditii tonngoode booñ gerngal he gerngal Islaamik “Banque Islamique” Senegaal Dakar, haa yoga he yimɓe tamɓe yarlitaare wallude ngol mahgol mbaɗii heen ballal mumen.

Ko noon kadi yimɓe Tabital Pulaaku Winndere e banndiraaɓe wonɓe boowal ngenndi Senegaal, podii maa (ng)addu ballal maɓɓe ko feewti he ngol mahgol galle Pulaar-Yero Dooro Jallo gonɗo he leegal Geejawaay Dakar Senegaal, mo (g)annduɗaa ina foti wonde jeyal kuuɓndi winndere pulaagu “Patrimoine Fulɓe”. O anndini banndiraaɓe ɓee goomu darantoongu mahgol galle Pulaar suɓaama he happu mo alaa dottoode mballondiroowu he yiilirde ARP/TPS.

Caggal ɗuum, Guwerneer mawɗo Maham Jallo, anndini terɗe goomu ɗowoowu jiilgol golle ARP/TPS, he batu jowaɓu jagge yiilirde ciinooje golle TPW, waɗanoongu ñande 26 e 27 /04/2014 to Bamako, hawriino yoo Senegaal yuɓɓin koolol winndere ɗiɗaɓol ñalaande nagge to Senegaal he njiimaandi catal Tabital Pulaaku Senegaal. Ko tuugnaade he ɗee golle fedde ɓamtoore Pulaar, suɓii goomu gollotoongu happanaangu ndee ñalaande nagge, nguun goomu dariima he jokkoondirde terɗe laamu Senegaal, haa ngu heɓii ɓataake jaɓngo jaagorgal kalfinangal pinal (ministère de la culture), ngal (ng)annduɗaa ko kanngal woni hoore teddungal ndee eɓɓoore.

Caggal ɗuum, mawɗo Maham Jallo, hooreejo goomu ɗowoowu golle ARP/TPS, siftini /anndintini banndiraaɓe ɓee wonde koolol gadanol / aranol ñalaande nagge juɓɓinanangol to Ŋawndere he ngenndi Kameruun, ñande 19 haa ñande 21/12/2013, wondude he yamiroore hooreejo ngenndi Kameruun Pol Biyaa “Paul Biya” e wondude he jaɓɓagol jaale laamu Kameruun e ballondiral cori “peuple” ngenndi Kameruun, ko ɗuum addani koolol ngol ɓayre e poolgu.

Noddaandu kohoowo tedduɗo laamiiɗo Fommbinna e mawɓe TPW (h)okkii ñalaande ndee ɓayre e poolgu, ko noon kadi ballal laamiiɗo Fulɓe Ŋawndere Alhajji Muhammadu Abbo Usmaan e koohooɓe tedduɓe laamɓe tawaa-tawi wonɓe he Kameruun e Najeeriya.

Caggal fotnooɓe ƴettude konnguɗi ɓee piiw (fofof) kaalii, arnooɓe ɓee piiw (n)jaɓi wonde goomu ɗowoowu golle ARP/TPS ina foti noddude batu, adii nde happu mo ɓe kappanaa oo timmata, ɓe mbaɗa ciimtol no golle maɓɓe njahri.

Terɗe goomu ɗowoowu golle ARP/TPS piiw njetti golle goomu ɗee ɓe cemmbini ɗe, he ɗee toɓɓe ɗiɗi ɗe ɓe cuɓii, woni mahgol galle Pulaar Yero Dooro Jallo e jaɓɓagol koolol ɗiɗaɓol ñalaande nagge he Senegaal.

Ngam anndude ɗee golle lamndii ko softeende e balloondiral goomu ɗowoowu golle ARP/TPS felliti suɓaade goomu ɗowoowu ɗee golle, mbele eɗe mbaawa yahrude no haaniri nii, kadi ɗe (ng)adda ɓesnoore moƴƴere he ngal gollal. Kadi ɓe ƴettii tonngol “date” ñande 31/10/2015 waɗde moɓondiral ɓe cuɓoo heen yiilirde ARP/TPS.

Leƴƴannde : Goomu nguu anndinii banndiraaɓe ɓee, wonde TPW maa waɗ batu kuuɓtidinngu Senegaal Dakar, ngam waylude jagge yiilirde maggal he ñalaande rewnde he ñalaande nagge ndee.

Siifannde : Siifannde :
Hooreejo Jonnde : Kolaaɗo Kuuɓal :
Mammadu Saydu Aan. Aamadu Soh.

Tijjaan Mbaalo
Hooreejo Teddungal TPO

ASSOCIATION POUR LA RENAISSANCE DU PULAAR
TABITAL PULAAGU SENEGAL (ARP/TPS)

Fedde Ɓamtoore Pulaar Senegaal ARP/TPS
ñande 05/09/2015.

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :