Enen kadi en mawninay ɗemngal Arabu ngal?

Sakiraaɓe tedduɓe, Ñalnde 18 Deesaambur / Bowte 2017– wano woowiri non e hitaande kala- winndere nden fof mawninno ñalngu ɗemngal aarabu ngal e yamaruyee Unesco, suɓiiɓe nden feere mawningol ɗemngal aarabu ngal Jokkito »

Kawral am e yumma Salamatu Soh, ka jaaɓi-haaɗtirde Mohammed V, Rabat 2017-09-27

Yumma Salamatu Soh, anndiraaɓe Salamatou Sow, wiɗtotooɗo ka jaaɓi-haaɗtirde Ñamee (NIGER), ɗemɗiyaŋke humpitiiɗo fii Fulfulde e Pulaaku, nodditano tawtoreede e bensondiral mawngal waɗngal ka laamateeri Marok, e nder Saare mawnde nden Rabat Jokkito »

Gonal Fulfulde ndeer gannde kese

Fulfulde e gannde kese, ko tiitoonde winndannde nde wiɗtooɓe ɗiɗo (2) misranaaɓe hawtiti winndi, ɓen ngoni : Dr. Aadel Usmaan Imam Ayat, jannginoowo ɗemɗe afrik, to Duɗal Ɗemɗe e Eggo (faculté de Jokkito »

Ciimtol FPU & FPUNA nder Washington: 7, 8 & 9 lewru Morso (July), 2017

Taariika Fulɓe Progressive Union (FPU) ko mojobere daraniinde fiyaakuuji renndo e pinal. Ko e hitaande 1966 nde sincaa e nder Sarlon. Innde mayre aranere nden fewndo nde sincaa ko Fullah Youth Organization Jokkito »

Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

 

Monthly Archives: avril 2013

Hadiise: Fillayee wi’annooɗo weldiiɗo mun on: Mi woondirii Alla a yaafantaake!

imagesEggaama e Abaa Hurayrata yo Alla wele mo o wi’i: Mi nanii nulaaɗo Alla on mo jam e kisiyee woni e mun on no maaka: “Yimɓe ɗiɗo e banii israa’iila laatino welduɓe, gooto on ko bakkondinaynoo ɗo, oya on ko tiiɗninoo ɗo e dewe. On tiɗninoo ɗo non seerataano himo yi’a oya on e bakkaatu, o wi’ana mo: Ɗuytito, ñannde goo o tawi on e bakkaatu o wi’ani mo: Ɗuytito; on naɓti jaabii: Tertodo lam e joomi am kaa a nela e am fii aynugol lam? O jaabii: Mi woondirii Alla a yaafantaake, walla Alla naadataa ma Aljanna, ɓe ƴettitaa (maayi)

Ko goɗɗo woni goɗɗum, wanaa goɗɗum woni goɗɗo

A yahay ko woɓɓe, ɓen inneteeɓe fus ɓe maraa
ɓe werne e cuurun huɗo, ɓe weƴƴitane gurun be’e,
ɓe ndaɗɗane ɓe teddina maa.
Si ɓe maritoraano ɓe ñawloyoo gerto kun ɓe defana maa.
Ɓe sagginane ataaya hun ɓe ñallanama.
Yi’aa giggol ka gite maɓɓe nde hiɓe moosana maa.
Moose ɗen ka yeeso maɓɓe hino weltina maa.
Ka yewtere maɓɓe hiɓee jalna maa haa kenkitaa.

Daartol (Taariixa) Watikaan (Vatican)

vatice8

Watikaan ko leyngal he laamorgo ngenndi Itali; Room (Rome). Yimɓe hoɗɓe he maggal ko 832 (2011) neɗɗo. Njaajeendi maggal ko 44 ha. Ngal sosaa ko ñande 11/02/1929.
Dawrugol leygal Watikaan, fuɗɗii ko he hemre sappo e jowaɓiire « IVe siecle » hay so tawii semmbe doole ganndo ceniiɗo mawɗo oo »Pape » ɓamtorii ko daawe juutɗe, dewɗe njuɓɓudi semmbe diine laatinɗo goodal leygal Watikaan he ndeer laamorde ngenndi Itali, ko heen ngal woni haa he hemre noogaas e go’aɓiire

Tele: Pulaar heɓii geɓal e ɗemɗe suɓanaaɗe ɗen Telewisiyon diina fii Afrik

Afrik TVBandiraaɓe tedduɓe,

Oo telewisiyon mo joopi-ɗen fii mun ka tiitoonde ko sincaaɗo immorde e laamateeri sawdi Arabiya, faandaare makko ko huulangol ɗemɗe Afriknaaje lolluɗe ɗen ngam yewtude ɓiɓɓe Afrik ɓen fiyakuuji diina maɓɓe tawa ko ka ɗemɗe maɓɓe, gila non o sincaa o heɓii geɓe tati sertuɗe geɓal kala hino kippi fii ɗemɗe heertinaaɗe.

%d blogueurs aiment cette page :