Fulɓe e Luumol nder Najeeriya

Joomirawo waddii jamanu ko halli to Fulɓe Najeeriya: Na’i amen keeñi. Iyaalu ɗuuɗi. Ko ɗuuɗi nder sukaaɓe amen accii durngol ngam na’i keppaama – ɓe ngalaa ilmu, ɓe ngalaa sanaa’a, faa woɓɓe Jokkito »

Tawtee e foolotiro tafugol « Meme » ngol ka Ɗemɗe Neeniije

Musiɗɓe tedduɓe, juurotooɓe Misiide, Men hewtidii hannde kadi e kumpital mawngal, kumpital ɓamtaare Fulfulde, e jurol gannde kese. Wano woowiri non, tuma kala, men humpitay on ka ɗemngal men ngal naatiri e Jokkito »

UNESCO humpitii tiitoonde ñalaande winndere ɗemɗe neeniije ɗen 21 Fabraa’iru 2017!

Fii mawningol ñalaande Hakkunde-leyɗeere wonande Ɗemɗe Muynaaɗe Ɗen ñalnde 21 Fabraa’iru 2017, UNESCO, fedde kippunde nden fii ɗuuɗal pine e ɗemɗe.. ka aduna, okkuɓe kadi ñalaande 21 Fabraa’iru nden e hitaande kala, Jokkito »

Fabraa’iru hewtii, lewru ɗemɗe neeniije !

Banndiraaɓe tedduɓe, E hitaande 2014 nden, men yowuno winndannde ka Misiide ɗoo, nodditugol on mawningol haala men muynaaka kan battane ñalnde 21 Fabraa’iru wondude e https://fr.globalvoices.org fewndo nde ɓe fewtinirnoo men lamnde Jokkito »

Ko teddungal e mon, facebook wowlii pular

Waɗii duuɓi tati e ko fawi, gila yarlitiiɓe men fuɗɗii firde laylatol renndo ngol facebook e Fulfulde. Ko ɓaawo nde yimɓe maghribi ɓen newnananoo huutorde ɗemngal Tamazight ngal 2013 woni ko fewjooɓe facebook Jokkito »

 

Fulɓe e Luumol nder Najeeriya

Joomirawo waddii jamanu ko halli to Fulɓe Najeeriya: Na’i amen keeñi. Iyaalu ɗuuɗi. Ko ɗuuɗi nder sukaaɓe amen accii durngol ngam na’i keppaama – ɓe ngalaa ilmu, ɓe ngalaa sanaa’a, faa woɓɓe nder maɓɓe naatanii guyka e fasnde (robbery) e maaɓol (kidnapping) yimɓe. Jurumɗum wallaahi! To ni mi eftii hoore ngam mi eewa ko ɓadotoo Fulɓe leydi amen, walaa ko mi teenata say iyeende/ƴiiwoonde ɓaleere kirim. En toskii. Haani Fulɓe taaskitoo ɓe huula no ɓe waawtirta torraji (problems) ɗii.

Tawtee e foolotiro tafugol « Meme » ngol ka Ɗemɗe Neeniije

Musiɗɓe tedduɓe, juurotooɓe Misiide,

Men hewtidii hannde kadi e kumpital mawngal, kumpital ɓamtaare Fulfulde, e jurol gannde kese. Wano woowiri non, tuma kala, men humpitay on ka ɗemngal men ngal naatiri e gannde ɗen, noddita on tawtugol e dunce ɗen, ngam semmbinnde memminannde amen nden fii ɓamtal Fulfulde.

UNESCO humpitii tiitoonde ñalaande winndere ɗemɗe neeniije ɗen 21 Fabraa’iru 2017!

Fii mawningol ñalaande Hakkunde-leyɗeere wonande Ɗemɗe Muynaaɗe Ɗen ñalnde 21 Fabraa’iru 2017, UNESCO, fedde kippunde nden fii ɗuuɗal pine e ɗemɗe.. ka aduna, okkuɓe kadi ñalaande 21 Fabraa’iru nden e hitaande kala, mawninirde ɗemɗe muynaaɗe ɗen ; wano ɓe woowiri non, humpitii tiitoonde hikkaare nden, ko faati e mawningol ɗen ɗemɗe muynaaɗe e winndere nden fof.

Fabraa’iru hewtii, lewru ɗemɗe neeniije !

Banndiraaɓe tedduɓe,

E hitaande 2014 nden, men yowuno winndannde ka Misiide ɗoo, nodditugol on mawningol haala men muynaaka kan battane ñalnde 21 Fabraa’iru wondude e https://fr.globalvoices.org fewndo nde ɓe fewtinirnoo men lamnde ko yowitii e fewndaare fulfulde nden ka internet. Ɓaawti mun, 2015 nden kadi, men yowiti winndannde hesere, nodditugol on fahin bugagol tweet ka ɗemngal men fulfulde, tawta winndere nden fof e eɓoo ngo kañum global voices nodditunoo.

%d blogueurs aiment cette page :