Enen kadi en mawninay ɗemngal Arabu ngal?

Sakiraaɓe tedduɓe, Ñalnde 18 Deesaambur / Bowte 2017– wano woowiri non e hitaande kala- winndere nden fof mawninno ñalngu ɗemngal aarabu ngal e yamaruyee Unesco, suɓiiɓe nden feere mawningol ɗemngal aarabu ngal Jokkito »

Kawral am e yumma Salamatu Soh, ka jaaɓi-haaɗtirde Mohammed V, Rabat 2017-09-27

Yumma Salamatu Soh, anndiraaɓe Salamatou Sow, wiɗtotooɗo ka jaaɓi-haaɗtirde Ñamee (NIGER), ɗemɗiyaŋke humpitiiɗo fii Fulfulde e Pulaaku, nodditano tawtoreede e bensondiral mawngal waɗngal ka laamateeri Marok, e nder Saare mawnde nden Rabat Jokkito »

Gonal Fulfulde ndeer gannde kese

Fulfulde e gannde kese, ko tiitoonde winndannde nde wiɗtooɓe ɗiɗo (2) misranaaɓe hawtiti winndi, ɓen ngoni : Dr. Aadel Usmaan Imam Ayat, jannginoowo ɗemɗe afrik, to Duɗal Ɗemɗe e Eggo (faculté de Jokkito »

Ciimtol FPU & FPUNA nder Washington: 7, 8 & 9 lewru Morso (July), 2017

Taariika Fulɓe Progressive Union (FPU) ko mojobere daraniinde fiyaakuuji renndo e pinal. Ko e hitaande 1966 nde sincaa e nder Sarlon. Innde mayre aranere nden fewndo nde sincaa ko Fullah Youth Organization Jokkito »

Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

 

Monthly Archives: mai 2013

Tawhiid, e faamu Ceerno Sammba Mombeya

En fuɗɗorii Innde Alla
Jom yurmeende huuɓunde 
Jom yurmeende hertoriinde.

Musiɓɓe tedduɓe,

Assalaamu Alaykum wa rahmaullah,

Hiɗon gelii e winndannde men sakkitore nden, ko fii Tawhiid (wowtinɗingol Alla) yewtu-ɗen ko eggaa e deftere Hajja Mariyama keso Ba (Yo Alla hilno ɓe), tawde non ɓii julɗo on ko ɗum ɗon woni ko ɗaɓɓiraa ka arannde ado dewe ɗen. Jooman daali: « Rewee Alla, wata on renndin mo e huunde« . (Annisaa’i: 03).

Kaɓɓe Tawhiid (1)

 Uuzagol
Bismillaahi rahmaani rahiimi
En barkinorii Inde Allaahu Jom Moƴƴhere Huuɓunde Jom Moƴƴhere Heeriinde
Allaahuma salli alaa saiidinaa Muhammadin
Yaa An Allah Juulu e oo koohoojo ame’en Muhammadu
Wa Aalihi
E ɓeynguure makko
Wa Sahabihii
E Wondiiɓe makko
Wa sallim
Hisnaa mo hisnude.

Hadiise: Kala on faalaaɗo ɗowoyeede ka ɗowdi Alla…

Fillaama e As’ad Ibn Zuraara (Yo Alla wele mo), nulaaɗo Alla on (yo O his) maaki: « Kala on weltorayɗo nde Alla ɗowdinirta mo ka ɗowdi makko, ñannde tawi ɗowdi woo alaa si wanaa ɗowdi makko ndin, yo o hoynan saɗtiraaɗo walla o yoɓana on ñamaande ».

Fillike mo Tabaraaniyu.
……………………………………………..

Fii gelagol Misiide Ɓamtaare

Hunorde
Misiide Ɓamtaare, ko lowre ɓamtal diina e pinal ka ɗemngal pulaar/fulfulde, nde sincaa ko ñannde 01/01/2013 nde fuɗɗii golle e lewru fabraa’iru (Colte) ndun.

Ko tawde hari lowe pulaar e ɗuuɗude ka jowlol enternet, lowre hertinanaande fii diina tan woodaaka ; si men eɓɓi fampagol Misiide Ɓamtaare, ngam haali-pulaar en heɓa ka jannga fii diina, e pine wondude e gannde kese, e ko nanndi.

%d blogueurs aiment cette page :