Eɓɓooje TPW ɗen 2016

No gelori-ɗon / humpitor-ɗon non janngooɓe Misiide tedduɓe, wonde Tabital Pulaaku Winndere yuɓɓuno jonnde hikka ka saare mawnde Dakaar e nder lesdi Senegaal ndin, battane mbatu kuuɓal (Assemblée Générale) ngu kawtital ngal Jokkito »

Miijo: Ɓaleeɓe Muritani poolaama!

Fulɓe mbi’i : «  Nde neɗɗo daɗatee ndee, tawata ko hina lelii hina ndaara «  . Ɓaleeɓe Muritani neh nani poolee / foolee hina lelii hina ndaara, ko waɗi kam wi’de noon ko hannde e nder Jokkito »

Pinal : Umaar Demba Ba, wallifike deftere fii Baaba Maal

ko ñannde 12/05/2016 woni ko kumpital ngal yalti ka lowre sudonline.sn e kuɗol Maryam jigo, fii ndee deftere tiitoraande «BAABA MAAL : LE MESSAGE EN CHANTANT, REFLEXIONS SUR L’HOMME ET SON ŒUVRE», Jokkito »

Dakaar : Tabital Pulaagu tintodii e koohoojo leydi ndin Maki Sal

E kumpital amen yawtungal, men holluno on wonde ka battane mbatu kuuɓal (Assemblée Générale) ngu Tabital Pulaagu Winndere yuɓɓi ngun hikka (2016) leydi Senegaal, mokobaaɓe kawtital ngal wondude e  peŋngal (délégation) fulɓe iwruɓe Jokkito »

Senegaal : Alhajji Alfaa Amadu Kuuru laamitike TPW fii happu ɗimmu

Ko hannde 08 maarasi, 2016 wonunoo mbatu kuuɓal (Assemblée Générale) ngu Tabital Pulaagu Winndere yuɓɓaynoo fii hesɗintingol yiilirde kawtital ngal, joɗɗintina hooreejo keseo. Tumbondiral ngal ko ka saare mawnde Dakaar waɗi,  hakkunde Jokkito »

 

Eɓɓooje TPW ɗen 2016

Tabital-pulaaku-international-271x300

No gelori-ɗon / humpitor-ɗon non janngooɓe Misiide tedduɓe, wonde Tabital Pulaaku Winndere yuɓɓuno jonnde hikka ka saare mawnde Dakaar e nder lesdi Senegaal ndin, battane mbatu kuuɓal (Assemblée Générale) ngu kawtital ngal nodditunoo hakkunde 5 e 6 maayuhu 2016 ngam hesɗintinnde yiilirde nden.

janngee ɗoo : Senegaal : Alhajji Alfaa Amadu Kuuru laamitike TPW fii happu ɗimmu

Miijo: Ɓaleeɓe Muritani poolaama!

Abdullaay_Soh_Misiide_Nate

Fulɓe mbi’i : «  Nde neɗɗo daɗatee ndee, tawata ko hina lelii hina ndaara «  . Ɓaleeɓe Muritani neh nani poolee / foolee hina lelii hina ndaara, ko waɗi kam wi’de noon ko hannde e nder laamorgo leydi ndii, ko ɗemngal gootal tan haalatee, walla ɓuri waawde haaleede kam. So en ƴettii yeru :

Pinal : Umaar Demba Ba, wallifike deftere fii Baaba Maal

baaba maal

ko ñannde 12/05/2016 woni ko kumpital ngal yalti ka lowre sudonline.sn e kuɗol Maryam jigo, fii ndee deftere tiitoraande «BAABA MAAL : LE MESSAGE EN CHANTANT, REFLEXIONS SUR L’HOMME ET SON ŒUVRE», ko gaseten firirde : “BAABA MAAL : YIMA YOTTINORA, MIIJITAARE HOORE NEƊƊO ON E GOLLE MAKKO”. Defetere Moodi Umaar Demba BA.
E nder ndee deftere, Umaar Demba BA yiltitike e golle hooreejo Daande Leñol Baaba Maal. O fuɗɗirii maandingol lasli makko ndin, hikki ɗon leñol makko ngol, gaaci makko ɗin e mecce makko ɗen.

Dakaar : Tabital Pulaagu tintodii e koohoojo leydi ndin Maki Sal

tintodal TPW e hooreejo leydi ndin senegaal, koohoojo on Maki Saal

E kumpital amen yawtungal, men holluno on wonde ka battane mbatu kuuɓal (Assemblée Générale) ngu Tabital Pulaagu Winndere yuɓɓi ngun hikka (2016) leydi Senegaal, mokobaaɓe kawtital ngal wondude e  peŋngal (délégation) fulɓe iwruɓe kala nokku tintodayno e Koohoojo on Maki Sal, hooreejo leydi Senegaal ndin. Ko non kadi laatornoo, kawral ngal waɗuno ka saare mawnde Dakaar.

%d blogueurs aiment cette page :