Hadiis : Fii lislaamu, e liimaanu, e lihsaanu (Moƴƴinngol)

Eggaama e Umar (yo Alla wele mo) , o wi’i: Fewndo men jooɗinoo ka Nulaaɗo Alla jom kisiyee on, tun ƴellitii e dow amen gorko tiiɗuɗo rawnude comci, tiiɗuɗo ɓawlude sukundu, yi’otaako Jokkito »

Ɗemngal e jaayndeyaagal e naalankaagal

Ndee winndannde na renndini toɓɓe ɗiɗi cinndondirɗe e ɗemngal, ɗeen ngoni: jaayndeyaagal (media) e naalankaagal (musique) Ko adii fof mbaɗen naamne (lannde, laɓnde) naatirɗe ndee winndannde ngam ɓeyden faamude ko nde yahata, Jokkito »

Miijo : Tuma diina jillaa e pinal, haray ko jilɓuru!

Banndiraaɓe tedduɓe, piiji ndan hino woowaa ka men, fii majji no duwaa ndarteede, piiji hoccitaaɗi, ɗi alaa lasli, ɗi alaa kadi wonirde ka men…! Hino tawaa e ɗin piii; fiɓugol gomɗina wonde kala Jokkito »

Juuldeere nden ka njananiri!

Si ñamakala’en wi’ii: « Yaadu welaa, yaadu mettaa », anndee ko goonga, sabu ɗii ɗiɗi fow hino hawtiti e fiyaaku yaadu. Mo yaltii o heɓay ɗi fow, ko weli e ko metti, ko o Jokkito »

Maayde : Aliw Bari kondoma ka « Lewru Jeere » faatike Gine!

Banndiraaɓe tedduɓe, ko e dow sunaare tiiɗunde woni ke men yettinirta e mon ndee faatunde Moodi Aliw Bari Kondoma, gooto e koode pinal fulɓe Gine laatinoo, jeyaaɗo e feddeeɓe turuppu « Lewru Jeere » Jokkito »

 

Hadiis : Fii lislaamu, e liimaanu, e lihsaanu (Moƴƴinngol)

Hadiis_Misiide

Eggaama e Umar (yo Alla wele mo) , o wi’i: Fewndo men jooɗinoo ka Nulaaɗo Alla jom kisiyee on, tun ƴellitii e dow amen gorko tiiɗuɗo rawnude comci, tiiɗuɗo ɓawlude sukundu, yi’otaako e makko batte seteyaagal, hay gooto e amen kadi anndaa mo. Haa o jooɗii takko Annabuuji on (yo O his), o tuugindiri kopi makko ɗin e kopi maɓɓe ɗin (Nulaaɗo), o waɗi newe makko ɗen e hoore buse makko ɗen. O wi’i:

Ɗemngal e jaayndeyaagal e naalankaagal

D_Abdu_Bah_Misiide_Nate

Ndee winndannde na renndini toɓɓe ɗiɗi cinndondirɗe e ɗemngal, ɗeen ngoni: jaayndeyaagal (media) e naalankaagal (musique)
Ko adii fof mbaɗen naamne (lannde, laɓnde) naatirɗe ndee winndannde ngam ɓeyden faamude ko nde yahata, ɗeen naamne ngoni : holko jaayndeyaagal e naalankaagal waawi battinde e ɗemngal e pinal ? mbela naalankaagal na harmi? mbela Fulfulde na heɓi geɗal mum e jaayndeyaagal e naalankaagal nder leyɗe men hannde.

Hollital : CPI on no lamndii nantinooɓe e Fulfulde

Ko en innde tayre firo nden « Greffe », e ngumel ɗemɗiyankowel sarwiis nantino ngon ka porkireer on CPI woni ko hollital ngal iwri, sarwiisi on no wi’ee : « Section de traduction et d’interprétation du Greffe ou Unité des services linguistiques du Bureau du Procureur », e dow niimoro : 3087FE-RE2 wonde ñalaande sakkitore nden e winnditugol ngol ko 30.09.2014 happanaa! Si ɗon hewtii, haray damal ngal uddaamaa! Kala non ƴettaaɗo e ngal duncal, ɓe yoɓay mo hitaande nden fof e hoore non ɓe dankitotaako ɓeynguure makko nden si ko ɓeynuɗo. Dumunde nden kan happaaka, ko ko hesɗintintee tuma kala nde feere mun yani.

Miijo : Tuma diina jillaa e pinal, haray ko jilɓuru!

Tafsir balde

Banndiraaɓe tedduɓe, piiji ndan hino woowaa ka men, fii majji no duwaa ndarteede, piiji hoccitaaɗi, ɗi alaa lasli, ɗi alaa kadi wonirde ka men…! Hino tawaa e ɗin piii; fiɓugol gomɗina wonde kala on jaŋguɗo diina, on ɗon ko fii defte tun duwaa yewtude, si o jooɗoday kadi; ko yimɓe diina tun, si o ɓornoto, wonaa ɗi ɓeya ɗin, rewɓe ɓen; wonaa yo o hiwroɓe, sakko o yewtida e maɓɓe, ɗum ko ko o hanndaa e mun, hay si tawii non ko o noddoowo e diina kan, sonnaaɓe ɓen tawetaake!

Juuldeere nden ka njananiri!

juulde
Si ñamakala’en wi’ii: « Yaadu welaa, yaadu mettaa », anndee ko goonga, sabu ɗii ɗiɗi fow hino hawtiti e fiyaaku yaadu. Mo yaltii o heɓay ɗi fow, ko weli e ko metti, ko o tijjii e ko o tijjaaki…
Ko ɗum waɗi si tawii fii yaadu hino metti anndannde, ko ɗum kadi sellini yewtere wiinde nden « Yaadu welaa, yaadu mettaa« .

Maayde : Aliw Bari kondoma ka « Lewru Jeere » faatike Gine!

Moodi Aliw Kondoma ka Lewru Jeere Gine

Banndiraaɓe tedduɓe, ko e dow sunaare tiiɗunde woni ke men yettinirta e mon ndee faatunde Moodi Aliw Bari Kondoma, gooto e koode pinal fulɓe Gine laatinoo, jeyaaɗo e feddeeɓe turuppu « Lewru Jeere » nden ka filmuuji pulaar.

Hollital: Sanaku e Tabalde Fuuta hino winnditude jaayndiyankooɓe

Tabalde Fuuta_Misiide Nate

Yiilirde jaaynde nden « Sanaku » wondude e lowre kumpital nden tabaldefouta.org Labe saare hino winnditude:

Jaayndiyanke (duhiiɗo e suddiiɗo), hunnoowo aadi, haɗtanɗo winnda jannga e ɗemngal Fulfulde ka Alkule yuɓɓaaɗe (Laten).

On jaayndiyanke ko kippoowo wallitagol hooreejo on ka winndooɓe, ngam moftude ñawnda winndanɗe e kumpite lowre nden.