Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

Miijo: Yahugol njananiri fii ɗaɓɓere e nguu jamaanu hannde!

Fulɓe wi’i: « Mo haylaaki o haylay hoore ». Ndee tiitoonde yahugol njananiri fii ɗaɓɓere e nguu jamaanu hannde no hitti fota fota, teeŋtinii wonande sukaaɓe wontirɓe hiirnaange Afrika (west Africa), sabu yaltugol fii Jokkito »

Fulɓe e Luumol nder Najeeriya

Joomirawo waddii jamanu ko halli to Fulɓe Najeeriya: Na’i amen keeñi. Iyaalu ɗuuɗi. Ko ɗuuɗi nder sukaaɓe amen accii durngol ngam na’i keppaama – ɓe ngalaa ilmu, ɓe ngalaa sanaa’a, faa woɓɓe Jokkito »

Tawtee e foolotiro tafugol « Meme » ngol ka Ɗemɗe Neeniije

Musiɗɓe tedduɓe, juurotooɓe Misiide, Men hewtidii hannde kadi e kumpital mawngal, kumpital ɓamtaare Fulfulde, e jurol gannde kese. Wano woowiri non, tuma kala, men humpitay on ka ɗemngal men ngal naatiri e Jokkito »

UNESCO humpitii tiitoonde ñalaande winndere ɗemɗe neeniije ɗen 21 Fabraa’iru 2017!

Fii mawningol ñalaande Hakkunde-leyɗeere wonande Ɗemɗe Muynaaɗe Ɗen ñalnde 21 Fabraa’iru 2017, UNESCO, fedde kippunde nden fii ɗuuɗal pine e ɗemɗe.. ka aduna, okkuɓe kadi ñalaande 21 Fabraa’iru nden e hitaande kala, Jokkito »

 

Monthly Archives: mai 2013

Tawhiid, e faamu Ceerno Sammba Mombeya

En fuɗɗorii Innde Alla
Jom yurmeende huuɓunde 
Jom yurmeende hertoriinde.

Musiɓɓe tedduɓe,

Assalaamu Alaykum wa rahmaullah,

Hiɗon gelii e winndannde men sakkitore nden, ko fii Tawhiid (wowtinɗingol Alla) yewtu-ɗen ko eggaa e deftere Hajja Mariyama keso Ba (Yo Alla hilno ɓe), tawde non ɓii julɗo on ko ɗum ɗon woni ko ɗaɓɓiraa ka arannde ado dewe ɗen. Jooman daali: « Rewee Alla, wata on renndin mo e huunde« . (Annisaa’i: 03).

Kaɓɓe Tawhiid (1)

 Uuzagol
Bismillaahi rahmaani rahiimi
En barkinorii Inde Allaahu Jom Moƴƴhere Huuɓunde Jom Moƴƴhere Heeriinde
Allaahuma salli alaa saiidinaa Muhammadin
Yaa An Allah Juulu e oo koohoojo ame’en Muhammadu
Wa Aalihi
E ɓeynguure makko
Wa Sahabihii
E Wondiiɓe makko
Wa sallim
Hisnaa mo hisnude.

Hadiise: Kala on faalaaɗo ɗowoyeede ka ɗowdi Alla…

Fillaama e As’ad Ibn Zuraara (Yo Alla wele mo), nulaaɗo Alla on (yo O his) maaki: « Kala on weltorayɗo nde Alla ɗowdinirta mo ka ɗowdi makko, ñannde tawi ɗowdi woo alaa si wanaa ɗowdi makko ndin, yo o hoynan saɗtiraaɗo walla o yoɓana on ñamaande ».

Fillike mo Tabaraaniyu.
……………………………………………..

Fii gelagol Misiide Ɓamtaare

Hunorde
Misiide Ɓamtaare, ko lowre ɓamtal diina e pinal ka ɗemngal pulaar/fulfulde, nde sincaa ko ñannde 01/01/2013 nde fuɗɗii golle e lewru fabraa’iru (Colte) ndun.

Ko tawde hari lowe pulaar e ɗuuɗude ka jowlol enternet, lowre hertinanaande fii diina tan woodaaka ; si men eɓɓi fampagol Misiide Ɓamtaare, ngam haali-pulaar en heɓa ka jannga fii diina, e pine wondude e gannde kese, e ko nanndi.

%d blogueurs aiment cette page :