Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

Miijo: Yahugol njananiri fii ɗaɓɓere e nguu jamaanu hannde!

Fulɓe wi’i: « Mo haylaaki o haylay hoore ». Ndee tiitoonde yahugol njananiri fii ɗaɓɓere e nguu jamaanu hannde no hitti fota fota, teeŋtinii wonande sukaaɓe wontirɓe hiirnaange Afrika (west Africa), sabu yaltugol fii Jokkito »

Fulɓe e Luumol nder Najeeriya

Joomirawo waddii jamanu ko halli to Fulɓe Najeeriya: Na’i amen keeñi. Iyaalu ɗuuɗi. Ko ɗuuɗi nder sukaaɓe amen accii durngol ngam na’i keppaama – ɓe ngalaa ilmu, ɓe ngalaa sanaa’a, faa woɓɓe Jokkito »

Tawtee e foolotiro tafugol « Meme » ngol ka Ɗemɗe Neeniije

Musiɗɓe tedduɓe, juurotooɓe Misiide, Men hewtidii hannde kadi e kumpital mawngal, kumpital ɓamtaare Fulfulde, e jurol gannde kese. Wano woowiri non, tuma kala, men humpitay on ka ɗemngal men ngal naatiri e Jokkito »

UNESCO humpitii tiitoonde ñalaande winndere ɗemɗe neeniije ɗen 21 Fabraa’iru 2017!

Fii mawningol ñalaande Hakkunde-leyɗeere wonande Ɗemɗe Muynaaɗe Ɗen ñalnde 21 Fabraa’iru 2017, UNESCO, fedde kippunde nden fii ɗuuɗal pine e ɗemɗe.. ka aduna, okkuɓe kadi ñalaande 21 Fabraa’iru nden e hitaande kala, Jokkito »

 

Monthly Archives: mars 2015

Daartol « Taariika » Fulfulde

Banndiraaɓe tedduɓe, eɗen nganndi he yontaaji jeytaare Afrik, hohooɓe yiɗnooɓe yoo en keɓ ko’e men, eɓe njoginoo yiɗde yoo en keɓ jeytaare men, to senngo faggudu e dawrugol, kono kadi, yoo en njanngu ɗemɗe men, ngam eɓe nganndunoo jeytaare to senngo faggudu e dawrugol tan, woodat ko tonngoyi en to yeeso. ɓe njottini ndeen yiɗde fedde winndereyaŋkoore wi’eteende :  UNESCO. Ndeen neh, nde ngoo miijo ari he mayre, nde tafi goomu ɗemɗiyaŋkooɓe, tamɓe humpito he ɗaɗi ɗemɗe winndere, ngu fawaa peŋtugol alkule jahduɗe he hito gowlaali ɗemɗe Afrik.

Gostondiral e Ceerno Bah ka « WebPulaaku.net »

jaŋngooɓe Misiide tedduɓe, battane ñalaande ɗemɗe neeniije ɗen hikka (Journée mondiale de la langue maternelle/Mother Language Day), e wasiyee jokkondiraaɓe men wano Rinsing Voices en fii ɓamtugol ɗemɗe winndere nden, ko ɓe eɓɓanoo jamaa fampagol Twittes ka ɗemngal mun e nden ñalaande, men saakituno kadi yoga e miijjooji fii ɗemngal ngal no yaara yeeso ka facebook. Jamaa on defti (coments) holli miijooji mun. Tawano e ɓen yewtiduɓe e amen, Ceerno Bah ka WebPulaaku.net  ɓe deftiri yewtere juutunde e miijo amen ka men wi’i:

08 Maarasi (MBooy) – Siftoren Wangari Maathai (2011-2015)

Jaŋngooɓe Misiide tedduɓe, hikka kadi 08 Maarasi tawii en, hiɗon anndi non ndee ñalaande suɓaama ngam mawninde Rewɓe winndere nden fof. Gooto kala hino mawninira ɗum e noone mun. Menen non ka Misiide Network, men eɓɓii suɓagol gooto e kummaluuɓe men rewɓe Afrik, ngam mawninde mo. On hawri sonna Wangari Maathai, jibinannde Keña/Kenya. Hikka timmii duuɓi nay gila oo sonnaajo faatii! Ka men Afrik, si gooto e kummaluuɓe duungal ngal feƴƴinii/faatike/maayii, ɗum ko perdi mawndi! Teŋtinii non si hawri on ko daraninooɗo duungal men ngal.

Ñoggannde yewtere men nden Misra: « Pulaar e Teknolooji keso »

No gelor-ɗon non Banndiraaɓe tedduɓe, fedde TP/Leyɗe Arab nden ka laamateeri Marok nodditano e ndee ñalaande mawnde yuɓɓanoonde Keer ñannde 24/02/2015 ka jaŋngirde wiɗtooji Afrik nde jaaɓi-haaɗtirde keer. E innde Misiide men nden, men seenii men tawtoraa, men okkaa konngol, yewtere amen nden tiitoraa: « Pulaar e Teknolooji keso », kuɗol: Tafsir BALDE Mo Misiide Network.

%d blogueurs aiment cette page :