Enen kadi en mawninay ɗemngal Arabu ngal?

Sakiraaɓe tedduɓe, Ñalnde 18 Deesaambur / Bowte 2017– wano woowiri non e hitaande kala- winndere nden fof mawninno ñalngu ɗemngal aarabu ngal e yamaruyee Unesco, suɓiiɓe nden feere mawningol ɗemngal aarabu ngal Jokkito »

Kawral am e yumma Salamatu Soh, ka jaaɓi-haaɗtirde Mohammed V, Rabat 2017-09-27

Yumma Salamatu Soh, anndiraaɓe Salamatou Sow, wiɗtotooɗo ka jaaɓi-haaɗtirde Ñamee (NIGER), ɗemɗiyaŋke humpitiiɗo fii Fulfulde e Pulaaku, nodditano tawtoreede e bensondiral mawngal waɗngal ka laamateeri Marok, e nder Saare mawnde nden Rabat Jokkito »

Gonal Fulfulde ndeer gannde kese

Fulfulde e gannde kese, ko tiitoonde winndannde nde wiɗtooɓe ɗiɗo (2) misranaaɓe hawtiti winndi, ɓen ngoni : Dr. Aadel Usmaan Imam Ayat, jannginoowo ɗemɗe afrik, to Duɗal Ɗemɗe e Eggo (faculté de Jokkito »

Ciimtol FPU & FPUNA nder Washington: 7, 8 & 9 lewru Morso (July), 2017

Taariika Fulɓe Progressive Union (FPU) ko mojobere daraniinde fiyaakuuji renndo e pinal. Ko e hitaande 1966 nde sincaa e nder Sarlon. Innde mayre aranere nden fewndo nde sincaa ko Fullah Youth Organization Jokkito »

Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

 

Adiiɓe hamdinagol du’anoo ɓen Muhammad Buhaarii

Nde woote hooreejo-leydi (élections présidentielles/presidential elections) ɗen Najiriyaa feññiniranoo polgal Muhammadu Bhuhaari ngal, kumpital ngal saakitaama e jaayɗe heewuɗe nder winndere nden, tawaa e ɗen jaaynirɗe men Fulfulde, adinoo saakitude kumpital ngal e Pulaar ko lowre banndiraare men nden Fouta Media.Com e talaata 31 Mbooy (Maarasi) 2015, Kuɗol : Hamada. Ɓe tiitori ɗum nii : « MUHAMED BUHARI PULLO ARDIMA NIGERIA ».

Yawti ɗon dinngiral Jamaa ngal kadi hollitiri kumpital ngal  kuɗol : Garba Kawu Daudu, ka o tiitorii kanko kadi o wi’i : « BUHARI SUƁAAMA ARDIIƊO LESDI NAAJEERIYA », o holliri nii e ɓatakuru makko ndu o neldi ñannde 1 Seeɗto (Ibriilu) 2015 :

Allah bawɗo jaɓii do’aaje meeɗen ngam e nde’e kam Allah hokkii Buhari laamu Naajeeriya. Ardiido TPI lisal Naajeeriya Dr Abdullahi Umar Ganduje yetti kala Pullo fuu to duuniyaaru ngam yelooje e do’aaje bodde..

O naɓti o ɓeyditi « Jooni kadin en toroto Allah holla-mo datal jogaade laamu e hakkilande ko Naajeeriyaabe ngidi. Allah wada o jogoo pulaaku e Fulbe ».

O humpiti yiilotooɓe « Jamaa » ɓen wonde « ko ñannde 11/4/15 woodi cuɓi goddi to Naajeeriya. Nder cuɓi din Dr A. U. Ganduje daroto ngomnaaku Kano. Ngam Allah moodon to on comu, ndo’ee o subee ngomnaajo Kano. To on annditii ko o wi’i e Burkina Faso, o wi’i Fulbe haandi tawee toye fuu to laabi ngeendam hawtaade e siyaasaaku. Kanngu siyaasaaku kanngu woni laawol koyngol ngol wallude himbe e lenyol. Siyaasaaku dum laawol njoggu koyngol ».

Ammaa non hooreejo Tabital Pulaagu Winndere on, Moodi Alpfaa Aamadu Jalloh, ɓe nelduno kamɓe kadi ɓatakuru faade e jamaa on fof ɓe maaki :

Musiɓɓe Tedduɓe, on calminaama!

Ko adi fof, Pulaaku kala heɓii weltagol ngam Laamaagol Muhamadu BUHAARII to leydi Nayjiriya.

Biɓɓe leñol ngol fof njettaama ngam du’aawuuji mumen.

En toriima Allah yo rokku BUHAARII hakkile, cellal e nguurndam ngam ho waawa timminde anniya mu ngam feewnude leydi Naijriya.

Lamiiɗo Fombina, Dr GANDUJE e kala ɓiɗɗo leydi Naijriya fof weltanaami kadi yettaama.

E dow innde Tabital Pulaaku Internaional, fulbe adunaaru ndu kala njaaraama e darnde mumen.

Ko weltagol tan e yarlugol!

Allah ɓamtu pulaaku e Fulfulde.

Moodi Salami Bah, du’anino hooreejo on Muhammad Buhaarii, “yo Alla okku balɗe e cellal hooreeo Najiria e koreeji (ɓeynguure) makko fow (fof).

Alla ɓamtu fii leydi Najiria e jamaa makko on fow naa-o maa-o (sans exception et sans distinction).

Polgal, Diina/Dewal, Peewal, Nunɗal, yurmeende, Ngalu (jawdi), barki (du’aa’u), e kala moƴƴereeji ko Alla tagi toranaama fii nguu laamu hesu Najiria e jamaa on muume (leƴƴi leydi ndin fow)!.

Yo ɓiɓɓe, yiɓɓe e jamaa Najiria on heɓu ɓamtal e weltaare. Alla artir ɓuttu Najiria, e yo alla waɗu yurmeende e hakkille e ɓerɗe Boko Haraam ɓe wallina pinka, ɓe ɓuttinana jamaa kawtalɓe (voisinage) ɓen.

Laamiiɗo Yoola on weltanaama fii waaju makko ngun ado ngol suɓagol hewtu fii ta ƴiiƴan hibbu, ta ngaluuji (jawle) bonne, ta wonkiiji bonu haasi Buhaarii faɗuno laamu ngun.

Alla Jaraama Du’aaji ɗin jaabike e yo Alla muƴƴin yeeso.

Aamin

On jaraama, yo Alla ɓeydu sugu ɗii kibaaruuji e nder Afirik fow.

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :