Enen kadi en mawninay ɗemngal Arabu ngal?

Sakiraaɓe tedduɓe, Ñalnde 18 Deesaambur / Bowte 2017– wano woowiri non e hitaande kala- winndere nden fof mawninno ñalngu ɗemngal aarabu ngal e yamaruyee Unesco, suɓiiɓe nden feere mawningol ɗemngal aarabu ngal Jokkito »

Kawral am e yumma Salamatu Soh, ka jaaɓi-haaɗtirde Mohammed V, Rabat 2017-09-27

Yumma Salamatu Soh, anndiraaɓe Salamatou Sow, wiɗtotooɗo ka jaaɓi-haaɗtirde Ñamee (NIGER), ɗemɗiyaŋke humpitiiɗo fii Fulfulde e Pulaaku, nodditano tawtoreede e bensondiral mawngal waɗngal ka laamateeri Marok, e nder Saare mawnde nden Rabat Jokkito »

Gonal Fulfulde ndeer gannde kese

Fulfulde e gannde kese, ko tiitoonde winndannde nde wiɗtooɓe ɗiɗo (2) misranaaɓe hawtiti winndi, ɓen ngoni : Dr. Aadel Usmaan Imam Ayat, jannginoowo ɗemɗe afrik, to Duɗal Ɗemɗe e Eggo (faculté de Jokkito »

Ciimtol FPU & FPUNA nder Washington: 7, 8 & 9 lewru Morso (July), 2017

Taariika Fulɓe Progressive Union (FPU) ko mojobere daraniinde fiyaakuuji renndo e pinal. Ko e hitaande 1966 nde sincaa e nder Sarlon. Innde mayre aranere nden fewndo nde sincaa ko Fullah Youth Organization Jokkito »

Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

 

Monthly Archives: mars 2013

Rajo Fulfulde Immorde Kaahira (Keer-Misra)

Kuuɗol: samma Abo Refay

Rajo Fulfulde Immorde KaahiraNgam himmirgol Ejipte tiiɗnude jokkondire mum e leyɗe Afrik, teeŋti noon caggal filñitere (revolution) 25 Janwiye 2011, ɗuum waɗi senngo rajooji kuccintinaaɗi nder dental rajo e telewisiyo ejipte ummii e artirde Rajo Pulaar/Fulfulde ngam yeewtande nanooɓe ngal ɗemngal saaktiiɓe to hirnaange Afrik, teeŋti noon to leyɗe: Senegaal, Mali, Kodduwaar, Seraliyon, Gammbi, Muritani, Liberiya, Gine, Gine Bisaaw, Burkina Faso, Nijeer, Togo, Bene, Nijeriya, Kameruun. Ngoo Rajo na tinndina ɓadondiral ɓiɓɓe Afrik, haalata e rajo he ko yimɓe suɓaaɓe e ɓiɓɓe ɗemngal Fulfulde, yantude e ɓiɓɓe ejiptenaaɓe janngooɓe Fulfulde. Rajo ngo na waɗa jeewte teskaaɗe nafooje, foti ko faati e dille baɗooje nder duunde Afrik maa ko yowitii e darnde ejipte nder afrik, teeŋti noon to hirnaange afrik, ko noon kadi jeewte diine e pine maa gannde kese e cellal, e weltinde (jimi e naalaŋkaagu) ko welata heɗotooɓe tedduɓe. Rajo ngo fuɗɗi golle mum ko e kikiiɗe ñande 6 lewru Oktobur 2011, nder juuldeere poolguuji hare Oktobur wonande Ejipte. Heɗotooɓe tedduɓe na mbaawi heɓirde rajo ngo e njaaweendi haala 17625 khs, e wempeƴere njuuteendi mum ko: 16 meter. Ngo golla kala kikiiɗe tuggude 20: 45 haa 22:00 jamɗe Keer, ɗuum na hawra e 18:45 haa 20:00 GMT e to hirnaange afrik.

Hello Rajoo on ka facebook: www.facebook.com/pages/Rajo-Fulfulde-Immorde-Kaahira/324788160895158

Ballafuyee: Laawol peeal, ko kisal…

1. Ɗatal kisal
ko ngal peewal
ngal woɗɗungal
ngal muusungal
ngal sattungal.
 

2. Mo rewii ka daɓɓal
ngal tanñorgal
ngal weeɓungal.
O hawray e bullal
maa e kullal.
o hewtoytaa ka kisal
ko fii o jokki majjungal.
 

3. Ɗaɓɓu ganndal
jokkaa peewal
yaadaa e muñal
aru ma ka daɗaa e kural.
 

Yimre: Majjaaɗo Alla gaynaali! 2

Haaraali jaa mo ñaamaali 11
Rewataa e jaa mo andaali
Jaa wurɗo heege njanɗaali.
 

Teddaa kisa mo andaali 12
Andal ko naange niɓɓaali
Jaa gando mey si rewraali,
 

Ko wa marɗo ñamri ñaamaali 13
Koltu maraangu surraali
Ñamri maraandi harnaali.
 

Jangii rewaali hittaali 14
Jaa hittataa ko jawlaali
Dewe den ko demi sooyaali.
 

Hadiise: Kala on sincuɗo e fiyaaku amen on … ko ko ruttetee

Eggaama e ummul muuminiina yumma Abdullaay Aa’isha-yo Alla wele mo- o wi’i: Nulaaɗo Alla on maaki –yo Alla ɓeydu yurmeende e maɓɓe o hisna ɓe-: “kala on sincuɗo e fiyaaku amen oo, kon ko jeyaaka e makko ɗum ko ko ruttetee”.
Filliki mo Buxaari e Muslim
Ka fillayee Muslim ko nii joliri: “Kala golluɗo gollal, tawa yamiroore amen alaa e maggal, ngal ko rutteteengal”.

%d blogueurs aiment cette page :