Enen kadi en mawninay ɗemngal Arabu ngal?

Sakiraaɓe tedduɓe, Ñalnde 18 Deesaambur / Bowte 2017– wano woowiri non e hitaande kala- winndere nden fof mawninno ñalngu ɗemngal aarabu ngal e yamaruyee Unesco, suɓiiɓe nden feere mawningol ɗemngal aarabu ngal Jokkito »

Kawral am e yumma Salamatu Soh, ka jaaɓi-haaɗtirde Mohammed V, Rabat 2017-09-27

Yumma Salamatu Soh, anndiraaɓe Salamatou Sow, wiɗtotooɗo ka jaaɓi-haaɗtirde Ñamee (NIGER), ɗemɗiyaŋke humpitiiɗo fii Fulfulde e Pulaaku, nodditano tawtoreede e bensondiral mawngal waɗngal ka laamateeri Marok, e nder Saare mawnde nden Rabat Jokkito »

Gonal Fulfulde ndeer gannde kese

Fulfulde e gannde kese, ko tiitoonde winndannde nde wiɗtooɓe ɗiɗo (2) misranaaɓe hawtiti winndi, ɓen ngoni : Dr. Aadel Usmaan Imam Ayat, jannginoowo ɗemɗe afrik, to Duɗal Ɗemɗe e Eggo (faculté de Jokkito »

Ciimtol FPU & FPUNA nder Washington: 7, 8 & 9 lewru Morso (July), 2017

Taariika Fulɓe Progressive Union (FPU) ko mojobere daraniinde fiyaakuuji renndo e pinal. Ko e hitaande 1966 nde sincaa e nder Sarlon. Innde mayre aranere nden fewndo nde sincaa ko Fullah Youth Organization Jokkito »

Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

 

Monthly Archives: mai 2016

Miijo: Ɓaleeɓe Muritani poolaama!

Fulɓe mbi’i : «  Nde neɗɗo daɗatee ndee, tawata ko hina lelii hina ndaara «  . Ɓaleeɓe Muritani neh nani poolee / foolee hina lelii hina ndaara, ko waɗi kam wi’de noon ko hannde e nder laamorgo leydi ndii, ko ɗemngal gootal tan haalatee, walla ɓuri waawde haaleede kam. So en ƴettii yeru :

Pinal : Umaar Demba Ba, wallifike deftere fii Baaba Maal

ko ñalnde 12/05/2016 woni ko kumpital ngal yalti ka lowre sudonline.sn e kuɗol Maryam jigo, fii ndee deftere tiitoraande «BAABA MAAL : LE MESSAGE EN CHANTANT, REFLEXIONS SUR L’HOMME ET SON ŒUVRE», ko gaseten firirde :  » BAABA MAAL : YIMA YOTTINORA, MIIJITAARE HOORE NEƊƊO ON E GOLLE MAKKO ƊEN ». Defetere Moodi Umaar Demba BA.
E nder ndee deftere, Umaar Demba BA yiltitike e golle hooreejo Daande Leñol ngol Baaba Maal. O fuɗɗirii maandingol iwdi makko ndin, o hikki ɗon leñol makko ngol, gaaci makko ɗin e mecce makko ɗen.

Dakaar : Tabital Pulaagu tintodii e koohoojo leydi ndin Maki Sal

E kumpital amen yawtungal, men holluno on wonde ka battane mbatu kuuɓal (Assemblée Générale) ngu Tabital Pulaagu Winndere yuɓɓi ngun hikka (2016) leydi Senegaal, mokobaaɓe kawtital ngal wondude e  peŋngal (délégation) fulɓe iwruɓe kala nokku tintodayno e Koohoojo on Maki Sal, hooreejo leydi Senegaal ndin. Ko non kadi laatornoo, kawral ngal waɗuno ka saare mawnde Dakaar.

Senegaal : Alhajji Alfaa Amadu Kuuru laamitike TPW fii happu ɗimmu

Ko hannde 08 maarasi, 2016 wonunoo mbatu kuuɓal (Assemblée Générale) ngu Tabital Pulaagu Winndere yuɓɓaynoo fii hesɗintingol yiilirde kawtital ngal, joɗɗintina hooreejo keseo. Tumbondiral ngal ko ka saare mawnde Dakaar waɗi,  hakkunde jamaa ɓurɗo teemedere iwruɓe ban woo ban ngam tawreede en ngal moɓtondiral mawngal.

%d blogueurs aiment cette page :