Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

Miijo: Yahugol njananiri fii ɗaɓɓere e nguu jamaanu hannde!

Fulɓe wi’i: « Mo haylaaki o haylay hoore ». Ndee tiitoonde yahugol njananiri fii ɗaɓɓere e nguu jamaanu hannde no hitti fota fota, teeŋtinii wonande sukaaɓe wontirɓe hiirnaange Afrika (west Africa), sabu yaltugol fii Jokkito »

Fulɓe e Luumol nder Najeeriya

Joomirawo waddii jamanu ko halli to Fulɓe Najeeriya: Na’i amen keeñi. Iyaalu ɗuuɗi. Ko ɗuuɗi nder sukaaɓe amen accii durngol ngam na’i keppaama – ɓe ngalaa ilmu, ɓe ngalaa sanaa’a, faa woɓɓe Jokkito »

Tawtee e foolotiro tafugol « Meme » ngol ka Ɗemɗe Neeniije

Musiɗɓe tedduɓe, juurotooɓe Misiide, Men hewtidii hannde kadi e kumpital mawngal, kumpital ɓamtaare Fulfulde, e jurol gannde kese. Wano woowiri non, tuma kala, men humpitay on ka ɗemngal men ngal naatiri e Jokkito »

UNESCO humpitii tiitoonde ñalaande winndere ɗemɗe neeniije ɗen 21 Fabraa’iru 2017!

Fii mawningol ñalaande Hakkunde-leyɗeere wonande Ɗemɗe Muynaaɗe Ɗen ñalnde 21 Fabraa’iru 2017, UNESCO, fedde kippunde nden fii ɗuuɗal pine e ɗemɗe.. ka aduna, okkuɓe kadi ñalaande 21 Fabraa’iru nden e hitaande kala, Jokkito »

 

Monthly Archives: juillet 2014

Miijo : Tuma diina jillaa e pinal, haray ko jilɓuru!

Banndiraaɓe tedduɓe, piiji ndan hino woowaa ka men, fii majji no duwaa ndarteede, piiji hoccitaaɗi, ɗi alaa lasli, ɗi alaa kadi wonirde ka men…! Hino tawaa e ɗin piii; fiɓugol gomɗina wonde kala on jaŋguɗo diina, on ɗon ko fii defte tun duwaa yewtude, si o jooɗoday kadi; ko yimɓe diina tun, si o ɓornoto, wonaa ɗi ɓeya ɗin, rewɓe ɓen; wonaa yo o hiwroɓe, sakko o yewtida e maɓɓe, ɗum ko ko o hanndaa e mun, hay si tawii non ko o noddoowo e diina kan, sonnaaɓe ɓen tawetaake!

Juuldeere nden ka njananiri!

Si ñamakala’en wi’ii: « Yaadu welaa, yaadu mettaa », anndee ko goonga, sabu ɗii ɗiɗi fow hino hawtiti e fiyaaku yaadu. Mo yaltii o heɓay ɗi fow, ko weli e ko metti, ko o tijjii e ko o tijjaaki…
Ko ɗum waɗi si tawii fii yaadu hino metti anndannde, ko ɗum kadi sellini yewtere wiinde nden « Yaadu welaa, yaadu mettaa« .

Maayde : Aliw Bari kondoma ka « Lewru Jeere » faatike Gine!

Banndiraaɓe tedduɓe, ko e dow sunaare tiiɗunde woni ke men yettinirta e mon ndee faatunde Moodi Aliw Bari Kondoma, gooto e koode pinal fulɓe Gine laatinoo, jeyaaɗo e feddeeɓe turuppu « Lewru Jeere » nden ka filmuuji pulaar.

Hollital: Sanaku e Tabalde Fuuta hino winnditude jaayndiyankooɓe

Yiilirde jaaynde nden « Sanaku » wondude e lowre kumpital nden tabaldefouta.org Labe saare hino winnditude:

Jaayndiyanke (duhiiɗo e suddiiɗo), hunnoowo aadi, haɗtanɗo winnda jannga e ɗemngal Fulfulde ka Alkule yuɓɓaaɗe (Laten).

On jaayndiyanke ko kippoowo wallitagol hooreejo on ka winndooɓe, ngam moftude ñawnda winndanɗe e kumpite lowre nden.

%d blogueurs aiment cette page :